Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Hot-Spot

Regulamin Korzystania z usług internetowych za pomocą Hot-Spotu

Wszystkich użytkowników HotSpot-Baranów obowiązuje niniejszy Regulamin:

1. Operatorem bezprzewodowych punktów dostępu do internetu jest Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Usługa jest oparta na punkcie dostępu do Internetu (Hot-Spot Baranów). Siecią zarządza bezpośrednio Administrator Systemów informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy) - tel. 015 811 85 81 wew 131, e-mail info@baranowsandomierski.pl
 

2. Gwarantowany jest całodobowy dostęp do internetu w następujących lokalizacjach:
  a) Rynek w Baranowie Sandomierskim
Nie jest gwarantowany dostęp poza w/w lokalizacjami.
Urząd zastrzega prawo do stosowania przerw w nadawaniu w celach konserwacyjnych urządzęń
 

3. Urząd Miasta i Gminy nie pobiera opłat za korzystanie z punktu dostępowego.
 

4. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie karty radiowej zgodnej ze standardem 802.11a/b/g. SSID punktu HotSpot to: Hot-Spot Baranów , Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.
 

5. Administrator systemu nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą HotSpot.
 

6. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 

7. Przepływność dostępna dla użytkowników nie jest ograniczona.
 

8. Wszystkie działania użytkowników są na bieżąco monitorowane i archiwizowane.
 

9. Dostęp do internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 

10. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odcięty od dostępu do internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
  a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony
  b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli i in.)
  c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych
  d) korzystanie z aplikacji p2p
  e) dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.
  f) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów HotSpot
  g) wszelkie inne działania użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne.
  Decyzję o odcięciu użytkownika podejmuje administrator po analizie jego działania w sieci. Decyzja administratora nie podlega negocjacji.
 

11. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.
 

12. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
 

13. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.

Zasięg sieci Hot-Spot:

kolor zielony przedswawia zasięg sieci hot spot

kolor żółty przedstawia mozliwość podłączenia się (jednak nie zaleca się)

pozostała część jest poza zasięgiem

Konfiguracja sieci TCP/IP - Windows 2000/XP/2003

Windows pewno już sam zainstalował kartę sieciowa oraz wszystkie protokoły
Przejdź do "Panel Sterowania" >> "Połączenia sieciowe" i wybierz "Połączenia Lokalne" a z nich "Właściwości"

Pokaże ci się okno, jak poniżej, z lista zainstalowanych składników.

 

Powinno być "Protokół internetowy (TCP/IP)". 
Teraz wybieramy "Właściwości" Protokółu internetowego (TCP/IP) i pokaże nam się okno jak to po prawej:

Oczywiście w polu "Adres IP" zaznaczany "Uzyskaj adres IP automatycznie" oraz "Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie"