Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Wybory Sołtysów

Wyniki wyborów w sołectwie Dymitrów Duży

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 17 lutego 2021 roku, w dniu 14 marca 2021r. odbyły się wybory sołtysa w miejscowości Dymitrów Duży.
W związku z rezygnacja z funkcji sołtysa dotychczasowego sołtysa Sołectwa Dymitrów Duży mieszkańcy wybrali nową osobę na to stanowisko.  

Niedzielne głosowanie trwało od godz. 8.00 do godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej w Dymitrowie Dużym. 

Podczas wyborów na sołtysa oddano łącznie 51 ważnych głosów. Po sprawnie przeprowadzonym głosowaniu wyniki przedstawiają się następująco:

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Kandydat z największą ilością głosów

Liczba głosów

,,TAK’’

Liczba głosów

,,NIE’’

Głosy nieważne

 

Dymitrów Duży

 

Grzegorz Ciździel

 

 

47

 

4

 

4

 

Zwycięzcy  gratulujemy, życząc wytrwałości, sukcesów i satysfakcji z pełnionej funkcji.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski dziękuje za obywatelską postawę i oddanie głosów w niedzielnych wyborach. Członkom Obwodowej Komisji Wyborczej natomiast za sprawną pracę podczas pełnienia obowiązków.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

ZARZĄDZENIE Nr20/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

z dnia 17 lutego 2021 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Dymitrów Duży w Gminie Baranów Sandomierski

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z § 25 pkt 3 Statutu Sołectwa Dymitrów Duży przyjętego Uchwałą Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 16 października zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku z rezygnacją, z dniem 3 lutego 2021 roku, z funkcji sołtysa sołectwa Dymitrów Duży Pana Jarosława Twórz, zarządzam wybory sołtysa w sołectwie Dymitrów Duży.

 

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę przypadającą w dniu 14 marca 2021 roku.

 

§ 3. Dla czynności przewidzianych w statucie Sołectwa Dymitrów Duży określa się kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Nadzór nad przeprowadzeniem wyborów sprawuje Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta iGminy

                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                       Marek Mazur

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy

                Baranów Sandomierski z dnia 17 lutego 2021r.

 

KALENDARZ WYBORCZY

 

 

L.p.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

1.

do 20 lutego 2021 r.

- podanie do publicznej wiadomości wyborców Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o przeprowadzeniu wyborów sołtysa

2.

do 5 marca 2021 r.

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranów Sandomierski;

- podanie do publicznej wiadomości wyborców informacji o wyznaczonej siedzibie lokalu wyborczego.

  2.

do 8 marca 2021 r.  do godz. 15-tej

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy list kandydatów na sołtysa i członków obwodowych komisji wyborczych

  3.

do 10 marca 2021 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa,

- powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej.

  4.

14 marca 2021 r. godz. 800-1500

Głosowanie

Formularze zgłoszeniowe kandydatów na sołtysa dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

 

Wybory na Durdach rozstrzygnięte

W dniu 18 października 2020 roku w godzinach 8.00-15.00 w Centrum Rekreacji w Durdach odbyły się wybory sołtysa tej miejscowości. Swoja kandydaturę zgłosił  Pan Józef Białek. Po sprawnie przeprowadzonym głosowaniu z zachowaniem reżimu sanitarnego mieszkańcy zdecydowali o powierzeniu funkcji sołtysa Panu Józefowi Białkowi. Panu Józefowi gratulujemy wyboru  a mieszkańcom dziękujemy za udział w wyborach.  

INFORMACJA

Prawo pisemnego zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie mieszkańców Sołectwa w ilości co najmniej 5 osób, uprawnionych do głosowania. Kandydatura na Sołtysa powinna być poparta co najmniej 25 podpisami. 

 

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) - kandydować na sołtysa może każdy, kto posiada prawo wybierania i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa. 

 

Prawo wybierania Sołtysa (czynne prawo wyborcze) ma każdy obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa, w którym wybierany jest dany Sołtys.

 

Szczegółowe informacje można znaleść w treści statutów (wyciąg ze statutu sołectwa)

Pełna treść statutów sołectw znajduje sie na stronie internetowej w zakładce" Sołectwa" pod poszczególnymi sołectwami.

 

Dokumenty do zgloszenia kandydatów

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa formularz

Zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Zarządzenie nr 144/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 7 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Durdy w Gminie Baranów Sandomierski.

 

ZARZĄDZENIE Nr  144 /2020

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

z dnia  7 września 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Durdy w Gminie Baranów Sandomierski

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z § 25 pkt 1 Statutu Sołectwa Durdy przyjętego Uchwałą Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 16 października zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zarządzam wybory sołtysa w sołectwie Durdy.

 

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę przypadającą w dniu 18 października 2020 roku.

 

§ 3. Dla czynności przewidzianych w statucie Sołectwa Durdy określa się kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Nadzór nad przeprowadzeniem wyborów sprawuje Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr  144/2020 Burmistrza Miasta i Gminy

                Baranów Sandomierski z dnia  7 września 2020r.

KALENDARZ WYBORCZY

 

L.p.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

1.

do 25 września 2020 r.

- podanie do publicznej wiadomości wyborców Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o przeprowadzeniu wyborów sołtysa

2.

do 10 października 2020 r.

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranów Sandomierski;

- podanie do publicznej wiadomości wyborców informacji o wyznaczonej siedzibie lokalu wyborczego.

  2.

do 12 października 2020 r.  do godz. 15-tej

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy list kandydatów na sołtysa i członków obwodowych komisji wyborczych

  3.

do 14 października 2020 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa,

- powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej.

  4.

18 października 2020 r. godz. 800-1500

Głosowanie

Formularze zgłoszeniowe kandydatów na sołtysa dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w godzinach pracy, pok. Nr 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

Wyniki wyborów.

W dniu wczorajszym tj. 2 sierpnia 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski odbyły się wybory sołtysów/ przewodniczących zarządów osiedli. Po sprawnie przeprowadzonym głosowaniu wyniki przedstawiają się następująco:

Miasto Baranów Sandomierski-                    Kazimierz Ślęzak

Osiedle Skopanie-                                             Edward Rusin

Dąbrowica-                                                          Grzegorz Chmielowiec

Dymitrów Duży-                                                Jarosław Twórz

Dymitrów Mały-                                                 Magdalena Kosztur

Kaczaki-                                                                Stanisław Bzorek

Knapy-                                                                  Andrzej Sudoł

Marki-                                                                   Teodora Babiuch

Skopanie Wieś-                                                  Łukasz Żyguła

Siedleszczany-                                                   Helena Farbisz

Suchorzów-                                                        Iwona Surowiec

Ślęzaki-                                                                Grzegorz Białas

Wola Baranowska-                                           Łukasz Sipiora

W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na sołtysa Sołectwa Durdy głosowanie w tej miejscowości się nie odbyło.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski dziękuje mieszkańcom Gminy za udział w wyborach.

INFORMACJA

Zgodnie z § 39 ust. 1 Statutów Osiedli oraz § 25 ust. 1 Statutów Sołectw Burmistrz w drodze zarzadzenia wyznacza datę wyborów oraz określa dni, w których upływa termin wykonywania czynności wyborczych. Datę wyborów wyznacza się na dzień  wolny od pracy, przypadający w terminie 3 miesięcy przed dniem zakończenia kadencji Sołtysa i podaje sie do publicznej wiadomości nie później niż 21 dni przed terminem wyborów. 

 

Kalendarz wyborczy

 

L.p.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

1.

do 10 lipca 2020 r.

- podanie do publicznej wiadomości wyborców Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o przeprowadzeniu wyborów sołtysów
i przewodniczących zarządów osiedli

2.

do 25 lipca 2020 r.

- sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim;

- podanie do publicznej wiadomości wyborców informacji o wyznaczonej siedzibie lokalu wyborczego.

  2.

do 27 lipca 2020 r.  do godz. 15-tej

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy list kandydatów na sołtysa, przewodniczącego zarządu osiedla i członków obwodowych komisji wyborczych

  3.

do 29 lipca 2020 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa, przewodniczącego zarządu osiedla,

- powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Obwodowych Komisji Wyborczych.

  4.

2 sierpnia 2020 r.

 godz. 800-1500

Głosowanie

 

Prawo pisemnego zgłaszania kandydatów na Sołtysa/ Przewodniczącego Zarządu Osiedla przysługuje grupie mieszkańców Sołectwa/ Osiedla w ilości co najmniej 5 osób, uprawnionych do głosowania. Kandydatura na Sołtysa/ Przewodniczącego Zarządu Osiedla powinna być poparta co najmniej 25 podpisami. 

 

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) - kandydować na sołtysa/ przewodniczącego zarządu osiedla może każdy, kto posiada prawo wybierania i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa/ osiedla. 

 

Prawo wybierania Sołtysa (czynne prawo wyborcze) ma każdy obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa/ Osiedla, w którym wybierany jest dany Sołtys/ Przewodniczący Zarządu Osiedla.

 

Szczegółowe informacje można znaleść w treści statutów (wyciąg ze statutu sołectwa)

                                                                                                                ( wyciąg ze statutu osiedla)

Pełna treść statutów sołectw i osiedli znajduje sie na stronie internetowej w zakładce" Sołectwa" pod poszczególnymi osiedlami i sołectwami.

 

Dokumenty do zgloszenia kandydatów

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa formularz

Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Formularz

Zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

Oświadczenie kandydata na sołtysa/przewodniczącego ZO

 

 

Zarządzenie Burmistrza nr 82/2020

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2021-03-17
Data publikacji: 2021-03-17
Data modyfikacji: