Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Konkursy

ZARZĄDZENIE Nr 190 /2020

ZARZĄDZENIE Nr 190 /2020
Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia  12 listopada 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia oferty Gminnej Akademii Sportu w Baranów Sandomierski, ul. Fabryczna 39, złożonej z pominięciem, otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu oferty Gminnej Akademii Sportu w Baranowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 39, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznaje się celowość realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zajęcia sportowe w Gminie Baranów Sandomierski
i tym samym podaje się do publicznej wiadomości treść oferty, celem zgłaszania uwag na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Treść oferty zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy,
 3. na stronie internetowej Gminy.

  § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi na stanowisku ds. kultury, sportu, ochrony zdrowia, archiwum.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                 

                                                                                           Burmistrz

                                                                                                      ( - )

                                                                                              Marek MAZUR       

                                                                                 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Burmistrza nr 168/2020

 Zarządzenie Nr 168/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 19 maja 2020 roku.

Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizacje zadan publicznych.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 08.05.2020 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy

Zarządzenie nr 142/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 09.10.2019 r.

W sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego.

Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 11.07.2019 r.

Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 11.07.2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Zespołu Sportowego "Strzelec" w Dąbrowicy, złożonej z pominięciem, otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 7 maja 2019 roku

Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 06 maja 2019 roku

Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy.

Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 02 maja 2019 roku

Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 02 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy.

Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 02 maja 2019 roku

Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 02 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy.

Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 5 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 5 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Otwarty konkurs ofert

24.05.2018 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

Otwarty konkurs ofert

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy pn:" Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym" . treść

Otwarty konkurs ofert

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy pn:" Realizacja zadań własnych gminy w zakresie promowania kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku, zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy".  treść

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na "Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży- prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2018 roku" przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Zarządzenie Nr  139/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 2 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Lokalnie i aktywnie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Lokalnie i aktywnie”.

 

W dniu 11.05.2017 roku do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wpłynęła oferta złożona przez Fundację Fundusz Lokalny SMK Zbydniów na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju wspólnot lokalnych pt. „Lokalnie i aktywnie”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz na stronie internetowej www.baranowsandomierski.pl w zakładce „dotacje z budżetu gminy”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm. ), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w pok. nr 11, drogą elektroniczną  na adres e-mailowy oraz listownie na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1

39-450 Baranów Sandomierski

 

do dnia 26 maja 2017 roku

 

w załączeniu oferta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy

Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na "Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży- prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2017 roku"  przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 22 marca 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 22 marca 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 139/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

z dnia 23 września 2016 roku

 

w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

            Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz Uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§1

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§2

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Baranów Sandomierski.

§3

Termin konsultacji: od 26.09.2016 roku do 12.10.2016 roku.

§ 4

 1. Konsultacje polegają na przedstawieniu projektu Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz na zgłaszaniu przez podmioty wskazane w §1 ust. 2 ewentualnych uwag i propozycji na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 2. Projekt     programu        współpracy      oraz     formularz        konsultacji    zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu www.baranowsandomierski.pl w zakładce stowarzyszenia – aktualności, na stronie internetowej       www.bip.baranowsandomierski.pl  oraz będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. Leopolda  Okulickiego 1, pokój nr 11.
 3. Otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi podczas którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 12 października 2016 roku  o godz. 14.00 w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (sala narad).
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 26 września 2016 roku do 12 października 2016 roku do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski pokój nr 11 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu. Formularze można przesłać również e-mailem na adres  . Propozycje zmian programu można przedstawić podczas otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi.
 5. Po zakończeniu konsultacji Referat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy przygotuje zestawienie opinii i uwag, które przekazuje do Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, celem rozpatrzenia.
 6. Wyniki konsultacji, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, przekazywane są Radzie Miejskiej wraz z projektem uchwały.
 7. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone w terminie 30 dni od ich zakończenia.
 8. nformacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski pokój nr 11.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             Załącznik do Zarządzenia Burmistrza                  

                                                                                           Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

                                                                                                Nr 139/2016 z dnia 23.09.2016 r.

 

FORMULARZ ANKIETY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK

 

LP.

Aktualny zapis programu

Proponowane zmiany

Uzasadnienie

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane uczestnika konsultacji

Nazwa organizacji

 

 

Adres organizacji

 

 

Numer telefonu/ adres e-mail organizacji

 

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

 

 

Numer telefonu,  e-mail

 

 

 

 

 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

            Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Baranów Sandomierski lub na rzecz jej mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

 

Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad treścią Programu.

 

Oczekujemy na opinie i wnioski do 12 października 2016 roku.

 

Można je składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 11 lub elektronicznie:

 

Załącznik:

1.    Projekt Programu Współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

2.    Wzór zgłoszenia propozycji zmian do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. 

Pliki do pobrania

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy

Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na "Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2016 roku" przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 66/2016  z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 65/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Pliki do pobrania

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy

Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na "Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży- prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2015 roku"  przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy na zadania p.n.:

a) "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawy sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski"

b) "Promocja Gminy"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy na zadania p.n.:

a) "Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w miejscowości Ślęzaki"

b) "Popularyzacja Nordic Walking na terenie Gminy Baranów Sandomierski"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 67/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

 

Pliki do pobrania

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2020-11-12
Data publikacji: 2020-11-12
Data modyfikacji: