Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Budżet

Uchwała budżetowa

Zmiany w budżecie na 2020r.

Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 15 stycznia 2019 roku.

Pliki do pobrania

UCHWAŁA Nr XXXV/272/17

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

z dnia 30 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2017

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, i pkt 10 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.220, art.221, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.257-258, art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 50 537 261,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące  40 660 331,00 zł

2. dochody majątkowe 9 876 930,00 zł

 

§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 57 193 545,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 38 603 091,00 zł

2. wydatki majątkowe 18 590 454,00 zł

 

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 6 656 284,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kredyt długoterminowy.

2. Określa się przychody budżetu w kwocie 8 338 581,00 zł w tym:

a) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie (§903) zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
w Siedleszczanach w kwocie 1 940 499,00 zł

b) z pożyczek i kredytów (§903) w związku z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 715 785,00 zł

c) z pożyczki i kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie 1 682 297,00 zł

3. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 682 297,00 zł

 

§ 4. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 656 284,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 940 499,00 zł

2.   Określa się limit zobowiązań w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

3.   Określa się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek w kwocie 1 682 297,00 zł

                    

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 206 688,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 108 000,00 zł.

 

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

 

§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1286 ze zm.) dochody w kwocie 155 000,00 zł z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art.18 o i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 152 497,00, -zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Tj. Dz. z 2012r., poz.124 ze zm.) w kwocie 2 503,00, -zł; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2.  Stosownie do art.2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r, poz. 301) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

3. Stosownie do art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1232) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 15 000,00 zł, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15 000,00, -zł, w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.

4. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 807 042,00 zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 807 042,00 zł.

 

§ 8. Określa się dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim z tytułu dopłaty do ścieków tj. 146 000 m3 x 4,31 zł ( brutto) w wysokości 629 260,00 zł.

 

§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

 

§ 10. 1. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2017 jak w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niewykonujących bankowej obsługi budżetu gminy.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

4. Udzielania w roku budżetowym 2017 podmiotom realizującym zadania własne Gminy pożyczek do  wysokości 20 000,00 zł.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Baranowie Sandomierskim

 

mgr inż. Wacław Smykla

 

 

Pliki do pobrania

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA Nr XXXV/273/17 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026. 

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XLI/330/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finasowej na lata 2017-2026.