Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Zarządzanie Kryzysowe

     Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku  wystąpienia sytuacji  kryzysowych, usuwaniu  ich skutków oraz   odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

 

     Sytuacja kryzysowa - to stan wpływający negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołujący znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił  i środków.

 

     Reagowanie kryzysowe - to bieżące działania służb ratowniczych na wszelkie zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku, zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym. Jest jedną z faz zarządzania kryzysowego.

 

     Infrastruktura krytyczna - systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe  dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

 

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

a.         zaopatrzenia w energię i paliwa;

b.        łączności i sieci teleinformatycznych;

c.         finansowe;

d.        zaopatrzenia w żywność i wodę;

e.         ochrony zdrowia;

f.         transportowe i komunikacyjne;

g.        ratownicze;

h.        zapewniające ciągłość działania administracji publicznej;

i.          produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych;

j.          promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.