Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Rejestry

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury

Nazwa

 

Rejestr instytucji kultury

 

Opis

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Baranów Sandomierski jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu; z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną. 

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultur lub osoby przez niego upoważnionej. 

Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)    otwarty dostęp do zawartości rejestru  (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej)
2)    wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

W przypadku odpisów potwierdzanych za zgodność i wydawanych przez organizatora, obowiązuje Art 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

Miejsce udostępnienia

 Pokój nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim

Informacja

tel.  15 811 85 81, wew. 128

fax 15 811 85 82

Sposób udostępnienia

  1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej
  2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy urzędu, tj. od 730 do 1530, akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  3. Odpis z rejestru instytucji kultury jest udostępniany na wniosek

 

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Smykla
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2020-04-27
Data publikacji: 2020-04-27
Data modyfikacji: