Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Organizacje pozarządowe

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie Nr  127 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

z dnia   8  września 2015 roku

w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 kwietnia 2011 roku, zarządza się, co następuje:

§1

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§2

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Baranów Sandomierski.

§3

Termin konsultacji: od 14.09.2015 roku do 08.10.2015 roku.

§ 4

1.      Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Projekt     programu        współpracy      oraz     formularz        konsultacji    zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu www.baranowsandomierski.pl w zakładce stowarzyszenia – aktualności, na stronie internetowej       www.bip.baranowsandomierski.pl  oraz będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul.  Okulickiego 1, pokój nr 11.

3.      Otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi podczas którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 8 października 2015 roku  o godz. 14.00 w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sala narad.

4.      Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 14 września 2015 roku do 8 października 2015 roku do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta  i Gminy Baranów Sandomierski pok. 11 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu. Formularze można przesłać również e-mailem na adres  . Propozycje zmian programu można przedstawić podczas otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi.

5.      Po zakończeniu konsultacji Referat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy przygotuje zestawienie opinii i uwag, które przekazuje do Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski celem rozpatrzenia..

6.      Wyniki konsultacji nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji przekazywane są Radzie Miejskiej wraz z projektem uchwały.

7.      Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone w terminie 30 dni od ich zakończenia.

8.      Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim pokój 11.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                      Marek Mazur

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Załącznik do Zarządzenia Burmistrza                  

                                                                                                                                                       Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

                                                                                                                                                 Nr   127/2015 z dnia  08 .09.2015 r.

 

FORMULARZ ANKIETY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI   NA 2016 ROK

 

LP.

Aktualny zapis programu

Proponowane zmiany

Uzasadnienie

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane uczestnika konsultacji

Nazwa organizacji

 

 

Adres organizacji

 

 

Numer telefonu/ adres e-mail organizacji

 

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

 

 

Numer telefonu,  e-mail

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

            Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Baranów Sandomierski lub na rzecz jej mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

 

Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem.

 

Oczekujemy na opinie i wnioski do 8 października 2015 roku.

 

Należy je składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 11 lub elektronicznie:

 

Załącznik:

1.      Projekt Programu Współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

2.      Wzór zgłoszenia propozycji zmian do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 

 

                                                                                                       „ Projekt”

 

UCHWAŁA Nr ……………../15

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

z dnia ………………. 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny Program współpracy Gminy Baranów Sandomierski
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                               mgr inż. Wacław Smykla

 

Załącznik do Uchwały………./15

Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia  ………………2015 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

I. WSTĘP

§ 1. 1. Program współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ), na rok 2016.

2. Gmina dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego, jako istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe społecznie.

3. Partnerstwo to ma na celu  lepsze wykonywanie zadań Gminy poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych.

4. Zakładanym efektem współpracy jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją  zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej
w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

5. Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

6.  Program stworzono we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji społecznych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

1. Organizacji – rozumie się przez to organizację pozarządową w myśl art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118).

2. Innych podmiotach – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118).

3. Gminie - rozumie się przez to Gminę Baranów Sandomierski.

4. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118).

5. Programie – rozumie się przez to Program współpracy  Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 ustawy, na rok 2016.

6. Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy.

7. Dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 176 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

III. CELE PROGRAMU

§ 3. 1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

2. Głównym założeniem programu jest określenie form udziału organizacji i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w realizacji działalności w sferze zadań publicznych Gminy określonych w art. 4 tejże ustawy.

3. Program podaje możliwości włączenia podmiotów programu na zasadzie partnerstwa do działalności społeczno-użytecznej na rzecz pożytku publicznego.

§ 4.1. Cele szczegółowe Programu to:

1)      poprawa jakości życia społeczności, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy,

2)      racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

3)      integracja organizacji lokalnych realizujących zadania publiczne,

4)      wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,

5)      zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,

6)      pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2. Powyższe cele są realizowane poprzez:

1)      promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności lokalnych.

2)      umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie
i swoje otoczenie.

3)      poprawę jakości usług publicznych i zapewnie ich efektywniejszego wykonania.

4)      integracja środowiska organizacji i innych podmiotów.

5)      polepszenie współpracy urzędu z organizacjami i innymi podmiotami.

6)      uwzględnienie opinii organizacji i innych podmiotów w procesie decyzyjnym Gminy.

IV. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 5. Przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne w formie działań z zakresu :

1) ochrona i promocja zdrowia :

a) udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Baranów Sandomierski (kluby abstynenta) prowadzenie terapii/ psychoterapii  dla współuzależnionych;

b) promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych;

c) tworzenie i prowadzenie świetlic oraz placówek wsparcia dziennego;

d) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających pomocy  (ferie zimowe i wakacje);

e) zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych;

f) współpraca z organizacjami i innymi podmiotami działającymi w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych;

g) współpraca z organizacjami i innymi podmiotami w realizacji uniwersalnych programów profilaktycznych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych w środowiskach lokalnych, na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

h) wielokierunkowe działania zorientowane na wzmocnienie potencjału zdrowotnego mieszkańców polegające m.in. na współpracy z organizacjami i innymi podmiotami przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

2) Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury  i tradycji:

a) odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kultury;

b) realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, prelekcji, plenerów, happeningów itp. przedsięwzięć artystycznych;

3) Promocja wolontariatu:

a) wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy,
w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne;

b) wzmacnianie i promocja działalności organizacji i innych podmiotów, promocja idei wolontariatu, w tym działania w zakresie promocji Gminy;

c) promocja lokalnych zasobów i wyrobów;

d) wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw;

e) promocja inicjatyw młodzieżowych;

f) promocji wolontariatu na terenie gminy Baranów Sandomierski wśród młodzieży uczącej się poprzez szkolenia, wsparcie doradcze i wdrażanie środowiskowych inicjatyw wolontarystycznych;

g) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

4) Integracja europejska:

a) wspieranie działań na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń;

5) Pomoc społeczna:

a) pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

6) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) kształtowanie postaw prosportowych i ich rozwój wśród dzieci i młodzieży;

b) budowanie ofert sportowo-rekreacyjnej i popularyzacja aktywnego stylu życia wśród mieszkańców;

c) współpraca na rzecz tworzenia programu sportowo-rekreacyjnego;

d) współpraca środowisk sportowych z Władzami Gminy;

e) organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy.

7)  Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a) podejmowanie inicjatyw na rzecz upowszechniania świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;

b) promowanie walorów przyrodniczych gminy.

8)  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości:

a)    wspieranie transferu i popularyzacja wiedzy w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

9)  Rozwój edukacji, turystyki i rekreacji.

V. ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 6. Współpraca Gminy z organizacjami oraz innymi podmiotami odbywa się na zasadach: równego dostępu do informacji, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

VI. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 7. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami oraz innymi podmiotami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

VII. FORMY WSPOŁPRACY

§ 8. Współpraca przybiera formy pozafinansowe i finansowe.

1. Pozafinansowe formy współpracy:

1) Informacje i promocyjne:

a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpraca w zakresie konsolidacji tych kierunków;

b) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizacje tych zadań,
a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć i sposobie ich realizacji,

c) prowadzenie platformy internetowej dla organizacji i innych podmiotów, prowadzenie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach i innych podmiotach działających na obszarze Gminy,

d) promowanie osiągnięć i działalności organizacji i innych podmiotów prowadzonej na rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach.

2) organizacyjne:

a) konsultowanie z organizacjami i innymi podmiotami projektów aktów  normatywnych w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji,

b) tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnym z udziałem przedstawicieli organizacji i innych podmiotów.

3) szkoleniowe:

a) organizowanie spotkań branżowych i ponadbranżowych przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy z organizacjami i innymi podmiotami, w celu wymiany informacji na temat planowanych kierunków działań,

b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji i innych podmiotów w sferze zadań publicznych,

c) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość współpracy Gminy z organizacjami i innymi podmiotami w sferze zadań publicznych,

d) angażowanie organizacji i innych podmiotów do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć.

4) inne działania obejmujące w szczególności:

a) udostępnianie organizacjom i innym podmiotom w drodze bezprzetargowej  lokalów z zasobów gminnych oraz pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji,

c) możliwość zawierania porozumień o współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć,

d) obejmowanie patronatem Burmistrza Miasta i Gminy przedsięwzięć realizowanych przez organizacje i inne podmioty,

e) udzielanie rekomendacji organizacjom i innym podmiotom współpracującym z Gminą.

2. Finansowe formy współpracy Gminy z organizacjami i innymi podmiotami polegają na zleceniu realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e , art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) .

3. Realizacja zadania publicznego odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

4. Realizacja zadania publicznego może mieć formę:

a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH

NA REALIZACJE PROGRAMU     

§ 9. Na realizację zadań zawartych w Programie współpracy na rok 2015 w budżecie Gminy przewidywana  jest kwota  ok. 35 000 zł.

IX.  SPOSÓB REALIZACJI  PROGRAMU

§ 10. 1. Podstawowym trybem zlecania zadania publicznego organizacjom lub innym podmiotom jest otwarty konkurs ofert. Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert przez ogłoszenie umieszczone:

1)       w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.baranowsandomierski.pl,

2)       na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski -www.baranowsandomierski.pl,

3)       na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,

2. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1)      rodzaju zadania,

2)      wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,

3)      zasadach przyznawania dotacji,

4)      terminach i warunkach realizacji zadania,

5)      terminie oraz miejscu składania ofert,

6)      trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,

7)      zrealizowanych  przez Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom.

4. Organizacja przystępująca do konkursu zobowiązana jest złożyć ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 14 ustawy oferta powinna zawierać w szczególności następujące informacje:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)      informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

5)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6)      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

5. Dwie lub więcej organizacji i innych podmiotów mogą złożyć ofertę wspólną na realizację zadania publicznego.

6. Do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu ofert Burmistrz  Miasta i Gminy  powołuje komisję konkursową.

7. Ogłoszenie wyników konkursu publikuje się w taki sam sposób jak ogłoszenie o konkursie. Zawiera ono co najmniej następujące dane:

1)       nazwę oferenta,

2)       nazwę zadania publicznego,

3)       wysokość przyznanych środków publicznych.

8. Jeżeli w wyniku otwartego konkursu ofert zostanie wyłoniona dana organizacja jako podmiot realizujący zadanie – zawiera ona umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.

9. Burmistrz poprzez pracowników Urzędu Miasta i Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

1)       stan jego realizacji,

2)       efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,

3)       prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków publicznych,

4)       prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach i w postanowieniach umowy.

10. W terminie do 30 dnia od zakończenia realizacji zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić sprawozdanie z wykonania zadania. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

11. Powierzanie może nastąpić w innym trybie niż otwarty konkurs ofert, jeżeli dane zadania można realizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach,
w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

12. Powierzanie przez Gminę realizacji zadań publicznych organizacjom i innym podmiotom może mieć charakter wieloletniej współpracy na czas określony nie dłuższy niż 5 lat. Umowy są aneksowane każdego roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami upoważniającymi Burmistrza Miasta i Gminy do zawierania wieloletnich umów w ramach wydatków bieżących.

13. Organizacje i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 12 Ustawy.

14. Na wniosek organizacji lub innego podmiotu Gmina może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu oferty, jeśli spełnione są  łącznie następujące warunki:

a)      wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,

b)      zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

c)      łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku nie może przekroczyć 20 000 zł,

d)     łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje i inne podmioty.

15. Do umowy zawieranej w ramach „trybu małych zleceń” stosuje się te same regulacje co do umów zawieranych w otwartym konkursie ofert.

16. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub innych podmiotów mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego zgodnie z zapisami ustawowymi.

17. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

a)      dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

b)      pokrywanie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

c)      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

d)     udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

e)      działalność polityczną i religijną,

f)       remonty,

g)      zadania i zakupy inwestycyjne,

h)      wyjazdy zagraniczne,

i)        podróże służbowe i inne wyjazdy kadry, niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu.

X. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT.

§ 11. 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy oraz osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie.

3. Informacja o naborze na członków komisji konkursowych z organizacji pozarządowych i innych podmiotów zamieszcza się w:

a)      Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.baranowsandomierski.pl,

b)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,

c)      na stronie www Urzędu-  www.baranowsandomierski.pl.

4. Burmistrz Miasta i Gminy lub osoba przez niego upoważniona powołuje komisję konkursową i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując się przy tym informacjami o posiadanych przez nich specjalistycznej wiedzy w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs. W przypadku braku zgłoszeń Burmistrz wskazuje przedstawiciela organizacji lub innego podmiotu.

5. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

6. Przewodniczącym komisji konkursowej  jest przedstawiciel Urzędu wskazany przez Burmistrza.

7. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzą pracownicy  Urzędu.

8. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.

9. Komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej składu.

10. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest członkiem organizacji, która złożyła ofertę konkursową.

11. Za udział w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie, na każdym z posiedzeń komisji konkursowej sporządzana jest lista obecności, będąca załącznikiem do protokołu,

12. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im ocena punktów i proponowaną propozycją przyznania dotacji.

13. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

14. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

15. W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.

16. Informacje o złożonych ofertach oraz ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w, na tablicy ogłoszeń Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.baranowsandomierski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.baranowsandomierski.pl.

XI. OCENA REALIZACJI PROGRAMU

§ 12. 1. Burmistrz Miasta i  Gminy dokonuje kontroli oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzonego organizacji na zasadach określonych w ustawie.

2. Mierniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:

a)      liczbie organizacji i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu

b)      liczbie osób zaangażowanych w realizację programu (w tym wolontariuszy)

c)      liczbie osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w programie,

d)     wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu na realizację programu,

e)      wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych
w programie

3. Burmistrz Miasta i Gminy składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

XII.          SPOSÓB  TWORZENIA  PROGRAMU 

                  ORAZ PRZEBIEG  KONSULTACJI

§ 13. 1. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacyjnej programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny program.

2. Roczny program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

3. Przygotowując projektu Programu Burmistrz przyjmuje wnioski na temat propozycji zapisów do programu na rok następny oraz przeprowadza jego konsultację.

4. Wyboru formy konsultacji dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

XIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

       § 14.1Realizacja programu obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

2. Program ma charakter otwarty, zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone.

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Smykla
Osoba aktualizująca: Anna Smykla
Data wytworzenia: 2015-09-14
Data publikacji: 2015-09-14
Data modyfikacji: 2015-09-23