Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Zasłużeni dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Zasłużony dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

UCHWAŁA Nr XIX/127/2004 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski"

Na podstawie art. 18, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 )
RADA MIEJSKA w Baranowie Sandomierskim uchwała, co następuje:
§1
1. Mając na celu odpowiednie uhonorowanie obywateli i instytucji za zasługi
położone dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ustanawia się tytuł honorowy "Zasłużony dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski".
2.Tryb i zasady nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski" określone są w załączniku Nr 1 do uchwały.
§2
Tytuł honorowy "Zasłużony dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski" przyznaje
się osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom, jako zaszczytne wyróżnienie
za zasługi dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski we wszystkich dziedzinach
życia społecznego i gospodarczego.
Osoba uhonorowana tytułem otrzymuje dyplom honorowy, okolicznościową
statuetkę oraz zostaje wpisana do "Księgi Zasłużonych dla Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski".
Wzór dyplomu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wzór statuetki zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
Wzór Księgi Zasłużonych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie   uchwały   powierza   się   Burmistrzowi   Miasta   i   Gminy   Baranów Sandomierski.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej 
inż. Kazimierz IDZIK

pobierz wniosek.pdf (47.98 Kb)

tryb i zasady nadawania tytułu.pdf (142.75 Kb)

 

 Zasłużeni dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

Nazwisko i Imię (lub nazwa instytucji)

Adres zamieszkania

(lub siedziba instytucji)

Rok

nadania tytułu

Uzasadnienie

1

2

3

4

Gucwa Wiesław

Skopanie

2004r.

Ksiądz Dziekan, Prałat , Inicjator i społecznik w ramach prac nad budową i tworzeniem nowej parafii w Skopaniu. Podejmuje szereg działań w obszarze wychowawczym, społecznym duchowym na rzecz rozwoju stowarzyszeń, ruchów katolickich działających na potrzeby miasta i gminy w aspekcie moralnym, społecznym i duchowym. Aktywny Inicjator działań na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Cieszy się ogromnym szacunkiem i autorytetem w śród mieszkańców gminy oraz poważaniem władz kościelnych.

Rzeszut Anna

Baranów Sandomierski

2004r.

28 lat w działalności w zespole „Lasowiaczki” laureatka prestiżowych nagród – lokalnych i ogólnopolskich, znana z działalności obrzędowej, a także prac rękodzieła ludowego. Ze swoim programem występuje w mediach wyjeżdża na konkursy przeglądy, spotkania Ze swojej działalności znana jest nie tylko w gminie, ale również w całym kraju i poza jego granicami. Jest także człowiekiem Koła Gospodyń Wiejskich , Członkiem Rady Osiedl, Członkiem Stowarzyszenia Miłośników Kultury „Ziemia Baranowska”

 

Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki”

Baranów Sandomierski

2004r.

Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” działa na terenie miasta i gminy od 1976r kultywując tradycje naszej małej „Ojczyzny” przekazując zwyczaje i obrzędy naszych przodków. Otrzymuje mnóstwo nagród i wyróżnień miedzy innymi najbardziej prestiżową nagrodę „Oskara Kolberga” Występuje w wielu miejscach na terenie całej Polski godnie reprezentując ,miasto i gminę Baranów Sandomierski.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skopaniu

Skopanie

2005r.

Od początku swojego istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Skopaniu jest bardzo aktywną jednostką. Odznaczającą się w akcjach pożarniczych i czynach społecznych. Reprezentuje Gminę w zawodach ,współdziała z innymi jednostkami. Jest inicjatorem działań społecznych na rzecz sołectwa i gminy. Godnie reprezentuje gminę.

Edmund Janas

Wola Baranowska

2006r.

Od 1958 ściśle związany był ze szkolnictwem na terenie gminy. Był założycielem, a później dyrektorem szkoły w Woli Baranowskiej. Od 1984r. Inspektor oświaty i wychowania na ternie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Za swoją pracę otrzymał odznaczenie resortowe i państwowe. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu wybudowana szkoła w Woli Baranowskiej. W dużym stopniu przyczynił się do wielu inwestycji na terenie wsi: budowy między innymi .ośrodka zdrowia, sieci gazowej itp.

Eugeniusz Durda

Suchorzów

2007r.

W latach 1976-1982 – Przewodniczący Społecznej Rady Klubu RSW „RUCH” 
w Suchorzowie, w tym okresie klub dwukrotnie został zaliczony do „Złotej Dziesiątki” najlepszych klubów „RUCH” w Polsce. W latach 1978-1988 Sołtys wsi Suchorzów. Wieloletni Radny Rady Miejskiej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Od 1982-nadal Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 1986r – nadal Wiceprezes Zarządu Oddziału MG ZOSP RP w Baranowie Sandomierskim. Podczas swej 30-letniej działalności społecznej i samorządowej przyczynił się do realizacji wielu inwestycji na terenie sołectwa m.in. budowy drogi przez wieś oraz jej gazyfikacji i telefonizacji, jak również brał udział w pozyskiwaniu sprzętu, wyposażenia i samochodów dla jednostek OSP z terenu gminy. Aktywnie brał udział w działaniach inwestycyjnych na rzecz Szkoły Podstawowej w Suchorzowie i budynku Domu Ludowego w Suchorzowie. Za swą wieloletnią i owocna pracę został uhonorowany szeregiem odznaczeń.

Zespół Pieśni 
i Tańca „Skopanie”

Skopanie

2008r.

Zespół Pieśni i Tańca „Skopanie” istnieje od 1983 roku. Dla trzech pokoleń stworzył możliwości aktywności tanecznej i wokalnej. Propaguje rodzimą kulturę ludową zawartą w pieśniach i tańcach. Jego działalność jest ważnym czynnikiem dla podtrzymania tożsamości etnicznej (poprzez tańce i przyśpiewki lasowiackie, rzeszowskie, krakowskie, lubelskie i narodowe). Dzięki aktywnej pracy Pana Eligiusza Micha – pierwszego założyciela Zespołu – a następnie Pana Pawła Detki otrzymali wiele nagród i wyróżnień. W Wojewódzkim Przeglądzie Form Tanecznych „DEBIUTY 2000” uzyskali II miejsce w 2003 roku i wyróżnienie – 2004 roku. Dzięki bardzo dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem Zespół kilkakrotnie występował poza granicami kraju: w Rzymie, na Łotwie oraz w Turcji.

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie Sandomierskim

Baranów

Sandomierski

2009r.

Jednostka OSP w Baranowie Sandomierskim działa od ponad 150 lat. W swoim dorobku ma liczne odznaczenia państwowe i resortowe. Działa w systemie KSRG. Państwowa Straż Pożarna notuje jednostkę na wysokim poziomie.

Jednostka w swoich szeregach ma wielu wybitnych członków jak również wychowała wielu działaczy społecznych.

Mirosław Pluta

Wola Baranowska

2011r.

W latach 2002-2010 Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Dobry menadżer i gospodarz gminy. Inicjator nowego sytemu zarządzania gminą. Wprowadził system przejrzystości w gminie czego efektem było uzyskanie przez Gminę Baranów Sandomierski certyfikatu „Przejrzysta Gmina”. Dzięki niejednokrotnie nowatorskim pomysłom, pozyskał duże pieniądze na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Organizator wielu imprez kulturalnych o coraz większych rozmiarach na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Jako Burmistrz nawiązał współpracę z przedsiębiorcami z Francji i Niemiec umożliwiając tym samym wyjazdy do pracy sezonowej dla mieszkańców gminy. Z pomocy tej korzysta w dalszym ciągu kilkaset rodzin na terenie gminy. Popularyzator wspierania sportu dla wszystkich mieszkańców gminy. Aktywnie wspiera działalność OSP. W latach 2010-2011 starosta tarnobrzeski. Od 2011 roku poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Fabryka Firanek "WISAN" w Skopaniu Skopanie 2014 r.

Na przestrzeni ponad 60-letniej działalności Fabryka Firanek w znaczącym stopniu przyczyniła się do rozwoju zarówno miejscowości Skopanie jak również całej gminy Baranów Sandomierski. Zarządzający Fabryką Firanek poza swoją działalnością produkcyjną również zajmowali się budową i utrzymaniem niezbędnej infrastruktury potrzebnej mieszkańcom. Fabryka Firanek wybudowała ujęcie wody w Baranowie Sandomierskim wraz z niezbędnym kolektorem i wieżą ciśnień w Skopaniu oraz siecią wodociągową i kanalizacyjną na wybudowanym od podstaw osiedlu mieszkaniowym wraz z oczyszczalnią ścieków. Zalążkiem Skopania Osiedla było wybudowane przez Fabrykę Firanek osiedle przyzakładowe a przy nim na terenach Fabryki przedszkole, dom kultury, hala sportowa ze stadionem. W dużej mierze Fabryka pomogła przy budowie szkoły podstawowej i kościoła. Cały okres działalności to są setki miejsc pracy zarówno w samej Fabryce Firanek jak również wokół niej, to jest już kilka pokoleń mieszkańców naszej gminy i okolicznych miejscowości, którzy mogli liczyć na zatrudnienie, a dotyczy to w głównej mierze kobiet co jest tym bardziej cenne przy dużym bezrobociu wśród kobiet na naszym terenie. Ponadto ciągle organizacje, stowarzyszenia i podmioty korzystają z różnych form sponsoringu ze strony Fabryki Firanek.

 

 

Klub Sportowy WISAN Skopanie

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kazimiera Kwiatkowska

 

 

 

Skopanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Baranów Sandomierski

 

 

 

2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2016 r.

Klub Sportowy WISAN powstał w 1955 roku. Do 1988 roku Klub nosił nazwę WŁÓKNIARZ SKOPANIE nawiązującego do głównego pomysłodawcy powstania klubu tj. Fabryki Firanek "Włókniarz". Klub KS WISAN posiada niebiesko-biało-zielone barwy. Pierwszym prezesem Klubu był Antonii Zieliński. W początkowych latach swojej działalności klub posiadał kilka sekcji. Oprócz piłki nożnej działały: sekcja tenisa stołowego (odnosząca w latach 60-tych i 70-tych ogromne sukcesy - II liga drużyny żeńskiej), sekcja szachowa, brydżowa, wodna i podnoszenia ciężarów. Bardzo ciekawą kartą historii klubu była działalność sekcji lekkiej atletyki. Zawodnicy tej sekcji zdobywali medale na Mistrzostwach Polski Młodzików (Zofia Solarska - rzut oszczepem) oraz Mistrzostwach Województwa (Władysław Ślęzak - bieg na 1500 m z przeszkodami). W latach 80-tych i 90-tych drużyna seniorów piłki nożnej zdobywała awanse do wyższych klas rozgrywkowych, by w sezonie 1992/1993 wygrać rozgrywki i uzyskać awans do ówczesnej IV ligi.

w latach 2000-2015 po zawirowaniach z głównym sponsorem jakim była Fabryka Firanek WISAN drużyny piłkarskie w swoich klasach rozgrywkowych osiągały różne wyniki. Środki finasowe na swoją działalność  klub pozyskiwał głównie z budżetu gminy Baranów Sandomierski. Przez te lata w klubie cały czas była prowdzona praca z młodzieżą w różnych grupach wiekowych. W latach największych sukcesów prezesem Klubu był Jan Pelczar.

W bieżącym roku (2015) Klub Sportowy WISAN obchodzi Jubileusz 60-lecia istnienia. W tym roku drużyna seniorów prowadzona przez trenera Janusza Hynowskiego biorąca udział w rozgrywkach Pucharu Polski okazała się najlepszą drużyną w podokręgu Stalowa Wola i awansowała do finału Pucharu Polski Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

Osiągane obecnie sukcesy sportowe zawodników i działaczy klubu bardzo dobrze wpisują się w historię klubu i obchody jubileuszowe.

Cała treść uzasadnienia (wniosku o odznaczenie) dostępna jest w urzędzie MiG w Baranowie Sandomierskim.


Pani Kazimiera Kwiatkowska to najbardziej doświadczony samorządowiec aktywnie działający w ostatnim 25-leciu na rzecz rozwoju gminy Baranów Sandomierski. Szczególnie interesuje się oświatą. Dzięki jej staraniom pozyskano z Ministerstwa środki finansowe na budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Baranowie Sandomierskim. Brała czynny udział we wszystkich uroczystościach szkolnych i wspierała działalność baranowskiej szkoły. Od lat aktywnie uczestniczy w pracach lokalnego samorządu. W ciągu tych wielu lat z korzyścią dla naszej gminy pełniła różne funkcje społeczne i angażowała się w prace wielu komisji. Jest osobą cieszącą się ogromnym zaufaniem i uznaniem mieszkańców Baranowa Sandomierskiego, jak również całej gminy. Znalazło to potwierdzenie w wielokrotnym wyborze jej osoby do pełnienia różnych funkcji publicznych. Jako członek komisji stałych rady zawsze kierowała się dobrem publicznym.

Aktywnie działała na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Uczestniczyła w tworzeniu programu Lasowiackiej Grupy Działania.

Od 30 lat zaangażowana jest w działalność Zespolu Obrzędowego "Lasowiaczki" biorąc czynny udział we wszystkich wyjazdach zespołu na ogólnopolskie konkursy. Na ich działalność pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Kultury.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Baranowskiej  Wola Baranowska 2017 r.

Jednosta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Baranowskiej to jednostka z ponad stuletnimi tradycjami, funkcjonuje od 1907 roku. W swoim dorobku ma liczne odznaczenia i wyróżnienia państwowe oraz resortowe. Są to odznaczenia za wybitne osiągnięcia w rozwoju, w poziomie aktywności oraz mobilności. OSP jest jednostką wyróżniającą sie w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w niesieniu pomocy ludności z terenu całej gminy, ale również powiatu i województwa. Jest to pomoc skierowana zarówno do ludności indywidualnej, jak i firm oraz instytucji. Ponadto jednostka z chęcią i zaangażowaniem uczestniczy i służy pomocą przy organizacji i przeprowadzaniu imprez, wydarzeń społecznych, kościelnych itp. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w prawidłowy rozwój i odpowiednie gospodarowanie mieniem, jednostka posiada nowoczesny sprzęt, pojazdy oraz zmodernizowaną strażnice. Od 1997 roku jednostka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, stąd też w bieżącym roku przypada 20-lecie działania jednostki w w/w systemie.

OSP Wola Baranowska reprezentuje Gminę w zawodach sportowo-pożarniczych, odnosząc sukcesy, współdziała z innymi jednostkami, stowarzyszeniami i instytucjami.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dymitrowie Małym Dymitrów Mały 2018r. 

Historia Straży Pożarnej w Dymitrowie Małym, wg przekazów ustnych sięga XIX wieku. Niestety z powodu braku udokumentowanych materiałów nie można w sposób jednoznaczny ustalić daty powstania Straży w Dymitrowie Małym.

Rok 1997 miała miejsce akcja powodziowa przy ratowaniu rozmywanego wału rzeki Wisły, prowadzona przez strażaków z Dymitrowa Małego na terenie Gminy Padew Narodowa – powiat Mielecki. Akcją sprawnie kierował ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – Kazimierz Ślęzak. Zagrożenie –rozmycie podstawy wału rzeki Wisły oznaczało dużą powódź na terenie obydwu gmin.

Rok 2001- duża kilkudniowa akcja powodziowa na wałach rzeki Wisły w Dymitrowie Małym, prowadzona przez strażaków z Dymitrowa Małego przy wsparciu mieszkańców wsi. Zagrożeniem było rozmycie podstawy wału na odcinku 2 km, a tym samym bardzo groźna powódź na obydwu gminach   i powiatach –za sprawa podjętych działań udało się uniknąć niebezpieczeństwa.

Rok 2003, 2005, 2007 – mniejsze nocne akcje powodziowe z udziałem jednostki Straży Pożarnej z Dymitrowa Małego na wałach rzeki Wisły i Babulówki – Dymitrów Mały, Dymitrów Duży, Suchorzów, Baranów Sandomierski, Przykop.  

Rok 2010 – bardzo groźna powódź, wiele dni i nocy bez snu, w deszczu w wodzie
i błocie, duże zagrożenie stwarzał osunięty na długości 100 m wał rzeki Babulówka. Akcja powodziowa prowadzona była na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Padew Narodowa, Gorzyce oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna była pomoc.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dymitrowie Małym organizowała szkolenia: trzy tury kursów na kartę pływacką dla 90 dzieci z terenu całej Gminy.  W 2005 roku w ramach współpracy z WOPR Tarnobrzeg i WLOPR Kielce zorganizowano pięciodniowy obóz i kurs młodszych ratowników wodnych dla 7 osób nad jeziorem Chańcza. Trzykrotnie zorganizowano kurs sterników motorowerowych dla strażaków z Dymitrowa Małego, Dymitrowa Dużego, Siedleszczan, w kursie uczestniczyły również inne chętne osoby– łącznie około 75 osób.

W 2009 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Dymitrowa Małego była  współorganizatorem wycieczki do Muzeum Lotnictwa w Krakowie i Muzeum na Wawelu,
w której uczestniczyło 85 osób z całej Gminy wg listy obecności. W 2009 roku odbyła się również wycieczka historyczno-patriotyczna do Muzeum Wojska Polskiego i Zamku Królewskiego w Warszawie -85 osób z każdej miejscowości Gminy.  

Od 2001 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Z Dymitrowa Małego corocznie organizuje spotkania szkoleniowo-rekreacyjne m.in. na rzece Wiśle, zbiorniku Machów, jeziorze Chańcza oraz wielu innych. W organizowanych spotkaniach uczestniczą mieszkańcy gminy, strażacy, członkowie MDP z OSP Durdy, Knapy Wola Baranowska, Ślęzaki, Skopanie, Suchorzów, Dymitrów Duży, Rożniaty, Zaduszniki, Przykop, Gorzyce, Wrzawy oraz OSP Samborzec a także wiele innych chętnych osób (wg obliczeń na łodziach przewieziono ok.
 3 tys. osób).

W roku 2016 Jednostka OSP Dymitrów Mały wzięła udział w realizacji projektu pt.
 „Z Wisłą za pan brat”, organizowanego przez uczniowski klub sportowy w Zaleszanach, przy udziale jednostki OSP Gorzyce, Zaleszany, Koćmierzów i innych. Jednostka wystawiła dwie łodzie wraz z obsadą sterników, które świadczyły transport dla młodzieży ze szkoły gimnazjalnej w Nowej Dębie.

Rejs rzeką Wisłą do Warszawy trwał 4 dni, był doskonałym sprawdzianem umiejętności oraz szansą na rozwijanie współpracy i wzajemnych relacji. W/w projekt nagłośniony został na stronach internetowych gmin: Zaleszany, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Fundacji SMK, Fundacji Rok Rzeki Wisły, Facebook, Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia, TVP-Panorama, TVN INFO, TVP Lublin, Radio Leliwa.

W 2017 roku OSP z Dymitrowa Małego wzięła udział w konkursie „FLORIANY”. Jest to ogólnopolski konkurs na „Najlepsze Inicjatywy Służące Lokalnym Społecznościom”.
W konkursie udział wzięło 375 jednostek. Ochotnicza Straż Pożarna z Dymitrowa Małego została zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu „FLORIANY” w kategorii „Sport- Rekreacja – Turystyka”.

W maju 2018 roku w ogólnopolskim czasopiśmie „Strażak” ukazał się artykuł
o działalności OSP z Dymitrowa Małego (nr 5 Strażak 1070, maj 2018).

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Dymitrowa Małego angażują się w wiele zadań m.in. takich jak:

- udział w uroczystościach kościelnych, gminnych i państwowych

- uczestniczą w szkoleniach, ćwiczeniach, przeglądach wałów

- służą pomocą podczas transportu: żywności, agregatu prądotwórczego

Cała treść uzasadnienia (wniosku o odznaczenie) dostępna jest w urzędzie MiG w Baranowie Sandomierskim.

Opracowanie na podstawie posiadanych dok. - L. Ciesielska