Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

do 30 tys EURO.

,,Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej''

04-01-202

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na ,,Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej''.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, że wydłuża termin składania ofert dotyczących postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 4.01.2021 roku dotyczącego zadania "Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" do 19.01.2021 roku.

Zaproszenie do złożenia oferty

14-12-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do składania ofert
w zakresie usługowego wykonania audytu wewnętrznego w Gminie Baranów Sandomierski na rok 2021.

 

Zakres wykonania audytu obejmuje w szczególności:

1)  przygotowanie Karty audytu wewnętrznego,

2)  sporządzenie planu audytu wewnętrznego w porozumieniu ze Zleceniodawcą,

3) przeprowadzenie zadania zapewniającego, o którym mowa w § 16  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U.  z  2015 poz. 1480 ze zm.) i świadczenie czynności doradczych, na podstawie planu audytu wewnętrznego na rok 2021,

4) sporządzanie raz na 3 miesiące raportu z wykonanych czynności audytowych,

5)  sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego
w terminie określonym ustawowo.

6) wykonanie czynności zgodnie z Planem audytu wewnętrznego,

7) sporządzenie Planu audytu wewnętrznego na rok 2022.

Oferty należy składać w terminie do 21 grudnia 2020 roku w postaci papierowej lub elektronicznej.

Kryterium oceny ofert: 100% cena

Będą brane pod uwagę tylko oferty osób spełniających wszystkie niezbędne wymagania określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2021 r.”

03-11-2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2021 r.”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez podmiot, którego  oferta zostanie wybrana, zwanym dalej „Wykonawcą”, na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek  określonych ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r, poz. 1041). 

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowych

27-10-2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia ofert/y na opracowanie dokumentacji projektowych dla n/w zadań pn.:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska  na odcinku od istniejącego chodnika w m. Kaczaki z przejściem dla pieszych na prawą stronę drogi w kierunku m. Ślęzaki do rzeki Trześniówka” –  I część zamówienia
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1119R relacji Durdy – Marki – Józefów na odcinku od rowu melioracyjnego tzw. „Korzeń” do drogi wojewódzkiej nr 872 w m. Durdy” – II część zamówienia.

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków komunalnych w Baranowie Sandomierskim”

29-09-2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji  budynków  komunalnych w Baranowie Sandomierskim”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.Zadanie 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku księgarni z przeznaczeniem na budynek usługowo handlowy na  działce o nr ew. 1557/6 w Baranowie Sandomierskim”,

2. Zadanie 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku poczty z przeznaczeniem na budynek Ośrodka Pomocy Społecznej na  działce o nr ew. 1576 w Baranowie Sandomierskim”.

 

 

 

"Dostawa samochodu 9-osobowego typu ,,mikrobus” ze specjalnym przystosowaniem do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich..."

28-08-2020

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa samochodu 9-osobowego typu ,,mikrobus” ze specjalnym przystosowaniem do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich wraz z rampą najazdową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim” 

,,Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

19-08-2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów Sandomierski”.  

 

"Dostawa samochodu 9-osobowego typu ,,mikrobus” ze specjalnym przystosowaniem do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich..."

19-08-2020

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa samochodu 9-osobowego typu ,,mikrobus” ze specjalnym przystosowaniem do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich wraz z rampą najazdową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim” 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

05-08-2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na ,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021".

 

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na ,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021".

"Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski"

15-07-2020

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usług obejmuje załadunek z miejsca składowania na terenie Gminy, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w ilości zadeklarowanej przez mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski ok. 80Mg.

,,Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej''

10-07-2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na ,,Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej''.

„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

25-06-2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

I część zamówienia: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Suchorzów na dz. nr ewid. 658/1 i w obrębie Ślęzaki na dz. nr ewid. 746, 753/1 i 745/3”

II część zamówienia: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dymitrów Duży na dz. nr ewid. 313, 221 i 220”

3. Szczegółowy zakres robót określają Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót, będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

 

"Zakup i dostawa laptopów dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

27-05-2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: "Zakup i dostawa laptopów dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

 

,,Kompleksowa organizację i obsługę ogródka gastronomicznego w rynku w Baranowie Sandomierskim”

18-03-2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: ,,Kompleksową organizację i obsługę ogródka gastronomicznego w rynku w Baranowie Sandomierskim”.

 

Budowa drogi – łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla niżej wymienionych odcinków drogi:

a) odcinek nr 1 - przebudowa istniejącej drogi (ul. Ks. Jerzego Popiełuszki);

b) odcinek nr 2 - projektowana infrastruktura drogowa wg załączonej mapy z zaznaczonym przebiegiem drogi.

 

Przetarg na sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych

Przetarg na sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych:
1. JELCZ 004 GCBA
2. STAR 200 GBA

,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza w Baranowie Sandomierskim”

 

14-10-2019

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza w Baranowie Sandomierskim”.  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza w Baranowie Sandomierskim”, w zakresie :

 1. opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu cmentarza – układu alejek i kwater grzebalnych wraz z infrastrukturą techniczną (zasilaniem w energię elektryczną, oświetleniem terenu i wodociągiem),
 2. uzyskanie map dla celów projektowych, wypisy, wyrysów i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
 3. opracowanie i przedstawienie koncepcji  umocnienia skarpy nasypu pod cmentarz od strony rowu melioracyjnego,
 4. opracowanie i przedstawienie koncepcji  wykonania ogrodzenia terenu wraz z miejscem na urny  i śmietnik wraz z magazynkiem na sprzęt,
 5. opracowanie i przedstawienie koncepcji utwardzenia drogi dojazdowej do cmentarza od strony północnej.

Część II zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza w Baranowie Sandomierskim” , w zakresie :

 1. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej;
 2. opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza wraz z przyłączami infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie zaakceptowanej koncepcji przez Zamawiającego;
 3. uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego odpowiednio prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
 4. wykonanie niezbędnej aktualizacji dokumentacji projektowej w przypadku zmian w przepisach prawa;
 5. pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji zadania, objętego przedmiotem zamówienia oraz współpracę z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentów dla instytucji finansujących, w ilości 10 nieodpłatnych przyjazdów projektanta lub projektantów do siedziby Zamawiającego.
 6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
 7. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

Zmiana terminu składania ofert.

 

 

Przetarg na sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych

Przetarg na sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych:
1. JELCZ 004 GCBA
2. STAR 200 GBA

,,Przygotowanie do sezonu zimowego 2019/2020 i obsługę Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach”.

02-10-2019

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do sezonu zimowego 2019/2020  i obsługa Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach, zwanego dalej Ośrodkiem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Część I zamówienia - Przygotowanie Ośrodka do sezonu zimowego 2019/2020, obejmujące w szczególności:

a) przegląd i serwis ratraka,

b) przegląd i serwis wyciągów narciarskich wraz z pomiarami niezbędnymi do odbioru TDT na sezon 2019/2020,

c) przegląd i serwis systemu naśnieżania,

d) przegląd armatek wraz z pomiarami elektrycznymi,

e) przegląd i serwis pompowni wraz z pomiarami,

f) odbiór wyciągów narciarskich przez TDT,

g) pomiary i serwis instalacji na terenie ośrodka.

2) Część II zamówienia - Jednorazowe uruchomienie Ośrodka w sezonie zimowym 2019/2020, obejmujące w szczególności:

a) naśnieżenie tras narciarskich w ciągu maksymalnie 5 kolejnych dni-dób od  wystąpienia warunków atmosferycznych umożliwiających naśnieżanie,

b) odbiór tras narciarskich przez TOPR,

c) zabezpieczenie tras narciarskich zgodnie z wytycznymi TOPR,

d) przygotowanie tras narciarskich – ratrakowanie.

3) Część III zamówienia - Obsługa Ośrodka w sezonie zimowym 2019/2020, obejmująca w szczególności:

a) obsługę wyciągów narciarskich przez osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa,

b) zapewnienie wypożyczalni sprzętu narciarskiego wraz z obsługą,

c) codzienne przygotowanie tras narciarskich (pod warunkiem, że temperatura będzie wystarczająca do naśnieżania i użytkowania tych tras),

d) obsługa kasy, wpłata dziennego utargu w dniu następnym roboczym po każdym dniu,

e) utrzymanie przez okres obowiązywania przyszłej umowy porządku na całym obiekcie.,

f) bieżące utrzymanie, naprawa i serwis sprzętu (urządzeń) i obiektu  przez okres trwania umowy,

g) zapewnienie na własny koszt paliwa do ratraka i innych pojazdów (urządzeń) mechanicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

4) Część IV zamówienia – Świadczenie usługi wypożyczania sprzętu narciarskiego obejmujące w szczególności:

a) prowadzenie wypożyczalni sprzętu narciarskiego w okresie funkcjonowania Ośrodka w godzinach uzgodnionych z obsługą Ośrodka i Zamawiającym,

b) uruchomienia we własnym zakresie pomieszczenia na wypożyczalnię sprzętu narciarskiego w wykorzystaniem w uzgodnieniu z Zamawiającym pomieszczeń Ośrodka lub kontenerów zlokalizowanych na zewnątrz budynku wraz z dostawą odpowiedniej ilości sprzętu w pełnej rozmiarówce oraz miejsca na pozostawienie obuwia,

c) skutecznego suszenia i dezynfekcji butów narciarskich,

d) zapewnienie instruktorów nauki jazdy na nartach.

Opracowanie analizy skutków aportu majątku Gminy Baranów Sand. do spółki Zakład Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sand. sp. z o.o.

18-09-2019

 

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie analizy skutków aportu majątku Gminy Baranów Sandomierski do spółki Zakład Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sandomierski sp. z o.o”

Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

23.08.2019 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozów autobusowych  o charakterze użyteczności publicznej na następujących liniach komunikacyjnych:

 1. Linia I : Kaczaki - Ślęzaki przez Marki, o długości ok. 8,7 km, liczba przystanków: 8, planowana liczba wozokilometrów w okresie trwania zawartej z Zamawiającym umowy -  6 716,40 wozokilometry;
 2. Linia II: Baranów Sandomierski – Skopanie Osiedle przez Skopanie Górka,  o długości ok. 7,0 km, liczba przystanków: 7, planowana liczba wozokilometrów w okresie trwania zawartej z Zamawiającym umowy -  2 702,00 wozokilometry;
 3. Linia III: Siedleszczany – Baranów Sandomierski przez Suchorzów i Skopanie,  o długości ok. 8,2 km, liczba przystanków: 10, planowana liczba wozokilometrów w okresie trwania zawartej z Zamawiającym umowy -  4 747,80 wozokilometry;
 4. Linia IV: Baranów Sandomierski – Baranów Sandomierski przez Dymitrów Duży  i Dymitrów Mały, o długości ok. 7,8 km, liczba przystanków: 7, planowana liczba wozokilometrów w okresie trwania zawartej z Zamawiającym umowy -  4 516,20 wozokilometry;

Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

14-08-2019

 

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi przewozów autobusowych  o charakterze użyteczności publicznej” na następujących liniach komunikacyjnych:

 1. Linia I : Kaczaki - Ślęzaki przez Marki, o długości ok. 8,7 km, liczba przystanków: 8,
 2. Linia II: Baranów Sandomierski – Skopanie Osiedle przez Skopanie Górka,  o długości ok. 7,0 km, liczba przystanków: 7,
 3. Linia III: Siedleszczany – Baranów Sandomierski przez Suchorzów i Skopanie, o długości ok. 8,2 km, liczba przystanków: 10,
 4. Linia IV: Baranów Sandomierski – Baranów Sandomierski przez Dymitrów Duży  i Dymitrów Mały, o długości ok. 7,8 km, liczba przystanków: 7.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej

13-08-2019

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rynku wraz z przebudową budynku komunalnego w Baranowie Sandomierskim oraz modernizacji Domu Ludowego w Ślęzakach”

Opracowanie dokumentacji projektowej

02-08-2019

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rynku wraz z przebudową budynku komunalnego w Baranowie Sandomierskim oraz modernizacji Domu Ludowego w Ślęzakach”

 

Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślęzaki do potrzeb osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw

25-07-2019

 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślęzaki do potrzeb osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw”.

Zakres rzeczowy obejmuje:

 1. dostawa oraz montaż 3 szt. urządzeń placu zabaw:
 1. huśtawka z bocianim gniazdem,
 2.  piaskownica 2x2 z płyty HDPE,
 3. Sprężynowiec (bujak);
 1. dostawa  13,5 m3 piasku i 27,2 mb obrzeży gumowych do wykonania strefy piaskowej pod huśtawkami wraz z obrzeżami gumowymi o wymiarach 7,60 x 6 m;
 2. dostawa i montaż 2 szt. lamp solarnych (wys. 4m, oprawa LED 8W);
 3. dostawa 2 szt. ławek parkowych;
 4. dostawa 1 szt. kosza na śmieci.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do niniejszego zapytania. W przypadku nazw własnych w dokumentacji projektowej oraz niniejszym zapytaniu dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.

 

Usługa na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

18.07.2019

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

30-07-2019

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I zamówienia:

Dowóz i przywóz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 16 a, 39-400 Tarnobrzeg - od poniedziałku do piątku- z miejscowości Kaczaki (1 uczeń), Marki (1 uczeń), Skopanie Dom Dziecka (4 uczniów).

 

Część II zamówienia:

Dowóz i przywóz uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego ,,Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz od poniedziałku do piątku- z miejscowości Skopanie Dom Dziecka (2 uczniów), Siedleszczany (1 uczeń), Durdy (1 uczeń).

 

Liczba dzieci może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. Jeżeli zajdzie potrzeba dowozu kolejnego ucznia, którego miejsce zamieszkania i szkoła znajduję się na trasie przejazdu (nie wpłynie to na zwiększenie kilometrów), wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.

 

Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślęzaki do potrzeb osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw

16-07-2019

 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślęzaki do potrzeb osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw”.

Zakres rzeczowy obejmuje:

 1. dostawa oraz montaż 3 szt. urządzeń placu zabaw:
 1. huśtawka z bocianim gniazdem,
 2.  piaskownica 2x2 z płyty HDPE,
 3. Sprężynowiec (bujak);
 1. dostawa  13,5 m3 piasku i 27,2 mb obrzeży gumowych do wykonania strefy piaskowej pod huśtawkami wraz z obrzeżami gumowymi o wymiarach 7,60 x 6 m;
 2. dostawa i montaż 2 szt. lamp solarnych (wys. 4m, oprawa LED 8W);
 3. dostawa 2 szt. ławek parkowych;
 4. dostawa 1 szt. kosza na śmieci.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do niniejszego zapytania. W przypadku nazw własnych w dokumentacji projektowej oraz niniejszym zapytaniu dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.

 

,,Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Baranów Sand

27-06-2019

 

Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Baranów Sandomierski”.

"Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dymitrowie Dużym i Baranowie Sand.

26-06-2019

 

Przedmiotem zamówienia jest: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dymitrowie Dużym i Baranowie Sandomierski w Gminie Baranów Sandomierski"

"Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Baranów Sandomierski"

30-04-2019

 

Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Baranów Sandomierski"

„Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Knapy”

30-04-2019

 

Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Knapy”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) docieplenie ścian zewnętrznych powyżej gruntu;

b) docieplenie ściany wewnętrznej powyżej gruntu;

c) docieplenie ścian zewnętrznych poniżej gruntu wraz z cokołami;

d) docieplenie stropu nad parterem wełną mineralną;

e) wykonanie stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót, będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

"Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Baranów Sandomierski"

18-04-2019

 

Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Baranów Sandomierski"

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 872.."

17-04-2019

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 872 relacji rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych strona prawa w m. Wola Baranowska i m. Knapy wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”.

 

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania pn. ,,Modernizacja i rozbudowa hali sportowej...

03-04-2019

 

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania pn. ,,Modernizacja i rozbudowa hali sportowej oraz budowa trybuny w miejscowości Skopanie”

 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

08-03-2019

 

Przedmiotem zamówienia jest: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów w Gminie Baranów Sandomierski"

Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego rozbudowy kanalizacji sanitarnej

13-02-2019 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baranów Sandomierski w obszarze poza aglomeracją Baranów Sandomierski".

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej trybuny na działce nr ewid. 1564/26, w Skopaniu

11-12-2018

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej trybuny wraz z utwardzonym dojściem na działce nr ewid. 1564/26 w miejscowości Skopanie.

 

"Ławka Niepodległości dla Samorządów w Gminie Baranów Sandomierski"

29-11-2018 

Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji zadania pn.: "Ławka Niepodległości dla Samorządów w Gminie Baranów Sandomierski"

,,Przygotowanie do sezonu zimowego 2018/2019 i obsługę Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach”.

16-11-2018

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do sezonu zimowego 2018/2019  i obsługa Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach, zwanego dalej Ośrodkiem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Część I zamówienia - Przygotowanie Ośrodka do sezonu zimowego 2018/2019, obejmujące w szczególności:

a) przegląd i serwis ratraka,

b) przegląd i serwis wyciągów narciarskich wraz z pomiarami niezbędnymi do odbioru TDT na sezon 2018/2019,

c) przegląd i serwis systemu naśnieżania,

d) przegląd armatek wraz z pomiarami elektrycznymi,

e) przegląd i serwis pompowni wraz z pomiarami,

f) odbiór wyciągów narciarskich przez TDT,

g) pomiary i serwis instalacji na terenie ośrodka.

2) Część II zamówienia - Jednorazowe uruchomienie Ośrodka w sezonie zimowym 2018/2019, obejmujące w szczególności:

a) naśnieżenie tras narciarskich w ciągu maksymalnie 5 kolejnych dni-dób od  wystąpienia warunków atmosferycznych umożliwiających naśnieżanie,

b) odbiór tras narciarskich przez TOPR,

c) zabezpieczenie tras narciarskich zgodnie z wytycznymi TOPR,

d) przygotowanie tras narciarskich – ratrakowanie.

3) Część III zamówienia - Obsługa Ośrodka w sezonie zimowym 2018/2019, obejmująca w szczególności:

a) obsługę wyciągów narciarskich przez osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa,

b) zapewnienie wypożyczalni sprzętu narciarskiego wraz z obsługą,

c) codzienne przygotowanie tras narciarskich (pod warunkiem, że temperatura będzie wystarczająca do naśnieżania i użytkowania tych tras),

d) obsługa kasy, wpłata dziennego utargu w dniu następnym roboczym po każdym dniu,

e) utrzymanie przez okres obowiązywania przyszłej umowy porządku na całym obiekcie.,

f) bieżące utrzymanie, naprawa i serwis sprzętu (urządzeń) i obiektu  przez okres trwania umowy,

g) zapewnienie na własny koszt paliwa do ratraka i innych pojazdów (urządzeń) mechanicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

4) Część IV zamówienia – Świadczenie usługi wypożyczania sprzętu narciarskiego obejmujące w szczególności:

a) prowadzenie wypożyczalni sprzętu narciarskiego w okresie funkcjonowania Ośrodka w godzinach uzgodnionych z obsługą Ośrodka i Zamawiającym,

b) uruchomienia we własnym zakresie pomieszczenia na wypożyczalnię sprzętu narciarskiego w wykorzystaniem w uzgodnieniu z Zamawiającym pomieszczeń Ośrodka lub kontenerów zlokalizowanych na zewnątrz budynku wraz z dostawą odpowiedniej ilości sprzętu w pełnej rozmiarówce oraz miejsca na pozostawienie obuwia,

c) skutecznego suszenia i dezynfekcji butów narciarskich,

d) zapewnienie instruktorów nauki jazdy na nartach.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

15.11.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: ,,Dostawę gazu ziemnego dla Gminy Baranów Sandomierski”

„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2020 r.”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez podmiot, którego  oferta zostanie wybrana, zwanym dalej „Wykonawcą”, na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek  określonych ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r, poz. 2188 ze zm.).

„Dostawa samochodu osobowego ,,mikrobus” 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”

09-10-2018

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa samochodu osobowego ,,mikrobus” 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” 

,,Modernizacja budynku komunalnego po byłej spółdzielni „Wistar” – III etap”

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) roboty rozbiórkowe – rozebranie istniejącego pokrycia z płyt azbestowych i ułożenie na paletach oraz zabezpieczenie folią
2) roboty ciesielskie i dekarskie, polegające na wykonaniu pokrycia i konstrukcji dachowych (blachę, gąsiory i wkręty dostarcza Zamawiający).

Rozbudowa budynku remizy OSP w Skopaniu - etap VII

04-04-2018

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie elewacji budynku polegającej na położeniu wyprawy elewacyjnej - tynku nawierzchniowego

2) podbicie od spodu dachu wieży oraz okapów łącznika i garaży systemowymi elementami wykończeniowymi

3) malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku

4) wykonanie dojazdów, chodników oraz opaski wokół budynku

5) wykonanie kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

2. Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja projektowa oraz Przedmiar robót, będące załącznikami do niniejszego zapytania.

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

24-07-2018

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I zamówienia:

Dowóz i przywóz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 16 a, 39-400 Tarnobrzeg - od poniedziałku do piątku- z miejscowości Kaczaki (1 uczniów), Marki (1 uczeń), Skopanie Dom Dziecka (3 uczniów).

 

Część II zamówienia:

Dowóz i przywóz uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego ,,Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz od poniedziałku do piątku- z miejscowości Skopanie Dom Dziecka (3 uczniów), Siedleszczany (1 uczeń), Durdy (1 uczeń).

 

Liczba dzieci może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. Jeżeli zajdzie potrzeba dowozu kolejnego ucznia, którego miejsce zamieszkania i szkoła znajduję się na trasie przejazdu (nie wpłynie to na zwiększenie kilometrów), wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.

 

Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej wraz z miejscem pamięci w miejscowości Ślęzaki - etap II

20-07-2018

 

Zakres rzeczowy obejmuje:

 1. wykonanie przepustu o szerokości 2 m z dwóch rur żelbetonowych o średnicy 100 cm, umożliwiający dojście pieszych do miejsca pamięci. Nawierzchnia przepustu utwardzona tłuczniem kamiennym;
 2. dostawa 4 dwustronnych tablic pamiątkowych (z planszami opisującymi historię miejscowości „wczoraj i dziś”, najważniejsze miejsca, obiekty, zasłużone osoby dla miejscowości),  wymiarach 120x100 cm, na słupach drewnianych;
 3. dostawa 4 urządzeń plenerowej siłowni zewnętrznej na fundamentach betonowych: orbitrek, wioślarz, twister+wahadło, wyciąg dolny i górny;
 4. wykonanie miejsca na ognisko z kamiennym ograniczeniem ognia;
 5. dostawa 3 drewnianych ławek zamontowanych w gruncie przy ognisku;
 6. dostawa 2 dodatkowych ławek parkowych obok siłowni plenerowej;
 7. dostawa oraz montaż dodatkowej drewnianej barierki na istniejącym drewnianym pomoście usytuowanym na grobli (od strony stawu);
 8. dostawa oraz montaż nad wjazdem na teren miejsca integracji i aktywizacji społecznej, drewnianej bramy wjazdowej z zadaszeniem około 4 m wysokości.

Szczegółowy zakres robót określa STWiOR oraz dokumentacja projektowa będące załącznikami do niniejszego zapytania. W przypadku nazw własnych w STWiOR,  dokumentacji projektowej oraz niniejszym zapytaniu dopuszcza się rozwiązania równoważne  o parametrach nie gorszych.

 

Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Skopaniu

13-07-2018

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z cokołem (ściany - styropian o grubości 15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK, cokół – styropian o grubości 5 cm),

b) docieplenie stropu nad parterem (wełna mineralna o grubości 20 cm  i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK),

c) wymianę stolarki okiennej  (okna PCV o współczynnik przenikania ciepła 1,1 W/m2K) – 4 szt.,

d) demontaż oraz ponowny montaż rur spustowych wraz z uzupełnieniem obróbek blacharkich,

e) wykonanie opaski odbojowej.

Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót, będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Remont Strażnicy w OSP Dymitrów Mały - polegający na remoncien dachu i izolacji docieplenia stropu

19-06-2018

 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wymiana pokrycia dachu wraz z konstrukcją, obróbkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi  na powierzchni 366,80 m2

2) docieplenie stropu nad parterem wełną mineralną o grubości 26 cm na powierzchni 321,32 m2 wraz z ułożeniem folii

 2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, będący załącznikiem do niniejszego zapytania.

 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski z przeznaczeniem pod osiedle zabudowy mieszkaniowej

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę cmentarza wraz ze strefą ochronną w Baranowie Sandomierskim

Kompleksowa organizacja i obsługa ogródka gastronomicznego w Baranowie Sandomierskim

21-03-2018

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i prowadzenie ogródka gastronomicznego w rynku w Baranowie Sandomierskim na działce o numerze ewid. 1056/2 o powierzchni wskazanej przez oferenta, w obszarze określonym w załączniku graficznym nr 2, w okresie letnim, nie krótszym niż od 1 czerwca do 15 września 2018 r.

Modernizacja placu pod miejsca postojowe dla samochodów przy przedszkolu w Dabrowicy

12-03-2018

 

Przedmiotem zapytania jest modernizacja placu pod miejsca postojowe dla samochodów przy przedszkolu w Dąbrowicy zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2019 r.

08-11-2018

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez podmiot, którego  oferta zostanie wybrana, zwanym dalej „Wykonawcą”, na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek  określonych ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 1481, ze zm.). 

 

,,Rozbudowa budynku remizy OSP w Skopaniu - etap VI”

28-02-2018

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie instalacji c.o. – rurociągi i osprzęt,

2) wykonanie instalacji c.o. – kotłownia,

3) wykonanie instalacji wodnej i armatury,

4) wykonanie instalacji wewnętrznej - kanalizacja,

5) wykonanie sytemu wykrywania gazów – wentylacja,

6) wykonanie wentylacji mechanicznej,

7) wykonanie okładzin ścian wewnętrznych,

8) wykonanie podłóg i posadzek.

2. Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja projektowa oraz Przedmiar robót, będące załącznikami do niniejszego zapytania.

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

08-02-2018

 

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania pn. ,,Remont zabytkowego drewnianego stropu kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ślęzakach”

„Remont ul. Krótkiej i ciągu pieszo-jezdnego w Baranowie Sandomierskim”.

 

26-01-2017

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont ul. Krótkiej i ciągu pieszo-jezdnego w Baranowie Sandomierskimzgodnie z zakresem rzeczowym określonym  w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Prowadzenie obsługi gastronomicznej Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach w sezonie 2017/2018

22-11-2017

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi gastronomicznej Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach w sezonie 2017/2018.

 

Zmiana terminu składania ofert.

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skopanie

21-11-2017

 

Przedmiotem zamówienia jest :

1)    opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skopanie

2)    pełnienie nadzoru autorskiego

Prowadzenie obsługi gastronomicznej Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach w sezonie 2017/2018

07-11-2017

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi gastronomicznej Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach w sezonie 2017/2018.

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2018 r.

03-11-2017

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez podmiot, którego  oferta zostanie wybrana, zwanym dalej „Wykonawcą”, na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek  określonych ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 1481, ze zm.).  

Przygotowanie do sezonu zimowego 2017/2018 i obsługę Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego w Siedleszczanach

11-10-2017

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do sezonu zimowego 2017/2018 i obsługa Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Baranów Sandomierski, dnia 03.10.2017

S0.6625.8.2017

 

W oparciu o § 1 Zarządzenia nr 10/2016 w sprawie  wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Wykonanie  operatu  geodezyjnego ewidencji nazw ulic i placów oraz zmiana numeracji nieruchomości w miejscowości Knapy”

 

I.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT :  10 października 2017r. do godz. 1000

Ofertę proszę złożyć w siedzibie Zamawiającego - pok.5 (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu tj. od  7³⁰ do 15³⁰   od poniedziałku do piątku. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

II. ROZPARZENIE OFERT : 10 października 2017r. o godz. 1030.

W przypadku podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza-oferty załączonego do niniejszego zapytania o cenę, i przesłanie/ dostarczenie go na adres Zamawiającego.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który zaoferuje najniższą cenę.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

W załączeniu formularz ofertowy.

"Remont części drogi gminnej na ul. Pustki ciąg dalszy w kierunku Knap"

29-09-2017 

 

Przemiotem zamówienia jest "Remont części drogi gminnej na ul. Putki ciąg dalszy w kierunku Knap" 

,,Przygotowanie do sezonu zimowego 2017/2018 i obsługę Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach”

 

19-09-2017

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do sezonu zimowego 2017/2018 i obsługa Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach.

„Modernizacja drogi „Krasiczyn” w m. Durdy na działkach nr ewid. 770/2 i 630/6”

05-09-2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr PI-III.271.2.16.2017  z dnia 01.09.2017 r.

dotyczącego złożenia oferty na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi „Krasiczyn” w m. Durdy na działkach nr ewid. 770/2 i 630/6” 

 

1. Gmina Baranów Sandomierski informuje, że w w/w zapytaniu ofertowym  treść załącznika nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PI-III.271.2.16.2017 z dnia 01.09.2017 r.

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

„Modernizacja drogi „Krasiczyn” w m. Durdy na działkach nr ewid. 770/2 i 630/6”.

 

 Lp.

Opis zamierzeń

Jednostka miary

Ilość

 

DZIAŁ I – działka nr 770/2

 

 

1.

Profilowanie drogi pod warstwy konstrukcyjne wraz z jej zagęszczeniem (130x3,5)

m2

455

2.

Przed  wykonaniem nawierzchni drogi uzupełnić głębokie dołki w drodze tłuczniem kamiennym i zagęscić 

m3

5

3.

Wykonanie warstwy konstrukcyjnej  na całej długości drogi materiałem kamiennym o frakcji 0-31,5 o gr. 10 cm po zagęszczeniu – kamień dolomitowy  rozłożony za pomocą rozścielacza

m2

455

4.

Dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie mieszanki sortowej o frakcji 0-31,5 w miejscu istniejącego placu postojowego – działka gminna nr 618/25

 

m3

 

20

 

DZIAŁ II – działka nr 630/6

 

 

1.

Profilowanie drogi pod warstwy konstrukcyjne wraz z jej zagęszczeniem (199x3,5+51x3)

m2

849,5

2.

Demontaż starych istniejących płyt drogowych o wym. (0,75x1) na odcinku drogi  75 mb x 2 i ponowne ich wbudowanie po uprzednim obniżeniu profilu drogi do właściwej rzędnej z wypełnieniem szczelin między płytami gruntem – piaskiem pochodzącym z odzysku. Nadmiar urobku odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość około 1 km

mb

150

3.

Przed  wykonaniem nawierzchni drogi uzupełnić głębokie dołki w drodze tłuczniem kamiennym i zagęścić 

m3

10

4.

Wykonanie warstwy konstrukcyjnej  na całej długości drogi materiałem kamiennym o frakcji 0-31,5 o gr. 10 cm po zagęszczeniu -kamień dolomitowy  rozłożony za pomocą rozścielacza

m2

849,5

 

Sporządził:

Janusz Magda

 

 

oraz treść załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie;

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 01.09.2017 r.

...................................................

(nazwa i siedziba oferenta)

OFERTA

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zadania, pn. „Modernizacja drogi „Krasiczyn” w m. Durdy na działkach nr ewid. 770/2 i 630/6”.

 

1)    DZIAŁ I – działka nr 770/2

Cena netto:

.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)

Podatek VAT:

.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)

Cena brutto:

.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)

2)    DZIAŁ II – działka nr 630/6

Cena netto:

.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)

Podatek VAT:

.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)

Cena brutto:

.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)

2. Gwarancja na wykonane roboty wynosi ……………………………………………

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do dnia 17.11.2017 r.

4. Ponadto, oświadczamy, że:

1) cena ofertowa zawiera wszystkie koszty obejmujące wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym,

2) przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

3)  zamówienie wykonamy samodzielnie*,

4)  część zamówienia (określić zakres):

………………………………………………………………………………………………......

powierzymy podwykonawcom,

5) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz znane są nam warunki terenowe lokalizacji inwestycji,

5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 01.09.2017 r.,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

 

                                                                                                                  ……………........................................................

(pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)         

 

2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

 

 

01-09-2017

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja drogi „Krasiczyn” w m. Durdy na działkach nr ewid. 770/2 i 630/6zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa istniejącego budynku M-GOK w Baranowie Sandomierskim

 Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa istniejącego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim”.

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zamieszczono pod numerem 1047852 na portalu ogłoszeń - Baza Konkurencyjności  - Fundusze Europejskie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

„Modernizację drogi gminnej „Borek” w m. Ślęzaki - działka nr ewid. 517/3 i 517/8 i w m. Dąbrowica - działka nr ewid. 1

2017-08-01

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja drogi gminnej „Borek” w m. Ślęzaki - działka nr ewid. 517/3 i 517/8 i w m. Dąbrowica - działka nr ewid. 1572/1”.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

Baranów Sandomierski, dnia 25.07.2017 r.
 
Or-V.4464.16.2017
 
Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty 
 
na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018” według poniższego Zapytania Ofertowego.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Informacje ogólne:
 
Zamawiający: Gmina Baranów Sandomierski, reprezentowana przez:
    Marka Mazura - Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Adres zamawiającego:   39-450 Baranów Sandomierski
  ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1,
 
 
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018”.
 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dowóz i przywóz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 16 a, 39-400 Tarnobrzeg-od poniedziałku do piątku - z miejscowości Kaczaki (2 uczniów), Marki (1 uczeń), Skopanie Dom Dziecka
(4 uczniów)
2) Dowóz i przywóz uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego "Radość Życia" dla  Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz- od poniedziałku do piątku- z miejscowości Skopanie Dom Dziecka 
(3 uczniów), Siedleszczany (1 uczeń), Durdy (1 uczeń)
 
Liczba dzieci może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. Jeżeli zajdzie potrzeba dowozu kolejnego ucznia, którego miejsce zamieszkania i szkoła znajduję się na trasie przejazdu( nie wpłynie to na zwiększenie kilometrów), wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.
 
 
3. Zasady dowozu i przywozu uczniów.
1) Szczegółowe godziny dowozu i odwozu uczniów wybrani Wykonawcy uzgodnią z dyrektorami placówek do których uczniowie będą dowożeni.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę przewożonym uczniom podczas wsiadania, transportu i wysiadania. Opiekun winien posiadać minimum przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Opiekunem nie może być kierowca.
3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewożonym uczniom odpowiednie warunki higieny, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów, w tym podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii.
5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom.
6) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą zaistnieć podczas wykonywania transportu uczniów.
 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
Część I zamówienia:
Dowóz i przywóz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 16 a, 39-400 Tarnobrzeg - od poniedziałku do piątku- z miejscowości Kaczaki (2 uczniów), Marki (1 uczeń), Skopanie Dom Dziecka (4 uczniów).
 
Część II zamówienia:
Dowóz i przywóz uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego ,,Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz od poniedziałku do piątku- z miejscowości Skopanie Dom Dziecka (3 uczniów), Siedleszczany (1 uczeń), Durdy (1 uczeń).
 
Na każdą część zamówienia oferta powinna być złożona oddzielnie.
 
II. Termin realizacji zamówienia:
 
 Część I, II, zamówienia:
1) Termin rozpoczęcia: 01.09.2017 r.,
2) Termin zakończenia: 30.06.2018 r.
 
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne części zadania.
2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
3.Cena określona w ofercie winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z opieką podczas przewozu dzieci.
4.Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz oferty- wzór Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
b) kopię licencji, zezwolenia lub koncesji na przewóz osób,
IV. Kryteria wyboru:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.
V. Miejsce oraz termin składania ofert: Wymagane dokumenty ofertowe należy składać (przesłać) do Sekretariatu Urzędu Gminy w Baranowie Sandomierskim adres: Urząd Miasta i Gminy 39-450 Baranów Sandomierski ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1,w zamkniętych kopertach z podanym dopiskiem „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018”, w terminie do dnia 2.08.2017 roku do godz. 10 00.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
VI. Istotne postanowienia umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 
 
VII. Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
Barbara Kopańska, telefon: (015) 811-85-81, 82, 83, 85 wew. 130, fax: (015) 811-85-82, e-mail: b.kopanska@baranowsandomierski.pl
 
VIII. Postanowienia ogólne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 
w części lub w całości bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 
 
IX. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 2 -  Wzór umowy.

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Siedleszczany

06-07-2017

 

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania pn. ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Siedleszczany”.

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zamieszczono pod numerem 130/06/07/2017 na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski

01-06-2017

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dymitrów Duży, Ślęzaki, Suchorzów, Durdy i Knapy zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

"Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczaki, Gmina Baranów Sandomierski”

26-05-2017

Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczaki, Gmina Baranów Sandomierski”

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska w miejscowości Skopanie"

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej  - ul. Wiejska zlokalizowanej na działkach nr 1238 i 1239 w Skopaniu”

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Osiedle Zamkowe„ "

28.04.2017 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej  „Osiedle Zamkowe„ na działkach nr 54, 324/1, 321/7 i 340 w km 0+000-0+600 w Baranowie Sandomierskim”

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.doc zapytanie_ofertowe.doc
Zapytanie ofertowe
zestawienie.pdf zestawienie.pdf
Zestawienie złożonych ofert

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku hali sportowej w m. Skopanie

25-04-2017

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku hali sportowej wraz z jej termomodernizacją na działkach nr ewid. 1564/105, 1564/111 w Skopaniu 

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.doc zapytanie_ofertowe.doc
Zapytanie ofertowe
zestawienie.pdf zestawienie.pdf
Zestawienie złożonych ofert

"Zbieranie- załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów Sandomierski"

20-04-2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zbieraniu – załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów Sandomierski.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Woli Baranowskiej”

15-03-2017

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania pn. ,,Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Woli Baranowskiej””

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 872.

10.01.2017 r.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 872 relacji rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych od km 7+233, strona prawa w m. Baranów Sandomierski do km 9+143, strona prawa w m. Skopanie wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.pdf zapytanie_ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
ogloszenie_o_zmianie.pdf ogloszenie_o_zmianie.pdf
Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa budynku remizy OSP w Skopaniu - etap III

06-03-2017

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) roboty w zakresie wykonania balustrad schodowych i balkonowych,

2) roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,

3) wykonanie tynków wewnętrznych,

4) wykonanie podłóg i posadzek,

5) wykonanie kanału remontowego,

6) wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej,

7) wykonanie instalacji odgromowej.

3. Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót, będące załącznikami do niniejszego zapytania.

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.rtf zapytanie_ofertowe.rtf
Zapytanie ofertowe
stwir.docx stwir.docx
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
osp_skopanie.rar osp_skopanie.rar
Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R"

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od remizy OSP do Domu Ludowego w miejscowości Dąbrowica” 

20-12-2016r

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.pdf zapytanie_ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji projektowej

1912-2016

Przedmiotem zamówienia jest :

1) ,,Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw i budowy siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 1564/69 w Skopaniu”.

2) ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej wraz
z modernizacją placu zabaw na działce nr ewid. 997/10 w Baranowie Sandomierskim”.

3) ,,Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska asfaltowego na działce nr ewid. 1809/2 w Markach ”.

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.pdf zapytanie_ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej 872.

 Opracowanie dokumentacji projektowej na ,,Przebudowę drogi wojewódzkiej  nr 872 relacji rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, strona prawa od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 985 w Baranowie Sandomierskim do skrzyżowania z ul. Mielecką w Skopaniu, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

20-12-2016r

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.pdf zapytanie_ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
uniewaznienie.pdf uniewaznienie.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2017 roku"

02-12-2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez podmiot, którego  oferta zostanie wybrana, zwanym dalej „Wykonawcą”, na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek  określone ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016r, poz. 1113, ze zm.).  

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu sportowego w miejscowości Skopanie

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu sportowego na działce nr ew. 1564/26 w miejscowości Skopanie.

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.pdf zapytanie_ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gminnych w miejscowości Baranów Sandomierski, Wola Baranowska, Dąbrowica, Ślęzaki, Durdy i Knapy zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarach robót

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.doc zapytanie_ofertowe.doc
Zapytanie ofertowe
przedmiary.rar przedmiary.rar
Przedmiary robót

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz termomodernizacją budynku Domu Wiejskiego i remizy OSP w Durdach

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz termomodernizacją budynku Domu Wiejskiego i remizy OSP w Durdach oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.pdf zapytanie_ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Suchorzów

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego na działce nr ew. 852/5 w miejscowości Suchorzów.

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.doc zapytanie_ofertowe.doc
Zapytanie ofertowe
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez podmiot, którego  oferta zostanie wybrana, zwanym dalej „Wykonawcą”, na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek  określone ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016r, poz. 1113, ze zm.).  

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knapy i Wola Baranowska – etap III

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knapy i Wola Baranowska. Zamierza się zlikwidowanie istniejącej kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Knapy i skierowanie strumienia ścieków  do nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska oraz zaprojektowanie uzupełniającej sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości w Woli Baranowskiej,  oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszego zapytania 

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.doc zapytanie_ofertowe.doc
Zapytanie ofertowe
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku hali sportowej w Skopaniu wraz z jej termomodernizacją

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy hali sportowej wraz z termomodernizacją spełniającą wymogi na 2021r., w miejscowości Skopanie.

 

Utwardzenie placu pod altanę śmieciową i miejsca postojowe dla samochodów przy ul. Parkowej w Skopaniu

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu pod altanę śmieciową i miejsca postojowe dla samochodów przy ul. Parkowej w Skopaniu” zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarze robót.

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.pdf zapytanie_ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
przedmiar.docx przedmiar.docx
Przedmiar robót

Przygotowanie do sezonu zimowego 2016/2017 i obsługa Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do sezonu zimowego 2016/2017  i obsługa Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.docx zapytanie_ofertowe.docx
Zapytanie ofertowe
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty

Modernizacja - remont dróg na terenie miasta Baranowa Sandomierskiego

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja - remont dróg na terenie miasta Baranowa Sandomierskiego” zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych  w miejscowościach:

1) Durdy - na działkach nr ewid. 933, 1396, 1395 i 1388

2) Skopanie – na działce nr ewid. 759/3

3) Wola Baranowska – na działce nr ewid. 3815

zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.pdf zapytanie_ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017”

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017” według poniższego Zapytania Ofertowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Informacje ogólne

Zamawiający:                Gmina Baranów Sandomierski, reprezentowana przez:
                                       
Marka Mazura - Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Adres zamawiającego:   ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski.

 

 

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Dowóz i przywóz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu- od poniedziałku do piątku- z miejscowości Kaczaki (3 uczniów), Marki (1 uczeń), Skopanie Dom Dziecka (1 uczeń).

2) Dowóz i przywóz uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego ,,Radość Życia” w Sandomierzu- od poniedziałku do piątku- z miejscowości Skopanie Dom Dziecka (2 uczniów), Siedleszczany (1 uczeń), Durdy (1 uczeń).

 

3. Zasady dowozu i przywozu uczniów:

1) Szczegółowe godziny dowozu i odwozu uczniów wybrani Wykonawcy uzgodnią z dyrektorami placówek do których uczniowie będą dowożeni.

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę przewożonym uczniom podczas wsiadania, transportu i wysiadania. Opiekun winien posiadać minimum przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Opiekunem nie może być kierowca.

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewożonym uczniom odpowiednie warunki higieny, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne.

4) Zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów, w tym podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii.

5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom.

6) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą zaistnieć podczas wykonywania transportu uczniów.

 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Część I zamówienia:

Dowóz i przywóz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu- od poniedziałku do piątku - z miejscowości Kaczaki (3 uczniów),  Marki (1 uczeń), Skopanie Dom Dziecka (1 uczeń).

 

Część II zamówienia:

Dowóz i przywóz uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego ,,Radość Życia” w Sandomierzu- od poniedziałku do piątku- z miejscowości Skopanie Dom Dziecka (2 uczniów), Siedleszczany (1 uczeń), Durdy (1 uczeń).

 

Na każdą część zamówienia oferta powinna być złożona oddzielnie.

 

II. Termin realizacji zamówienia:
 

1. Część I, II, zamówienia:
1) Termin rozpoczęcia: 01.09.2016 r.,
2) Termin zakończenia: 30.06.2017 r.

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne części zadania.

2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

3. Cena określona w ofercie winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z opieką podczas przewozu dzieci.

4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

    a) wypełniony formularz oferty- wzór Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

    b) kopię licencji, zezwolenia lub koncesji na przewóz osób.

 

IV. Kryteria wyboru:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

Wymagane dokumenty ofertowe należy składać (przesłać) do Sekretariatu Urzędu Gminy w Baranowie Sandomierskim adres: Urząd Miasta i Gminy 39-450 Baranów Sandomierski ul. Okulickiego 1,w zamkniętych kopertach z podanym dopiskiem „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 ”, w terminie do dnia 16.08.2016 roku do godz. 10 00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Istotne postanowienia umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

VII. Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Małgorzata Drzewińska, telefon: (015) 811-85-81, 82, 83, 85 wew. 119, fax: (015) 811-85-82,   e-mail: oswiata@baranowsandomierski.pl.

 

VIII. Postanowienia ogólne:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w części lub w całości bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

IX. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 2 -  Wzór umowy.

Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu realizowanego przez gminę Baranów Sandomierski w ramach działania 3.2

Zapytania ofertowego dotyczące realizacji zadania: ,,Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu realizowanego przez gminę Baranów Sandomierski, w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO WP na lata 2014-2020”

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Baranów Sandomierski

19-07-2016

 

Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji zgodnie z wytycznymi audytów energetycznych i Zamawiającego dla następującego budynków:

1. Budynek mieszkalny wielorodzinny, działka nr ewid.  909/1, ul. Zamkowa 23 w Baranowie Sandomierskim  (budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków),

2. Budynek mieszkalny wielorodzinny, działka nr ewid.  506/11, ul. Zamkowa 25 w Baranowie Sandomierskim (budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków),

3. Budynek mieszkalny wielorodzinny,  działka nr ewid. 506/13, ul. Zamkowa 27 w Baranowie Sandomierskim (budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków).

Pliki do pobrania

Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranów Sandomierski i Skopanie, gmina Baranów Sandomierski

Część I zadania : Wykonanie dokumentacji projektowej oraz niezbędnych uzgodnień i zezwoleń lub zgłoszeń o przystąpieniu do budowy dla inwestycji pn.: ,,Dobudowa odcinka oświetlenia ulicznego  w Skopaniu przy ul. Armii Krajowej ”.

Część II zadania : Wykonanie dokumentacji projektowej oraz niezbędnych uzgodnień i zezwoleń lub zgłoszeń o przystąpieniu do budowy dla inwestycji pn.: ,,Dobudowa odcinka oświetlenia ulicznego  w Skopaniu przy ul. Piastowskiej ”.

Część III zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz niezbędnych uzgodnień i zezwoleń lub zgłoszeń o przystąpieniu do budowy dla inwestycji pn.: ,,Dobudowa odcinka oświetlenia ulicznego  w Skopaniu przy ul. Przemysłowej”.

Część IV zadania : Wykonanie inwestycji pn.: ,,Dobudowa odcinka oświetlenia ulicznego  w Baranowie Sandomierskim przy ul. Gen. L. Okulickiego”. 

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI

.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski, w okresie od dnia 01.08.2016 do dnia 31.12.2016 r. 

,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego"

,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski””

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.doc zapytanie_ofertowe.doc
Zapytanie ofertowe
zawiadomienie.pdf zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gminnych w miejscowości Baranów Sandomierski, Suchorzów, Durdy i Knapy zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

1)    I część zamówienia – „Modernizacja drogi od Durdy Stanisławy do Samorek Krystyny w sołectwie Durdy”

2)    II część zamówienia – „Modernizacja drogi przywałowej w Baranowie Sandomierskim”

3)    III część zamówienia -  „Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Biesiadnej        i końcówka ul. Wrzosowej w sołectwie Suchorzów”

4)    IV część zamówienia – "Modernizacja drogi w sołectwie Knapy na działkach nr 1508 i 693/11”

5)    V część zamówienia  - „Modernizacja drogi na „Osiedlu” w sołectwie Knapy -  działka nr 791/17”.

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.doc zapytanie_ofertowe.doc
Zapytanie ofertowe
przedmiary.rar przedmiary.rar
Przedmiary robót
zaktualizowane_przedmiary.rar zaktualizowane_przedmiary.rar
Zaktualizowane przedmiary robót
wyjasnienie.pdf wyjasnienie.pdf
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Demontaż, opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż – tablic informacyjnych tzw. witaczy

Baranów Sandomierski, 07.04.2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

„Demontaż, opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż

– tablic informacyjnych tzw. witaczy:

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Baranów Sandomierski

ul. Gen. L. Okulickiego 1,

39-450 Baranów Sandomierski

Tel: (15) 811 85 81

Fax: (15) 811 85 82

Adres strony internetowej: www.baranowsandomierski.pl

e-mail: 

Dni i godziny pracy Urzędu: pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem wyceny jest usługa polegająca na demontażu, opracowaniu projektu, wykonaniu, dostawie i montażu tablic informacyjnych – tzw. witaczy z możliwością wykorzystania istniejących konstrukcji, w ilości 2 sztuk, dwustronnych, do dnia 31 maja 2016 roku.
 1. w przypadku wykorzystania istniejących konstrukcji – należy wykonać oczyszczenie płyt z dotychczasowych wydruków (100 % poprzednich warstw) oraz zanieczyszczeń, tzn.: kurzu, resztek kleju, itp. – profesjonalnym środkiem chemicznym.
 2. wykonanie wydruków wielkoformatowych lub malowania proszkowego elementów – należy wykonać w technologii zapewniającej trwałość kolorystyki i wykonania minimum 5 lat bez potrzeby dodatkowych konserwacji powierzchni,
 3. montaż na istniejących stopach fundamentowych.
 1. Specyfikacja wykonania wydruków wielkoformatowych:
 1. druk na matowej folii monomerycznej,
 2. wymagana odporność na UV i warunki atmosferyczne min. 5 lat,
 3. wydruk zabezpieczony laminatem stałym z filtrem UV.
 1. Budżet na wykonanie witaczy (2 szt.) nie może przekroczyć 25 tys. zł brutto.
 2. Witacz ma mieć formę pylonu lub tablicy (jak dotychczas). W witaczu mogą być zastosowane elementy wypukłe lub przestrzenne. Każdy witacz jest dwustronny, wykonany ma być w pełnym kolorze z użyciem foli odblaskowych przy napisach. Witacz nie będzie miał elementów elektrycznych (podświetlenia).

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 1. opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu);
 2. posiadać datę sporządzenia;
 3. zawierać ceny jednostkowe witaczy (brutto);
 4. zawierać przykładowe projekty graficzne witaczy (w projektach należy uwzględnić: nazwę gminy, herb, adres strony internetowej, oraz ująć zabytkowy/turystyczny charakter gminy – przy projektowaniu należy posłużyć się udostępnionymi na potrzeby złożenia ofert materiałami i zdjęciami)
 5. oferta może być sporządzona w kilku wariantach z podziałem cenowo-jakościowym (ceny różne ze względu na użyte materiały oraz stopień rozbudowania witacza);
 6. oferta powinna zawierać informację, że w koszt witaczy wliczone są czynności takie jak: demontaż istniejącej konstrukcji, wykonanie zgodnie z projektem, produkcja lub rekonstrukcja, transport i montaż;
 7. oferta powinna zawierać informację o warunkach gwarancji na produkt udzielanej przez oferenta.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej kopercie i zaadresowanej jak podano poniżej:
Gmina Baranów Sandomierski

ul. Gen. L. Okulickiego 1,

39-450 Baranów Sandomierski

z adnotacją:  ZAPYTANIE OFERTOWE NR OR-VIII.271.2.7.2016

„Demontaż, opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż – tablic informacyjnych tzw. witaczy.”

 

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oferty na piśmie (max 3 dni od terminu składania ofert).

Adresy poczty elektronicznej:

 

Termin składania ofert: do dnia 29.04.2016 roku do godz. 14.00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

 

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz  koncepcję (pomysł) + wizualizację witacza.

 

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:

Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Waga kryterium (%)

Maksymalna ilość punktów obliczana według wzoru

1.

Cena

Cena oferty brutto

50

Najniższa cena z ofert/ cena oferty badanej x waga x 50

2.

Koncepcja

Punktacja uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji

50

Suma punktów oferty badanej/ najwyższa suma punktów za kryterium z badanych ofert x waga x 50

Razem:

100

 

2. Oceny ofert dokona komisja powołana zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Powołana komisja dokona oceny opracowanych koncepcji wizualnych „witaczy” w oparciu o kryteria oceny poprzez przyznanie określonej liczby punktów przewidzianych dla danego kryterium, jak niżej:

Sposób dokonywania oceny: kryterium 1

Cena  - 50%

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.

Maksymalnie można uzyskać za kryterium cena - 50 punktów.

 

Sposób dokonywania oceny: Kryterium 2

Ocena wstępnej koncepcji witacza (projekt graficzny) - 50%

W ramach niniejszego kryterium pod uwagę będą brane następujące elementy, które będą oceniane wg tzw. „małych punktów” w 2 podkategoriach:

 1. atrakcyjność wizualna i oryginalność projektu, punktacja 1-25 pkt.
 2. czytelne przekazanie podstawowych informacji oddających charakter i walory turystyczne  gminy, punktacja 1-25 pkt.

Maksymalnie można uzyskać za kryterium koncepcja - 50 punktów.

 

 1. Suma punktów dla każdej oferty obliczona będzie w ten sposób, że każdy członek komisji oceniającej (minimum 3 osoby) przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY od 1 do 25 punktów dla każdego z powyższych podkryteriów, a następnie liczby tych punktów zostaną do siebie dodane i podzielone przez liczbę członków komisji dokonujących oceny (średnia ocen). Punktacja za kryterium zostanie wyliczona według wzoru podanego w tabeli.
 2. Na formularzu oferty należy podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych
  w zapytaniu ofertowym.
 4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
 5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 7. Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – gmina zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE I ZAŁĄCZNIKI

Dodatkowych informacji udziela Lidia Ciesielska, tel. 15 81185 81 wew. 110, email:

 

Zdjęcia do pobrania

        zdjecia.zipzdjecia.zip

 

"Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski"

Baranów Sandomierski, 21.01.2016 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2016 roku”

 

I.DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Baranów Sandomierski

ul. Gen. L. Okulickiego 1,

39-450 Baranów Sandomierski

Tel: (15) 811 85 81

Fax: (15) 811 85 82

Adres strony internetowej: www.baranowsandomierski.pl

e-mail:

Dni i godziny pracy Urzędu: pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2016 r. 

2.    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3.    Zamawiający zastrzega, że rzeczywista liczba materiałów będzie wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i może odbiegać od ilości podanych w zestawieniu.

4.    Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych, kompletny, najwyższej jakości.

5.    Materiały eksploatacyjne stanowiące przedmiot niniejszego zapytania muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.    Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne były kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamawiane. Materiały eksploatacyjne muszą posiadać tożsame (bardzo podobne) parametry do tych, które posiadają oryginalne, stosowane przez producenta kserokopiarek materiały eksploatacyjne, m.in.:

1)    nie mogą powodować wcześniejszego zużycia, m.in. bębnów światłoczułych i innych elementów kserokopiarek, na które ma oddziaływanie proszek tonera,

2)    ilość kopii nie może być mniejsza niż przy zastosowaniu tonera przewidzianego przez producenta danej kserokopiarki i przez niego stosowanego,

3)    trwałość wydruku nie może odbiegać od trwałości wydruku tonera stosowanego przez producenta.

7.    Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza zamienników materiałów eksploatacyjnych w pozycjach 8, 9, 10 (tj. Konica Minolta bizhub C220, Konica Minolta bizhub 223 i Konica Minolta bizhub C454e) części oferty cenowej dotyczącej materiałów eksploatacyjnych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, przez co należy rozumieć, że muszą to być tonery stosowane przez producenta w okresie gwarancyjnym.

8.     Stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować wcześniejszego zużycia, uszkodzeń i awarii eksploatowanego sprzętu. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem zaoferowanych materiałów. W przypadku uszkodzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczonego materiału eksploatacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia. Jeśli ustalenie związku przyczynowego uszkodzenia drukarki (kserokopiarki) z zastosowaniem tonera będzie wymagało ekspertyzy Wykonawca poniesie koszty sporządzenia ekspertyzy jeśli wykaże ono związek przyczynowy.

9.    Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na swój koszt.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia dostarczonego przedmiotu zamówienia do budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski i złożenia we wskazanym miejscu.

11. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w ciągu 2 dni roboczych od daty złożonego zamówienia w formie elektronicznej lub przez telefon.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy

2.    Termin zakończenia: 31.12.2016r.

 

IV.OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania.

3.    Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

4.    Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

5.    Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Oferta na „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2016 r.” Nie otwierać przed: 28.01.2016 r. godz. 10.00.

6.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)    wypełniony formularz oferty – wzór załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

7.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

V.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA/OTAWRCIA OFERT:

1.    Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (Sekretariat pok. Nr 5), w terminie do 28.01.2016r. do godz. 10.00.

2.    Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 28.01.2016 r. o godz. 10.15.

3.    Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

7.    Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Cena - 100%

 

VII.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Agnieszka Gajda, tel. (15) 811 85 81 wew. 101

 

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI:

1)      Formularz ofertowy

2)      Wzór umowy

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej

Baranów Sandomierki, 20.01.2016 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Woli Baranowskiej wraz z adaptacją istniejącej Sali gimnastycznej na zaplecze socjalno - techniczne.

"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2016 roku"

Baranów Sandomierski, 20.01.2016 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierskiw 2016 r.”

 

I.DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Baranów Sandomierski

ul. Gen. L. Okulickiego 1,

39-450 Baranów Sandomierski

Tel: (15) 811 85 81

Fax: (15) 811 85 82

Adres strony internetowej: www.baranowsandomierski.pl

e-mail:

Dni i godziny pracy Urzędu: pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek  określone ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r, poz. 1529). 

2.    Określone w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości i rodzaje przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w zestawieniu.

3.    Zamawiający upoważni osobę do:

1)    odbierania pokwitowania odbioru przez adresata przesyłek pocztowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2)    odbierania zwrotów przesyłek pocztowych.

4.    Wykonawca dostarczy przesyłki pocztowe do siedziby Zamawiającego.

5.     Zamawiający zobowiązuje się do sporządzania dla nadawanych przesyłek zestawień uwzględniając ilość, wartość, wagę oraz podział na przesyłki rejestrowane i nierejestrowane.

6.    W sytuacji wysyłki przesyłek nieokreślonych w Załączniku nr 1 do Zapytania obowiązywała będzie cena zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7.    Wykonawca przekaże bezpłatnie Zamawiającemu druki zwrotnego potwierdzenia odbioru za wyjątkiem zwrotnych potwierdzeń odbioru do przesyłek nadawanych w ramach Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej lub innych analogicznych przepisów nadawanych przesyłek ze skutkiem zachowania terminów wymaganych przepisami postępowania cywilnego, administracyjnego i podatkowego i innych.

8.    Potwierdzenie odbioru przez adresata dla przesyłek pocztowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.

9.    Odbieranie, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz zwrot i reklamacje wykonywane będą zgodnie z przepisami określonymi w:

1)     ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r, poz. 1529),

2)     ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.),

3)    rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usług pocztowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468),

4)    rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 20136 r. poz. 545),

5)     międzynarodowych przepisów pocztowych,

6)    innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia.

10. Wykonawca będzie dostarczał do odpowiedniej lokalizacji Zamawiającego, zgodnie z adresem nadania przesyłki rejestrowanej, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy postąpi zgodnie z art. 43 i 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Zamawiający nie dopuszcza usługi pośrednictwa w świadczeniu usług pocztowych, tzn. Wykonawca nie może dostarczać przesyłek do operatora wyznaczonego w celu ich nadania.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.    Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania w/w zezwolenia,

2.    Wykonawca zobowiązany jest dysponować placówką nadawczo - oddawczą (rozumianą jako jednostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej, lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową bądź kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym,   zgodnie z art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2012 r. Prawo pocztowe) w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego, umożliwiającą nadanie przesyłek dostarczonych przez Zamawiającego w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierki przez cały okres trwania umowy. Placówka pocztowa powinna być wyposażona w telefon (stacjonarny lub komórkowy) oraz umożliwić obsługę pracowników Zamawiającego w pomieszczeniu znajdującym się wewnątrz budynku. W przypadku, gdy w placówce pocztowej prowadzona jest również inna działalność gospodarcza, Zamawiający wymaga wyodrębnienia pomieszczenia do obsługi pocztowej wraz z szyldem, w taki sposób by zapewnić sprawne nadawanie i odbieranie przesyłek pocztowych oraz by była zachowana poufność przekazywanych informacji werbalnych jak i pisemnych  – potwierdzone odpowiednią umową.

3.    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią obsadę osób zatrudnionych na umowę o pracę, w placówce nadawczo-oddawczej, o której mowa powyżej. które umożliwią sprawne świadczenie usług pocztowych – potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.

 

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy

2.    Termin zakończenia: 31.12.2016 r.

 

V.OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania.

3.    Oferta musi być sporządzona do dnia 27.01.2016 według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

4.    Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Oferta na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2016 r.”. Nie otwierać przed: r. godz. 10.00.

5.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)    wypełniony formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2)    zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania w/w zezwolenia,

3)    Kopia umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem, potwierdzająca posiadanie placówki nadawczo-oddawczej w miejscowości, w której znajduje się jednostka Zamawiającego, zawarta na okres trwania umowy z Zamawiającym.

4)    Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej obsady osób zatrudnionych na umowę o pracę, w placówce nadawczo-oddawczej, o której mowa w rozdziale III pkt. 2 umożliwiającej sprawne świadczenie usług pocztowych, według własnego wzoru.

5)    wzór umowy, której postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego.

6.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA/OTAWRCIA OFERT:

1.    Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (Sekretariat pok. Nr 5), w terminie do 27.01.2016r. do godz. 10.00.

2.    Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 27.01.2016 r. o godz. 10.15.

3.    Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

7.    Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Cena - 100%

 

VIII.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Agnieszka Gajda, tel. (15) 811 85 81 wew. 101

 

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

X. ZAŁĄCZNIKI:

 

Formularz ofertowy

"Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów sandomierski w 2016 roku"

Baranów Sandomierski, 07.01.2016 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2016 roku”

 

I.DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Baranów Sandomierski

ul. Gen. L. Okulickiego 1,

39-450 Baranów Sandomierski

Tel: (15) 811 85 81

Fax: (15) 811 85 82

Adres strony internetowej: www.baranowsandomierski.pl

e-mail:

Dni i godziny pracy Urzędu: pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2016 r. 

2.    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3.    Zamawiający zastrzega, że rzeczywista liczba materiałów będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w zestawieniu.

4.    Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych, kompletny, najwyższej jakości.

5.    Materiały eksploatacyjne stanowiące przedmiot niniejszego zapytania muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.    Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne były kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamawiane. Stosowanie w/w. materiałów nie może powodować uszkodzeń i awarii eksploatowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza zamienników materiałów eksploatacyjnych.

7.    Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na swój koszt.

8.    Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia dostarczonego przedmiotu zamówienia do budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski i złożenia we wskazanym miejscu.

9.    Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w ciągu 2 dni roboczych od daty złożonego zamówienia w formie elektronicznej lub przez telefon.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy

2.    Termin zakończenia: 31.12.2016r.

 

IV.OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania.

3.    Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

4.    Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

5.    Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Oferta na „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2016 r.” Nie otwierać przed: 14.01.2016 r. godz. 10.00.

6.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)    wypełniony formularz oferty – wzór załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

7.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

V.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA/OTAWRCIA OFERT:

1.    Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (Sekretariat pok. Nr 5), w terminie do14.01.2016 r. do godz. 10.00.

2.    Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 14.01.2016 r. o godz. 10.15.

3.    Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

7.    Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Cena - 100%

 

VII.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Agnieszka Gajda, tel. (15) 811 85 81 wew. 101

 

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI:

1)      Formularz ofertowy

2)      Wzór umowy

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku szkoły z przeznaczeniem na ŚDS w miejscowości Knapy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku szkoły z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Knapy”.

 

I. Dane Zamawiającego.

Gmina Baranów Sandomierski

Adres: Ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski

Tel. (15)  811 85 81

Fax: (15) 811 85 82

Adres strony internetowej: www.baranowsanodmierski.pl;

e-mail:

Czas pracy Urzędu: pn. - pt. w godz. 7 30 – 15 30

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy, spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586), wraz
z termomodernizacją budynku.

2. Budynek zlokalizowany jest na działce ew. nr 726 w miejscowości Knapy (Budynek Szkoły Podstawowej) .  

3. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

1) projekty budowlane oddzielnie dla każdej branży, obejmujące zakresy robót wynikający z opracowanych audytów energetycznych, spełniające wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze zm.);

2) kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

4) audyt energetyczny budynku;

5) inne dokumenty niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku wraz z instalacjami, dokonanie oceny stanu technicznego i obliczeń wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowych związanych z adaptacją i termomodernizacją budynku;

b) uzyskanie map dla celów projektowych, wypisy, wyrysy, uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

c) pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji zadań, objętych przedmiotem zamówienia oraz współpracę z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentów dla instytucji finansujących, w ilości 10 przyjazdów projektanta lub projektantów do siedziby Zamawiającego;

d) uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego odpowiednio prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia;

e) wykonanie niezbędnej aktualizacji w przypadku zmian w przepisach prawa lub
w przypadku negatywnej weryfikacji wykonanych prac wystawionej przez instytucje współfinansujące zadanie.

4) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w 4 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji wstępnej rozwiązań technicznych w celu ich akceptacji.

6. Wykonawca zobowiązany jest do pomocy przy organizowaniu przetargu oraz odpowiedzi na pytania pojawiające się na etapie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych objętych opracowaniem, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający planuje uruchomienie procedury wyłonienia wykonawcy w 2016 r.

7. Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych
z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin
i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

8. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

9. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 8, następuje z chwilą faktycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników,

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

l) wprowadzanie zmian, skrótów,

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym.

10. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

11.Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do:

1)  projektowania o specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

2) projektowania o specjalności konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

3) projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

4) projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

5) wykonywania audytów energetycznych.

 

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Przedstawienie do akceptacji koncepcji adaptacji budynku wraz z wartościami kosztorysowymi planowanych prac adaptacyjnych i termomodernizacyjnych - do dnia 15.02.2016 r.  .

2. Realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia - do dnia 15.04.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w czynnościach Komisji przetargowej na realizację zadania (planowane wszczęcie procedury przetargowej – 2016/2017 r.).

 

V. Opis przygotowania oferty.

1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi oraz koszty udziału w pracach Komisji przetargowej.

2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Oferta na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku szkoły
z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy
w miejscowości Knapy”

Nie otwierać przed: 14.01.2016 r. godz. 1115.

3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty - wzór załącznik nr 1 do zapytania,

2) wykaz osób - wzór załącznik nr 2 do zapytania,

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VI. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski - Sekretariat pok. nr 5, w terminie do 14.01.2016 r. do godziny 1100.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2016 r. o godz. 1115.

2. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

VII. Kryterium oceny ofert.

Cena – 100 %

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

Pan Andrzej Kobylarz  tel. (15) 811 85 81 wew. 123.

 

IX. Postanowienia ogólne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

 

 

Dostawa detalicznych ilości paliw dla Gminy Baranów Sandomierski

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na:

,,Dostawę detalicznych ilości paliw  dla Gminy Baranów Sandomierski

 

I. Dane zamawiającego.

Gmina Baranów Sandomierski

ul. Gen. L. Okulickiego 1

39-450 Baranów Sandomierski

Tel.(15)  8118 581

Fax: (15)8118 582

Adres strony internetowej: www.baranowsanodmierski.pl;

e-mail:

Dni i godziny pracy Urzędu: pn. - pt. w godz. 7 30 – 15 30

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Dostawa paliw dla potrzeb Gminy Baranów Sandomierskim w ilości około:

1) benzyna Pb 95 – 3 000 litrów,

2) benzyna Pb 98 – 500 litrów,

3) olej napędowy – 14 000 litrów.

2. Punkt odbioru paliw musi być zlokalizowany na terenie gminy Baranów Sandomierski.

3. Wielkość zamówienia może być niższa lub wyższa niż podana w ust. 1.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi w zakresie obrotu objętego niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową oraz olejem napędowym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.).

W celu udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne oświadczenie

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Oferta na ,, Dostawę detalicznych ilości paliw dla Gminy Baranów Sandomierski”

,,Nie otwierać przed: 30.12.2015 r. godz. 1015”.

3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

3) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale III zapytania ofertowego, według własnego wzoru.

4.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1.  Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie ) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (Sekretariat pok. nr 5) - w terminie do 30.12.2015 r. do godziny 1000.

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2015 r. o godz. 1015.

3.  Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.  Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

VII. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – cena 100%

 

VIII. Postanowienia ogólne.

1. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienia zapytania ofertowego.

2. Osoba upoważniona do kontaktu: Iwona WALCZYK tel. 15 8118581 wew. 118,                     e-mail: zp@baranowsandomierski.pl

3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty wyboru oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dostawa gazu ziemnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Baranowie Sandomierskim

…………………………..                                                          Baranów Sandomierski dnia 18.12.2015r.

    Zatwierdzam

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Kierownik Środowiskowy Dom  Samopmocy  w Baranowie Sandomierskim zaprasza do złożenia oferty na:

,,Dostawę gazu ziemnego dla Środowiskowy Dom  Samopmocy  w Baranowie Sandomierskim”

 

I. Dane zamawiającego.

Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim ul. Zamkowa 24b,

39-450 Baranów Sandomierski

Tel.(15)  15 811 - 85 – 78 sekretariat

Fax: (15) 15 811 – 85 - 78

Adres strony internetowej: http://sdsbaranowsand.like.pl/

e-mail: sdsbaranows@op.pl

Dni i godziny pracy : pn. - pt. w godz. 7 00 – 15 00

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług

    dystrybucji paliwa gazowego dla Środowiskowy Dom  Samopmocy  w Baranowie Sandomierskim

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego: budynki użyteczności publicznej,

b)  Wykorzystanie paliwa gazowego do celów: ogrzewanie pomieszczeń

c)  Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy E niskiego ciśnienia

d)  Prognozowany roczny pobór gazu wynosi ok. 180 000 – kWh w grupach  

     taryfowych do W-4 .

f)   Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi  

     ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości.

g) Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania   

    przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w skali jednego  

    roku.

Szczegółowy wykaz punktów poboru określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

a) Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne i pomocniczo Kodeks cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

b) Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

c) Stawka podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia tj. Do dnia 31.12.2017 r., z wyjątkiem:

      - w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio o różnicę zmienionej stawki podatku,

      - w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - taryfy określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą niższe od taryf wynikających w przedłożonej ofercie, Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy

d) Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, lub na podstawie prognoz w cyklu miesięcznym

e) Wykonawca zobowiązany jest ustanowić dedykowanego doradcę.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają:

- aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,

- podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się Obiekt zamawiającego

- w przypadku Wykonawców, którzy nie są właścicielami sieci dystrybucyjnej - aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego

Zamawiający zastrzega, że udział w postępowaniu mogą wziąć tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy prowadzą działalność sprzedaży paliwa gazowego do odbiorców nieprzerwanie przez minimum 3 lata i w tym okresie dokonali sprzedaży paliwa gazowego na terenie Polski w ilości stanowiącej co najmniej dziesięciokrotności Zamówienia. Do weryfikacji tego warunku Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia wykazu dostaw zawierającego informacje o ilości dostaw, nazwy podmiotu na rzecz, którego były realizowane dostawy, termin dostaw. Do przeliczeń ilości wyrażonych w m3 na kWh Wykonawcy posłużą się współczynnikiem konwersji 1 m3 = 10,972 kWh”

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy.

1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Kopię aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi.

5. Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajdują się Obiekty Zamawiającego (według własnego wzoru).

6. W przypadku Wykonawców, którzy nie są właścicielami sieci dystrybucyjnej – kopię aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego.

7. Wypełniony formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

8. Wzór umowy, której zapisy nie mogą być sprzeczne z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

 

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od chwili podpisania umowy do 31.12.2017r.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Oferta na ,,Dostawę gazu ziemnego dla ‘’Środowiskowy Dom  Samopmocy  w Baranowie Sandomierskim”

,,Nie otwierać przed: 30.12.2015 r. godz. 1030”.

3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty określone w Rozdziale IV zapytania ofertowego.

4.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie ) w siedzibie Zamawiającego Środowisko Dom  Samopmocy  w Baranowie Sandomierskim, ul. Zamkowa 24b, 39-450 Baranów Sandomierski- w terminie do 30.12.2015 r. do godziny 1015.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2015 r. o godz. 1030.
 3. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

VIII. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – cena 100%

 

IX. Postanowienia ogólne.

1. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienia zapytania ofertowego.

2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty wyboru oferty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2016 r."

Baranów Sandomierski, 17.12.2015 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2016 r.”

 

I.DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Baranów Sandomierski

ul. Gen. L. Okulickiego 1,

39-450 Baranów Sandomierski

Tel: (15) 811 85 81

Fax: (15) 811 85 82

Adres strony internetowej: www.baranowsandomierski.pl

e-mail:

Dni i godziny pracy Urzędu: pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek  określone ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r, poz. 1529). 

2.    Określone w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości i rodzaje przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w zestawieniu.

3.    Zamawiający upoważni osobę do:

1)    odbierania pokwitowania odbioru przez adresata przesyłek pocztowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2)    odbierania zwrotów przesyłek pocztowych.

4.    Wykonawca dostarczy przesyłki pocztowe do siedziby Zamawiającego.

5.     Zamawiający zobowiązuje się do sporządzania dla nadawanych przesyłek zestawień uwzględniając ilość, wartość, wagę oraz podział na przesyłki rejestrowane i nierejestrowane.

6.    W sytuacji wysyłki przesyłek nieokreślonych w Załączniku nr 1 do Zapytania obowiązywała będzie cena zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7.    Wykonawca przekaże bezpłatnie Zamawiającemu druki zwrotnego potwierdzenia odbioru.

8.    Potwierdzenie odbioru przez adresata dla przesyłek pocztowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.

9.    Odbieranie, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz zwrot i reklamacje wykonywane będą zgodnie z przepisami określonymi w:

1)     ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r, poz. 1529),

2)     ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.),

3)    rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usług pocztowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468),

4)    rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 20136 r. poz. 545),

5)     międzynarodowych przepisów pocztowych,

6)    innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia.

10. Wykonawca będzie dostarczał do odpowiedniej lokalizacji Zamawiającego, zgodnie z adresem nadania przesyłki rejestrowanej, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy postąpi zgodnie z art. 43 i 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Zamawiający nie dopuszcza usługi pośrednictwa w świadczeniu usług pocztowych, tzn. Wykonawca nie może dostarczać przesyłek do operatora wyznaczonego w celu ich nadania.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.    Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania w/w zezwolenia,

2.    Wykonawca zobowiązany jest dysponować placówką (rozumianą jako jednostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej, lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową bądź kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym,   zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2012 r. Prawo pocztowe) w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego.

 

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Termin rozpoczęcia: 01.01.2016r.

2.    Termin zakończenia: 31.12.2016r.

 

V.OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania.

3.    Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

4.    Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Oferta na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2016 r.”. Nie otwierać przed: 28.12.2015 r. godz. 10.00.

5.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)    wypełniony formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2)    zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania w/w zezwolenia,

3)    oświadczenie o posiadaniu placówki w miejscowości, w której znajduje się jednostka Zamawiającego, według własnego wzoru.

4)    wzór umowy, której postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego.

6.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA/OTAWRCIA OFERT:

1.    Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (Sekretariat pok. Nr 5), w terminie do 28.12.2015r. do godz. 10.00.

2.    Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 28.12.2015 r. o godz. 10.15.

3.    Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

7.    Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Cena - 100%

 

VIII.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Agnieszka Gajda, tel. (15) 811 85 81 wew. 101

 

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

X. ZAŁĄCZNIKI:

 

Formularz ofertowy

Opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2014 -2022

                                                                                                                                                                                                                                                         01-12-2015

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2014 - 2022, zgodnie z aktualnymi unijnymi, krajowymi i wojewódzkimi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu.

Dostawa gazu ziemnego dla Gminy Baranów Sandomierski

                                                                                                                                                                                                                                                          13-11-2015

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego dla Gminy Baranów Sandomierski.

Pliki do pobrania

Budowa monitoringu wizyjnego IP - WYNIKI

Budowa  monitoringu wizyjnego IP - WYNIKI

Dotyczy zamówienia poniżej kwoty 30 000 Euro na Budowę  monitoringu wizyjnego IP

 

Zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 

Oferta nr 1 – HLG Sp. Z o.o. - oferta z najniższą ceną.

Oferta nr 2 – Centrum Biurowe DAN-POL

 

Na podstawie przyjętych kryteriów dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapisami specyfikacji konkursowej:

Oferta nr 1 = 100,00 pkt

Oferta nr 2 =; 58,99 pkt

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI wraz z jednostkami organizacyjnymi - WYNIKI

Dotyczy zamówienia poniżej kwoty 30 000 Euro na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

Część I:

Zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 

Oferta nr 1 – GOTHAER TU S.A. - oferta z najniższą ceną.

Oferta nr 3 – TUW TUW

 

Na podstawie przyjętych kryteriów dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapisami specyfikacji konkursowej:

Oferta nr 1 = 100,00 pkt

Oferta nr 3 = 86,28 pkt;

 

Część II:

Zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 

Oferta nr 2 – PZU S.A.

Oferta nr 3 – TUW TUW - oferta z najniższą ceną.

Oferta nr 4 – UNIQA TU S.A.

 

Na podstawie przyjętych kryteriów dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapisami specyfikacji konkursowej:

Oferta nr 2 = 83,67 pkt

Oferta nr 3 = 100,00 pkt

Oferta nr 4 = 85,05 pkt;

 

Na podstawie przyjętych kryteriów dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z zapisami specyfikacji najkorzystniejszymi ofertami są:

Część I – oferta nr 1 – GOTHAER TU S.A.

Część II – oferta nr 3 – TUW TUW

Zapytanie ofertowe na budowę monitoringu wizyjnego IP

Zapytanie ofertowe

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do składania ofert na budowę monitoringu wizyjnego IP
Termin składania ofert do 02.10.2015r.
Termin związania z ofertą 30 dni
Termin wykonania 30 dni
Termin płatności 14 dni od otrzymania faktury

 

Oferty można składać :
1. W sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski
2. Za pośrednictwem poczty
3. Faxem : 15 811 85 82
4. e-mailem: info@baranowsandomierski.pl
5. za pomocą platformy e-PUAP

 

7 kamer minimum 3 mpix
Przetwornik o parametrach minimalnych 1/2,8" Sony 3 Mpix CMOS IMX124 Starvis
Układ: DSP Ambarella S2L55M lub analogiczny
Rozdzielczość: { 2048x1536, 1920 x 1080, 1280 x 720, D1 } =  (25kl/s)
Czułość: 0.01 lux
Obiektyw: 2.8~12 mm
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Zasięg IR: min 50m
Onvif: TAK
Kompresja: H.264
Sieć: 10/100 Base-T PoE 802.3af
Protokoły: HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS   
Klasa szczelności: IP66
Zastosowanie: zewnętrzne
Zasilanie:12V DC oraz POE Standard IEEE 802.3af ( PoE 48VDC )
3D DNR (Digital Noise Reduction) cyfrowej redukcji szumów
WDR (Wide Dynamic Range) Szeroki zakres dynamiki
BLC (Backlight Compensation) kontrola światła wstecznego
AES (Auto Electronic Shutter) automatyczna elektroniczna migawka
AGC (Auto Gain Control) automatyczne dopasowanie poziomu wzmocnienia
AWB (Auto White Balance) automatyczne dopasowanie balansu bieli
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych jakie zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia odwołuje się do znaków towarowych, patentów lub źródeł pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem jako minimalne wymaganie w zakresie parametrów techniczno - jakościowych, cech użytkowych i funkcjonalnych.

1- Budynek UMIG
2- Budynek UMIG
3- Budynek UMIG
4- Budynek ul. Rynek 24 ( Poczta Polska)
5- Budynek ul. Rynek 24 ( Poczta Polska)
6- Budynek ul. Kościuszki 1
7- Budynek ul. Kościuszki 1

Rejestrator :
Montaż i konfiguracja w serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1
Bitrate: wej: 200Mbit, wyj: 200Mbit
Ilość dysków: min 2 szt.  8TB
Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5M, 3MP, 1080P, 720P, D1
Wejścia alarmowe : 4
Wyjścia alarmowe : 2
Obsługa kamer szybkoobrotowych : TAK
Onvif : TAK
Pentaplex : TAK
Wyjścia Video : HDMI, VGA, TV
Wysokowydajny sieciowy rejestrator NVR
Obsługuje jednocześnie kompresję H.264 i MPEG4
Podgląd na żywo w czasie rzeczywistym do 16 kamer o wysokiej rozdzielczości 1080p
Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp
Synchroniczne odtwarzanie max. do 16 kanałów do 1080p lub 2 kanałów przy rozdzielczości 3/5 Mpx
Inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatności, blokada kamery, ustawienie kolorów i nazw kamer
Obsługa kamer IP innych producentów: zgodnych z ONVIF 2.0
Zdalna konfiguracja parametrów kamery
Wyszukiwanie kamer IP w sieci
Wyzwalanie alarmów: komunikat na ekranie, brzęczyk, reakcja PTZ, e-mail, FTP
Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 128 użytkowników jednocześnie, DMSS(mobilna aplikacja), CMS -PSS/DSS, Smart PSS

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych jakie zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia odwołuje się do znaków towarowych, patentów lub źródeł pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem jako minimalne wymaganie w zakresie parametrów techniczno - jakościowych, cech użytkowych i funkcjonalnych.

Dosłanie sygnału do rejestratora
Ze względu na liczne sieci WIFi oraz ewentualny rozwój tych sieci na terenie rynku w Baranowie Sandomierski zalecana technologia przesyłu sygnału za pomocą kabla  skrętka ekranowana  minimum kat6 lub światłowodu.  Zamawiający nie wyklucza zastosowanie technologii radiowej w przypadku braku technicznych możliwości wykonania połączenia za pomocą skrętki lub światłowodu.
( szczegóły instalacyjne do omówienia podczas wizji lokalnej )

Oprogramowanie do zarządzania monitoringiem :
Język oprogramowania – POLSKI
Smart PSS – lub kompatybilny z obecnie zainstalowanym rejestratorem w urzędzie   BCS-NVR1602-P
kompleksowe zarządzanie obrazami obecnego i nowopowstałego monitoringu w jednej aplikacji
Obsługa rejestratorów analogowych i sieciowych(DVR,NVR), kamer sieciowych IP(IPC),  dekoderów video i innych urządzeń z interfejsem sieciowym. Obsługa do 1000 połączeń. podgląd na żywo 256 kan., 64 okien na karcie.
Wbudowany moduł PC-NVR nagrywanie w trybie ciągłym, detekcji, alarm  16 kan.
Funkcjonalności :
- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie
- Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie
- Tworzenie i obsługa eMAP
- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu,
- Obsługa TV WALL
- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
- Współpraca max. z 4 monitorami

 


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe dla każdego elementu składowego monitoringu

Rejestrator typ…………………… cena: …………..…. + cena montażu i konfiguracji………………
1. Kamera typ……………  cena: ……………….+ cena montażu i konfiguracji……………..
2. Kamera typ……………. cena: ……………….+ cena montażu i konfiguracji…………….
3. Kamera typ……………  cena: ……………….+ cena montażu i konfiguracji……………..
4. Kamera typ……………. cena: ……………….+ cena montażu i konfiguracji……………..
5. Kamera typ……………  cena: ……………….+ cena montażu i konfiguracji………………
6. Kamera typ……………. cena: ……………….+ cena montażu i konfiguracji………………
7. Kamera typ……………  cena: ……………….+ cena montażu i konfiguracji……………..


Koszty montażu rejestratora oraz poszczególnych kamer ( cena montażu powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy tj. korytka, kable, kołki, uchwyty itp. Niezbędne do prawidłowego zgodnego ze sztuką budowlaną montażu kamery we wskazanych punktach.)

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Gminy Baranów Sandomierski wraz z jednostkami organizacyjnymi w poniższym zakresie:

Część pierwsza

- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych /w tym szyb od stłuczenia/,

- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

Część druga

- Ubezpieczenie pojazdów:

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- Ubezpieczenie Auto-casco,

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja konkursowa.

Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski na lata 2015 -2020

                                      Baranów Sandomierski dnia 16.09.2015r.

         

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: ,,Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski na lata 2015 -2020”

 

I. Dane zamawiającego.

Gmina Baranów Sandomierski

39-450Baranów Sandomierski

Tel.(15)  8118 581

Fax: (15)8118 582

Adres strony internetowej: www.baranowsanodmierski.pl;

e-mail:

Dni i godziny pracy Urzędu: pn. - pt. w godz. 7 30 – 15 30

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1.    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski na lata 2015-2020, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, aktualnymi wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie z uwzględnieniem elementów szczególnie ważnych dla obszaru objętego LPR.

Materiałem uzupełniającym do sporządzenia Lokalnego Planu Rewitalizacji powinna być sporządzona przez Wykonawcę, analiza uwarunkowań wyjściowych dla przygotowania Lokalnego Planu Rewitalizacji uwzględniająca poza analizą obszarów kryzysowych i zdegradowanych także:

1)   wyniki analizy funkcjonalno-użytkowej przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji;

2)   wyniki analizy bezpieczeństwa komunikacyjnego użytkowników w przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji, dotyczącej głównych ciągów komunikacyjnych obszaru ;

3)   wyniki analizy strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju Gminy i regionu;

4)   propozycję założeń dla planu rewitalizacji;

Wskazane powyżej analizy Wykonawca opracuje lub pozyska we własnym zakresie.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej przeprowadzenia) – koszt i zakres będzie stanowił przedmiot osobnej umowy w przypadku gdy ocena ta okaże się konieczna;

2) przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmiany zagospodarowania przestrzeni publicznej z raportem dotyczącym społecznej akceptowalności proponowanych rozwiązań – pozycję należy ująć w kalkulacji oferty ;

3) uzyskania wszelkich innych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa – pozycję należy ująć w kalkulacji oferty;

4) przekazania kompletnego opracowania do uchwalenia, w tym przygotowania uzasadnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim – pozycję należy ująć w kalkulacji oferty;

5) prezentacji założeń i celów LPR na posiedzeniu właściwej Komisji oraz podczas Sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim – pozycję należy ująć w kalkulacji oferty.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych;

3) Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w pkt. 1, następuje z chwilą faktycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników,

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f)  wprowadzanie zmian, skrótów,

g) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

4) Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

5) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

6) zobowiązuje się do jednokrotnego zweryfikowania zapisów LPR, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby do jednorazowej aktualizacji, tak aby doprowadzić zgodność zakresu i zapisów LPR do wymagań Tekstu jednolitego, który ostatecznie wejdzie w życie w ślad za wprowadzeniem USTAWY z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji, która na etapie udzielania zamówienia Wykonawcy, została uchwalona przez Sejm RP i skierowana zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu RP do Senatu.

 Niniejszy zapis traci swoją moc z dniem 31.12.2016 roku

 

III. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że dysponuje kadrą i potencjałem ekonomicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz że dysponuje kadrą zdolną do oceny uwarunkowań wyjściowych w zakresie oceny funkcjonalno-użytkowej przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji oraz oceny bezpieczeństwa użytkowników w tej przestrzeni.

W celu udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne oświadczenia:

1)   o dysponowaniu kadrą i potencjałem ekonomicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia,

2)   o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu procedur formalno-prawnych w przedsięwzięciach celu publicznego i w procesach przygotowania strategicznych dokumentów dla JST.

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji do wystąpienia o opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: do dnia 10.11.2015 r.

 

V. Warunki płatności

Wypłata wynagrodzenia nastąpi w trzech ratach:

1)   w wysokości 30 % po przekazaniu Raportu z analizy uwarunkowań wyjściowych,

2)   w wysokości  50 % - po przekazaniu Zamawiającemu opracowania kompletnego Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

3)   w wysokości 20 % - po uzyskaniu pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

VI. Opis przygotowania oferty.

1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi.

2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Oferta na ,,Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski na lata 2015-2020”

Nie otwierać przed: 25.09.2015 r. godz. 1015.

Ofertę w formie pisemnej składanej elektronicznie na adres Zamawiającego należy przesłać skutecznie na podany w zaproszeniu adres e-mail opisując w polu „Temat” wiadomości e-mail: Oferta na ,,Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski na lata 2015-2020”, w treści maila wpisując: „Nie otwierać załącznika przed: 25.09.2015 r. godz. 1015. Do tak zredagowanej wiadomości e-mail należy załączyć plik pdf zawierający treść oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, które oferta powinna spełnić.

3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

3) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

4) zamawiający wymaga aby Oferent wykazał zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia poprzez złożenie stosownego oświadczenia o dysponowaniu kadrą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz poprzez załączenie ważnego Certyfikatu Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wystawionego dla Eksperta, którego zamierza skierować do wykonania zakresu opisanego w części II Opis Przedmiotu Zamówienia punkt 1 podpunkt 2.

5) zamawiający wymaga aby Oferent wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty wykonał co najmniej jedną usługę mającą na celu opracowanie analizy w zakresie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego użytkowników, poprzez załączenie stosownego poświadczenia (referencji) o wykonaniu wymaganego i opisanego powyżej zakresu z należytą starannością i w terminie.

4.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VII. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert.

1.    Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie ) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta  i Gminy w Baranowie Sandomierskim, 39-450 Baranów Sandomierski (Sekretariat pok. nr 5), w terminie do 25.09.2015 r. do godziny 1000.

2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2015 r. o godz. 1015.

3.    Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.    Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

VIII. Kryterium oceny ofert.

Cena – 100 %

 

IX. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

Pan Andrzej Kobylarz tel. (15) 8118581 wew. 123.

 

X. Postanowienia ogólne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Wykonanie tablicy promocyjnej na zadanie realizowane w ramach NPPDL

 

 Znak: PI.III.1610.34.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Baranów Sandomierski zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie tablicy promocyjnej na zadania realizowane w ramach NPPDL według wzoru i treści określonej w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie proszę podać cenę jednostkową brutto wykonania przedmiotowej tablicy, uwzględnić uchwyty (jeżeli są przewidziane) oraz dwa słupki .

Ofertę proszę przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 39-450 Baranów Sandomierski ul. Okulickiego 1 (pokój nr 5 Sekretariat ) w terminie do dnia 10.08.2015 r. lub na nr fax 15 811 85 82.

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr telefonu (15) 811 85 81 wew. 121 Janusz MAGDA

 

Załączniki:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczaki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Kaczkach, gmina Baranów Sandomierski.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Baranów Sandomierski

2. REGON: 830409152

3. NIP: 867-20-79-650

4. Miejscowość : 39- 450 Baranów Sandomierski

5. Adres: ul. Gen. L. Okulickiego 1

6. Strona internetowa: www.baranowsandomierski.pl

7. Godziny urzędowania: 7.30-15.30

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczaki, gmina Baranów Sandomierski .

Zakres prac:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w Kaczakach.

2. Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę w/w oświetlenia

3. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Kaczakach , gmina Baranów Sandomierski Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych powyżej stanowią załączniki:

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Kaczakach

Załącznik nr 4 – warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie stanowiącym przedmiot zamówienia.

4. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania bez uwag protokołu końcowego. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.09.2015 r.

V. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat: Gmina Baranów Sandomierski ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski Zadanie : Budowa oświetlenia ulicznego w Kaczakach, gmina Baranów Sandomierski.

2. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. ( Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy).

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ul. Gen. L. Okulickiego 1 , 39- 450 Baranów Sandomierski, pokój nr 5 w terminie do dnia 24.07.2015 roku, do godz. 11.00.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (84) 15 8118581 wewn. 120, lub e-mail: zp.baranowsandomierski.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

 

Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planu gn

Baranów sandomierski, dn. 06.05.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: ,,Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski”

 

I. Dane zamawiającego. Gmina Baranów Sandomierski 39-450 Baranów Sandomierski

Tel. (15) 8118 581 Fax: (15) 8118 582

Adres strony internetowej: www.baranowsandomierski.pl;

e-mail: urzad@baranowsandomierski.pl

Dni i godziny pracy Urzędu: pn. - pt. w godz. 7 30 – 15 30

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

1. Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Baranów Sandomierski.

1) Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien zawierać:

a) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

b) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

c) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

d) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

e) zakres współpracy z innymi gminami;

2) W ramach opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Wykonawca jest zobowiązany:

a) wykonać dokumentację i przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko (o ile będzie konieczna);

b) uzyskać w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień;

c) uzyskać uzgodnienia, opinie oraz wyłożyć do publicznego wglądu projektu założeń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

d) wykonać analizę i ustosunkować się do uwag i wniosków wnoszonych w czasie wyłożenia projektu założeń;

e) przekazać kompletne opracowanie do uchwalenia, w tym przygotowanie uzasadnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim;

f) zaprezentować na posiedzeniach Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz udzielić wyjaśnień. 2. Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski.

1) Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien zawierać:

a) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

b) ogólną strategię zawierającą: - cele strategiczne i szczegółowe,

- charakterystyka stanu istniejącego,

- identyfikację obszarów problemowych,

- aspekty organizacyjne i finansowe niezbędne do realizacji (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę).

c) wyniki bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,

d) wyniki bazowej inwentaryzacji źródła ciepła, energii elektrycznej i paliw

e) rekomendowane działania/zadania (inwestycyjne, modernizacyjne, oszczędnościowe i efektywnościowe oraz pozainwestycyjne), opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram wraz z oszacowaniem kosztów i wskazaniem źródeł finansowania w ujęciu: - długoterminowych działań/zadań, - krótko/średnioterminowych działań/zadań.

f) wskaźniki monitorowania.

g) oszacowanie przewidywanego efektu energetycznego i ekologicznego zaproponowanych działań/zadań.

h) harmonogram rzeczowo – finansowy działań/zadań uwzględniający możliwości uzyskania największego (niezbędnego) efektu ekologicznego i energetycznego.

i) analizę ryzyk uwzględniająca zagrożenia technologiczne, finansowe i organizacyjne mogące wpłynąć na realizację działań/zadań.

2) W ramach opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej , Wykonawca jest zobowiązany:

a) uzyskać pozytywną opinię RDOŚ i PWIS (o ile jest wymagana),

b) uczestniczyć w przeprowadzanych przez Zamawiającego ewentualnych konsultacjach społecznych dotyczących planu,

c) uwzględnić uwagi i wnioski do planu zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

d) udział minimum w jednym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej oraz minimum jednej sesji Rady Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, na której będzie głosowane przyjęcie planu. Zadaniem przedstawiciela Wykonawcy będzie przeprowadzenie prezentacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

3) Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w pkt.1 , następuje z chwilą faktycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników,

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) wprowadzanie zmian, skrótów,

g) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

4) Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

5) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. III. Warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa opracowania dotyczące sporządzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planu gospodarki niskoemisyjnej, które zostały przyjęte przez Rady Gmin.

 

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.10.2015 r.

 

V. Opis przygotowania oferty.

1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi.

2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami: Oferta na ,,Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski”
Nie otwierać przed: 14.05.2015 r. godz. 1015. 3.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty- wzór załącznik nr 1 do zapytania,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

3) wykaz wykonanych usług,

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VI. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć ( osobiście lub listownie ) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, 39-450 Baranów Sandomierski (Sekretariat pok. Nr 5), w terminie do 14.05.2015 r. do godziny 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2015 r. o godz. 10:15. 2. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

VII. Kryterium oceny ofert. Cena – 100 %

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami. Pan Andrzej Kobylarz tel. (15) 811 85 81 wew. 123.

 

IX. Postanowienia ogólne.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków

                                                                                      

Baranów Sandomierski dnia  22.04.2015 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków dla zadania pn. ,,Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Baranów Sandomierski”.

 

I. Dane zamawiającego.

Gmina Baranów Sandomierski

39-450 Baranów Sandomierski

Tel. (15)  8118 581

Fax: (15) 8118 582

Adres strony internetowej: www.baranowsanodmierski.pl;

e-mail:

Dni i godziny pracy Urzędu: pn. - pt. w godz. 7 30 – 15 30

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego rozbudowy istniejącej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków obsługującej Aglomerację Baranów Sandomierski wraz z koncepcją zagospodarowania osadu.

1. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

1)      Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów Sandomierski. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest dokonać szczegółowej analizy przewidywanej ilości oraz parametrów odprowadzanych ścieków z Aglomeracji Baranów Sandomierski.

2)       Wykonawca zobowiązany jest przedstawić możliwe do zastosowania rozwiązania w zakresie zagospodarowania osadu wraz z przybliżonymi kosztami, a następnie przedstawić szczegółową kalkulację kosztów wykonawstwa  i eksploatacji dla dwóch wybranych przez Zamawiającego rozwiązań.  Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego wybrane rozwiązania w zakresie zagospodarowania osadu na zasadzie wariantowości.

3)      Sporządzenie wstępnego kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia budowlanego rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków
w Baranowie Sandomierskim.

4)      Sporządzenie analizy i propozycji ewentualnych oszczędności możliwych do wdrożenia na etapie projektu budowlanego oraz wykonawstwa.

2.  Program funkcjonalno – użytkowy musi spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

3. Charakterystyka istniejącego obiektu oczyszczalni:

Oczyszczalnia stanowi obiekt mechaniczno – biologicznej metody oczyszczania ścieków, przy czym oczyszczanie mechaniczne polega na usuwaniu ze ścieków substancji stałych łatwoopadajacych, natomiast proces oczyszczania biologicznego oparty jest o czynną działalność bakterii i mikroorgnizmów pierwotnych (tzw. osad czynny), w procesach beztlenowo – tlenowych. Wyhodowane w początkowej fazie mikroorganizmy rozkładają związki organiczne zawarte w ściekach na substancje proste tj. do azotynów i azotanów.  Technologia oczyszczania ścieków obejmuje następujące procesy:

1)      Proces mechanicznego oczyszczania przebiegający w stacji mechanicznego oczyszczania ścieków wyposażonej w kratę, piaskownik i klasyfikator piasku.

2)      Proces biologicznego oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego w warunkach beztlenowo – tlenowych, we wspólnym procesie przemian związków węgla, azotu i fosforu. Proces ten jest realizowany w zblokowanym reaktorze biologicznym składającym się z połączonych komór predenitryfikacji osadu, defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji i osadnika wtórnego.

3)      Proces końcowego oczyszczanie ścieków w osadniku wtórnym i odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika.

4)      Przeróbka osadów ściekowych.

-   skratki prasowane są na prasie zintegrowanej z kratą, ładowane do pojemników zamykanych  i wywożone z terenu oczyszczalni,

-   piasek zatrzymywany w piaskowniku poddawany jest mechanicznemu odwodnieniu na w klasyfikatorze piasku, ładowany do pojemników zamykanych i wywożony z terenu oczyszczalni,

-   osad nadmierny jest stabilizowany tlenowo w wydzielonej komorze tlenowej stabilizacji osadu (wykonanej w zaadaptowanej istniejącej komorze osadu czynnego). Ustabilizowane osady odprowadzane są do układu mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego. Odwodnione osady są kompostowane na istniejących (zaadaptowanych) poletkach do suszenia osadów. Osady te są wykorzystywane rolniczo.

5)      Oczyszczone i sklarowane ścieki odprowadzane są grawitacyjnie rurociągiem PCV poprze komorę przepływomierza – do Kanału Fabrycznego, a dalej do rzeki Babulówki.

Przepustowość oczyszczalni wynikająca z gabarytów wybudowanych obiektów wynosi:

1)      średnio w ciągu doby Q­śrd= 700 m3/dobę,

2)      maksymalnie w ciągu doby Q­maxd = 800 m3/dobę

3)      maksymalnie w ciągu godziny Q­maxh= 90 m3/h

4)      ilość ścieków dowożonych średnio w ciągu godziny Q­śrh = 25 m3/h

Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych mierzona jest w komorze przepompowni na podstawie odczytu z licznika ścieków w komorze przepływomierza.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji wstępnej rozwiązań technicznych w celu akceptacji rozwiązań.

5. Wykonawca zobowiązany jest do pomocy przy organizowaniu przetargu oraz odpowiedzi na pytania pojawiające się na etapie ogłoszenia przetargu na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów Sandomierski, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający planuje uruchomienie procedury wyłonienia wykonawcy w 2016 r.

6. Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

7. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

3) Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w pkt.1 , następuje z chwilą faktycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników,

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

l) wprowadzanie zmian, skrótów,

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

4) Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

5) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada zatrudnione co najmniej 2 osoby z doświadczeniem minimum 4 letnim przy opracowywaniu projektów, w tym co najmniej
1 osoba musi posiadać uprawnienia projektowe bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.10.2015 r., z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązany jest brać udział w czynnościach Komisji przetargowej na realizację zadania (planowane wszczęcie procedury przetargowej – 2016 r.)

 

VI. Opis przygotowania oferty.

1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi oraz koszty udziału w pracach Komisji przetargowej.

2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

,,Oferta na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na zadanie pn. ,,Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Baranów Sandomierski”Nie otwierać przed: 11.05.2015 r. godz. 1015.

3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty- wzór załącznik nr 1 do zapytania,

2) wykaz osób - wzór załącznik nr 2 do zapytania,

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VII. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć ( osobiście lub listownie ) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta   i Gminy w Baranowie Sandomierskim, 39-450 Baranów Sandomierski (Sekretariat pok. Nr 5), w terminie do 11.05.2015 r. do godziny 1000.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2015 r.   o godz. 1015.

2. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

        3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

        4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

    5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

    6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

VIII. Kryterium oceny ofert.

Cena – 100 %

 

IX. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

Pan Andrzej Kobylarz  tel. (15) 811 85 81 wew. 123.

 

X. Postanowienia ogólne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załącznik nr 1

OFERTA

 

Załącznik nr 2

WYKAZ OSÓB

UMOWA

 

 

Remont sieci kanalizacji burzowej przy ul. Fabrycznej, ul. Kościuszki i ul. Rynek w Baranowie Sandomierskim

Przedmiotem zamówienia jest remont sieci kanalizacji burzowej przy ul. Fabrycznej, ul. Kościuszki i ul. Rynek w Baranowie Sandomierskim na odcinku o łącznej długości 170 mb., i średnicy DN 500 wraz z remontem 7 szt. studni rewizyjnych z wpustami ulicznymi. 

pliki z filmami do pobrania:

film1

film2

film3

film4

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.pdf zapytanie_ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
mapka_lokalizacyjna.pdf mapka_lokalizacyjna.pdf
Mapka lokalizacyjna
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty

DOSTAWA URN WYBORCZYCH

 

 

Baranów Sandomierski, 15.09.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr II.153.ORVIII.2016 na:

 

„dostawę urn wyborczych wraz z wyposażeniem dla Gminy Baranów Sandomierski”

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Baranów Sandomierski

ul. Gen. L. Okulickiego 1,

39-450 Baranów Sandomierski

Tel: (15) 811 85 81

Fax: (15) 811 85 82

Adres strony internetowej: www.baranowsandomierski.pl

e-mail: 

Dni i godziny pracy Urzędu: pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą, oraz zgodnie z zarządzeniem nr 4/2015 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie udzielania przez Krajowe Biuro Wyborcze zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – gmina zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 15 nowych urn wyborczych wraz z pokrowcami (karton pięciowarstwowy) i plombami dla Gminy Baranów Sandomierski, jak niżej:

1

Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców

2

2

Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

3

Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

 

2. Dostarczone urny muszą spełniać warunki i być zgodne ze wzorami określonymi
w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz.312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 398).

3. Dodatkowe wyposażenie urn obejmuje dostarczenie przez wykonawcę pokrowców, na każdą z urn, w formie wytrzymałego kartonu pięciowarstwowego oraz plomb w ilości 1000 sztuk.

4. Podczas wykonania urn wyborczych wymaga się:

a)  stosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,

b)   zagięcia górnych krawędzi boków do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny

a)  wykonania zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza"), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),

b)   zastosowania do zamknięcia i blokowania wieka urny:

- w ścianach bocznych i wieku urny umieścić otwory umożliwiające założenie plomby plastikowej lub metalowej,

- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia),

c) wklejenia pod spód urny podkładek filcowych, zabezpieczających spód urny (urna wraz z podkładkami nie może przekroczyć wysokości wskazanej w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej w przypadku urn przeznaczonych do lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych).

5. Należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

6. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty projekt urny wyborczej z opisem technicznym wykonania i oświadczeniem, iż projekt zgodny jest z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.

7. Termin realizacji zadania: do dnia 21 października 2016 r.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej jak niżej:

Zapytanie ofertowe nr II.153.ORVIII.2016 na: „dostawę urn wyborczych wraz z wyposażeniem dla Gminy Baranów Sandomierski”

na adres: Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (pokój nr 5 sekretariat)  

w terminie do dnia 23.09.2016 r. do godz. 14:00.

Oferty, które wpłyną po terminie lub w innej niż wskazanej powyżej formie (np. faks, mail)  nie będą rozpatrywane.  

Oferta powinna zawierać informację o warunkach gwarancji na produkt udzielanej przez oferenta.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do zaproszenia; wszelkie skreślenia należy zaparafować; powinna być podpisana przez upoważnioną osobę.

Do formularza oferty należy dołączyć projekt urny wyborczej z opisem technicznym wykonania i oświadczeniem, iż projekt zgodny jest z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.

 

UWAGA!

Oferty nie zawierające projektu urny wyborczej z opisem technicznym wykonania i oświadczeniem, iż projekt zgodny jest z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej oraz nie zawierające warunków gwarancji, nie będą rozpatrywane.

Przy ocenie będzie brane pod uwagę wykonanie opisu technicznego, cena oraz okres proponowanej gwarancji.

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2021-01-20
Data publikacji: 2021-01-20
Data modyfikacji: