Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Praca w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ds.obsługi kancelaryjej

 

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska oraz komplet dokumnetów jakie należy przygotować znajdują się w pliku poniżej.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o wynikach naboru

URZĄD MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI INFORMUJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DO 
KSIĘGOWOŚCI URZĘDOWEJ 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani KAROLINA ROBAK zam. Skopanie

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 149/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski” oraz zastosowaniu technik naboru opierających się na analizie złożonych ofert, pracy pisemnej i rozmowie kwalifikacyjnej, zatrudniono kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

/-/

Marek Mazur

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do spraw księgowości budżetowej

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

 

2. wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie o kierunku ekonomia, finanse, rachunkowość lub pokrewne,

2) dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, operatywność i odpowiedzialność,

3) znajomość zagadnień z zakresu ustaw:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawa o podatku od towarów i usług,

- ustawa o rachunkowości,

- ordynacja podatkowa,

- o opłacie skarbowej,

- Kodeks postępowania administracyjnego.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.  prowadzenie księgi rachunkowej analitycznej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a w szczególności księgi pomocniczej w zakresie zadłużenia pożyczkami ZFM,
 2. dekretowanie dowodów księgowych, rozlicznie udzielonych zaliczek,
 3. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 4. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
 5. rozliczanie inwentaryzacji,
 6. sporządzenie przelewów oraz przestrzeganie terminowości realizacji otrzymywanych rachunków i faktur,
 7. wystawianie faktur sprzedaży i not księgowych,
 8. prowadzenie ewidencji księgowej w odrębnych dziennikach w systemie księgowym,
 9. zastępowanie pracownika na stanowisku wskazanym przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika,
 10. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika i Zastępcę Skarbnika Gminy,
 11. prawidłowe, bieżące i terminowe prowadzenie spraw, rejestrów, ewidencji wynikających z ustalonego zakresu czynności,
 12. właściwe gromadzenie dokumentów w teczkach rzeczowych zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz przekazywanie ich do Archiwum Zakładowego.

 

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

1. Liczba stanowisk : 1.

2. Wymiar etatu: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

3. Forma zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony.

4. Miejsce wykonywanie pracy: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

5. Praca przy komputerze: powyżej 4 godz. dziennie.

6. Planowany termin zatrudnienia: styczeń 2020 roku.

 

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy 6%.

V. Wymagane dokumenty.

1. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,

2. List motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,

6. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

8. Oświadczenie potwierdzające nieposzlakowaną opinię,

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

10. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*,

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu), lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Nie otwierać do 16 grudnia 2019 roku do godz. 15.00”. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Urząd Miasta i Gminy nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.

 

VII. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z siedzibą przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych;

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia;

6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydata nie podlega on decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap- sprawdzenie ofert pod kątem kompletności i spełniania wymagań formalnych, niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko, etap II- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie, email lub pisemnie na dane kontaktowe podane w dokumentach aplikacyjnych.

Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski, pok. nr 11, tel. 15 811 85 81 wew. 110.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 30 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o wynikach naboru

URZĄD MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI INFORMUJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DO SPRAW PROMOCJI

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani EWELINA BIAŁA zam. Grębów

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 149/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski” oraz zastosowaniu technik naboru opierających się na analizie złożonych ofert, pracy pisemnej i rozmowie kwalifikacyjnej, zatrudniono kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

/-/

Marek Mazur

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy 
 w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 
 
I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
3) Nieposzlakowana opinia.
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
5) Wykształcenie wyższe w myśl przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, publicrelations, filologia polska, politologia.
6) Znajomość przepisów prawa:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- o pracownikach samorządowych,
- o ochronie danych osobowych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- przepisy z zakresu instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji akt. 
- prawo prasowe.
7) Znajomość zagadnień z zakresu :
- funkcjonowania administracji publicznej;
- aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy i regionu. 
 
2. Wymagania dodatkowe:
1). Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa;
2) Umiejętność przygotowywania projektów graficznych materiałów promocyjnych 
i informacyjnych z wykorzystaniem dostępnych programów graficznych;
3) Biegła obsługa pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej oraz umiejętność obsługi elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów;
4) Umiejętność robienia zdjęć fotograficznych;
5) Prawo jazdy kat. B;
6) Mile widziana znajomość języka obcego;
7) Predyspozycje  osobowe:  wysoka  kultura  osobista,  komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, dokładność, sumienność, samodzielność, umiejętność dobrej  organizacji czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.
 
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Dbałość o pozytywny wizerunek Gminy i Samorządu Gminy.
2. Prowadzenie strony internetowej Gminy oraz samorządowych profili społecznościowych.
3. Koordynacja, prowadzenie działań informacyjnych oraz utrzymywanie kontaktów z mediami celem zamieszczenia publikacji i informacji z życia Gminy.
4. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej i zbieranie materiałów dotyczących życia Gminy.
5. Zapewnienie właściwej komunikacji i przekazu informacji na linii Samorząd Gminy – mieszkańcy Gminy.
6. Udzielanie odpowiedzi na pytania i publikacje medialne oraz dbanie o dobry wizerunek Miasta i Gminy.
7. Monitoring mediów oraz analiza zawartych w nich informacji dotyczących Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz przekazywanie ich do wiedzy kierownictwu Urzędu.
8. Organizowanie spotkań Burmistrza Miasta i Gminy z mieszkańcami, mediami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi .
10. Inicjowanie i koordynacja prac w zakresie publikacji wydawanych przez Urząd.
11. Przygotowywanie materiałów promocyjnych, tj. banerów, ulotek, broszur, kalendarzy, tekstów reklam, artykułów sponsorowanych itp., (opracowanie koncepcji, redakcja, wybór i opracowanie zdjęć, współpraca z grafikiem, drukarnią).
12. Organizacja, współdziałanie oraz udział w imprezach artystycznych, rozrywkowych, sportowych, konkursach, wystawach, spotkaniach, konferencjach.  
13. Przeprowadzanie postępowań dotyczących zamówień publicznych między innymi na zakup usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert.
14. Wykonywanie innych poleceń Burmistrza Miasta i Gminy, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarza Gminy, Kierownika Referatu.
 
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, możliwa również praca w terenie.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
3. Początek zatrudnienia: grudzień 2019 r. 
 
IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.
 
V. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
6. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. 
7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.
8. Oświadczenie potwierdzające nieposzlakowaną opinię.
9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*.
* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 
VI. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu), lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Nie otwierać do 07 listopada 2019 roku”. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Urząd Miasta i Gminy nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.
 
VII. Klauzula informacyjna 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z siedzibą przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz ustawa o pracownikach samorządowych. 
6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydata nie podlega on decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 
VIII. Dodatkowe informacje.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 
I etap- ocena formalna polegająca na sprawdzeniu ofert pod kątem kompletności i spełniania wymagań, niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko,II etap - ocena merytoryczna obejmująca wybranych kandydatów, zostanie podzielona na 2 części pisemną i ustną. W części pisemnej, kandydaci będą mieli za zadanie napisanie na wskazany temat artykułu prasowego i posta do zamieszczenia w serwisie społecznościowym. W części ustnej zostanie przeprowadzona z kandydatami rozmowa kwalifikacyjna na wybrane tematy dotyczące zakresu obowiązków, wskazanych w ogłoszeniu. 
Konkurs przeprowadzi komisja powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie, email lub pisemnie na dane kontaktowe podane w dokumentach aplikacyjnych. 
Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 
Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pok. nr 11, tel. 15 811 85 81 wew. 109.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 30 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny. 
 
                                                                                                                                      Burmistrz
                                                                                                                                            /-/ 
                                                                                                                                   Marek Mazur

Ogłoszenie o wynikach naboru

URZĄD MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI INFORMUJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Karolina LEWICKA-MROZIK zam. Durdy

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 149/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski„ oraz zastosowaniu technik naboru opierających się na analizie złożonych ofert i rozmowie kwalifikacyjnej zatrudniono kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów w postępowaniu  kwalifikacyjnym.

 

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                            /-/

                                                                                                                   Marek Mazur

Baranów Sandomierski, dnia 29 grudnia 2018 roku

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do spraw podatków i opłat lokalnych

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2) ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie o kierunku ekonomia, finanse, rachunkowość lub pokrewne;

2) dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, operatywność i odpowiedzialność;

3) znajomość zagadnień z zakresu ustaw:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o finansach publicznych,

- ordynacja podatkowa,

- o podatkach i opłatach lokalnych,

- o podatku rolnym,

- o podatku leśnym,

- o rachunkowości,

- o opłacie skarbowej,

- Kodeks postępowania administracyjnego,

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Dokonywanie wymiaru należności pieniężnych, podatków, podatków i opłat lokalnych od ludności w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe
i uchwały rad.

2. Bieżąca aktualizacja danych kart gospodarstw i nieruchomości oraz wprowadzanie zmian spowodowanych obrotem ziemią.

3. Kompletowanie dokumentacji potrzebnej do naliczenia podatków.

4.Prowadzenie ewidencji podatników oraz rejestru przypisów i odpisów dla zobowiązań podatkowych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

5. Rozpatrywanie podań od osób fizycznych w sprawie umorzeń, rozłożenia płatności na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

6. Przygotowywanie projektów uchwał.

7. Prowadzenie kontroli podatkowej.

8. Prowadzenie bieżącej korespondencji z ZUS, KRUS.

9. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika i Zastępcę Skarbnika Gminy.

10. Prawidłowe, bieżące i terminowe prowadzenie spraw, rejestrów, ewidencji wynikających z ustalonego zakresu czynności.

11. Właściwe gromadzenie dokumentów w teczkach rzeczowych zgodnie
z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz przekazywanie ich do Archiwum Zakładowego.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Liczba stanowisk : 1

2. Wymiar etatu: pełny etat- 40 godzin tygodniowo

3. Forma zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony

4. Miejsce wykonywanie pracy: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

5. Praca przy komputerze: powyżej 4 godz. dziennie

 

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej;

2. List motywacyjny;

3. Kwestionariusz osobowy;

4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5.Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia;

6. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;

8. Oświadczenie potwierdzające nieposzlakowaną opinię;

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

10. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*;

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu), lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Nie otwierać do 5 grudnia 2018 roku do godz. 15.00”. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Urząd Miasta i Gminy nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.

 

VII. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z siedzibą przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych;

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia;

6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydata nie podlega on decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap- sprawdzenie ofert pod kątem kompletności i spełniania wymagań formalnych, niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko, etap II- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie, email lub pisemnie na dane kontaktowe podane w dokumentach aplikacyjnych.

Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski, pok. nr 11, tel. 15 811 85 81 wew. 109.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi
w ciągu 30 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

                                                                                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                                                                                                          /-/

                                                                                                                                                                                 Marek Mazur

 

Pliki do pobrania

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych

URZĄD MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI INFORMUJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani MARTA TRZASKA zam. Siedleszczany

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski „ oraz zastosowaniu technik naboru opierających się na analizie złożonych ofert i rozmowie kwalifikacyjnej zatrudniono kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów w postępowaniu  kwalifikacyjnym.

                                                                                                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                                                                                                                   /-/

                                                                                                                                                                                       Marek Mazur

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 1. OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko do spraw podatków i opłat lokalnych

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny etat - 40 godzin tygodniowo

Forma zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

a)   jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; ustawy o pracownikach

      samorządowych;

b)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)   cieszy się nieposzlakowaną opinią;

e)  posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 

2. Wymagania pożądane:

a) preferowane wykształcenie o kierunku ekonomia, finanse, rachunkowość  lub pokrewne,

b) dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, operatywność i odpowiedzialność,

c)  znajomość zagadnień z zakresu ustaw:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy  o finansach publicznych,

- ordynacja podatkowa,

- o podatkach i opłatach lokalnych,

- o podatku rolnym,

- o podatku leśnym,

- o rachunkowości,

- o ochronie danych osobowych,

- o opłacie skarbowej,

- Kodeks postępowania administracyjnego.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności z prawem i stanem faktycznym deklaracji podatkowych;
 2. Przygotowywanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych;
 3. Wymiar podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych;
 4. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy publicznej;
 5. Przeprowadzanie kontroli w zakresie podatków i opłat lokalnych osób prawnych i osób fizycznych;
 6. Prowadzenie spraw w zakresie ulg w podatkach w tym: umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowych i odsetek;
 7. Wydawanie i rejestrowanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników;
 8. Przygotowywanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości;
 9. Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących podatków i opłat

   10. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, analiz oraz informacji w sprawach z zakresu realizacji podatków i opłat;

   11. Sporządzenie sprawozdawczości o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom;

   12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy,  Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarza Gminy,Skarbnika Gminy,  Kierownika Referatu;

   13. Właściwe gromadzenie dokumentów  w teczkach rzeczowych zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  oraz przekazywanie ich do Archiwum Zakładowego.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia.

1. Życiorys (CV) z dokładnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie.

4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.

7.Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

9. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. Przeprowadzający konkurs zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów dokumentów.

 

Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty o przystąpieniu do konkursu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu), lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Nie otwierać do 16 kwietnia 2018 r., do godz. 15:00.” Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Urząd Miasta i Gminy nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.

 

V. Dodatkowe informacje:

            W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów. Złożone oferty będą badane pod kątem kompletności i spełniania wymagań formalnych, niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

            Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy.

            O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie, e-mail lub pisemnie na dane kontaktowe podane w podaniu.

Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

            Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pok. Nr 11, tel. 15 8118581 wew.  109.

            Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 7 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 30 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.

            Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                                                                                       Burmistrz 

                                                                                                                                                                                              /-/

                                                                                                                                                                                    Marek Mazur

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny etat - 40 godzin tygodniowo

Forma zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

a)   jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; ustawy o pracownikach

      samorządowych;

b)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)   cieszy się nieposzlakowaną opinią;

e)  posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 

2. Wymagania pożądane:

a) preferowane wykształcenie o kierunku ekonomia, administracja  lub pokrewne,

b) dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, operatywność i odpowiedzialność,

c)  znajomość zagadnień z zakresu ustaw:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- o finansach publicznych,

- Kodeks postępowania administracyjnego.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego wraz z niezbędnymi dokumentami, rozpatrywanie wniosków, prowadzenie ewidencji wniosków.

2. Ustalanie prawa do świadczeń wychowawczych.

3. Przygotowywanie i opracowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń wychowawczych.

4. Prowadzenie rejestru decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych.

5. Rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań.

6. Wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

7. Analiza i gromadzenie dokumentacji w sprawach świadczeń wychowawczych.

8. Sporządzanie list wypłat i przelewów przyznanych świadczeń wychowawczych, terminowe przekazanie do dalszej realizacji oraz potwierdzanie ich zgodności z decyzjami administracyjnymi.

9. Terminowe sporządzanie sprawozdań, informacji  oraz przygotowywanie założeń do projektu budżetu na realizację zadań.

10. Współpraca z Regionalny Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie ustalania prawa do świadczeń wychowawczych w przypadku podjęcia pracy przez członka rodziny poza granicami RP.

11. Prawidłowe prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji.

12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Kierownika Referatu.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia.

1. Wniosek o przystąpienie do konkursu.

2. Życiorys (CV) z dokładnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.

3. List motywacyjny.

4. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie.

5. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.

8.Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

10. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. Przeprowadzający konkurs zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów dokumentów.

 

 

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty o przystąpieniu do konkursu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu), lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski,
 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Nie otwierać do 3 marca 2017 r., do godz. 15:00. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Urząd Miasta i Gminy nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.

 

V. Dodatkowe informacje:

            Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów. Złożone oferty będą badane pod kątem kompletności i spełniania wymagań formalnych, niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

            Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy.

            O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie, e-mail lub pisemnie na dane kontaktowe podane we wniosku/ podaniu.

Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

            Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pok. Nr 11, tel. 15 8118581 wew.  109.

            Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 7 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 30 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.

            Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

                                                                                              Marek Mazur

                                                                                                       /-/

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

Wyniki naboru na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

URZĄD MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI INFORMUJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani TERESA PAWEŁEK zam. Skopanie

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski „ oraz zastosowaniu technik naboru opierających się na analizie złożonych ofert i rozmowie kwalifikacyjnej zatrudniono kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów w postępowaniu  kwalifikacyjnym.

 

 

                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                               /-/

                                                                                                                                      Marek Mazur