Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Referendum

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum


Na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.
§ 2. Pytania w referendum mają następujące brzmienie:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych
z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do
wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

§ 3. Referendum wyznacza się na dzień 6 września 2015 r.
§ 4. Na karcie do głosowania w referendum zamieszcza się następujące wyjaśnienia dotyczące przedmiotu referendum:
„Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE”
oznacza brak zgody:
1) na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
(odpowiedź na pytanie pierwsze);
2) na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa (odpowiedź
na pytanie drugie);
3) na bezpośrednie wpisanie do ustawy – Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia
wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika (odpowiedź
na pytanie trzecie).”.
§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik do postanowienia.
§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

Kalendarz wyborczy

 

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

Informacja o warunkach głosowania za granicą i na statkach morskich

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w kraju

Informacja w sprawie składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

Obwodowe Komisje Wyborcze

Komisję obwodową powołuje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) spośród osób uprawnionych do udziału w referendum, stale zamieszkałych na obszarze danej gminy, z zastrzeżeniem przepisów art. 14 (ust. o referendum), najpóźniej w 21 dniu przed dniem referendum.

 W skład komisji obwodowej powołuje się:

1) od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 48, albo upoważnione przez nie osoby;

         2) jedną osobę wskazaną przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

 

Podmiot uprawniony, o którym mowa powyżej, może zgłosić do każdej komisji obwodowej tylko po jednym kandydacie. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem referendum, tj: do dnia 7 sierpnia 2015 roku.

 

Podmiotami uprawnionymi są:

1)   partia polityczna, która w ostatnich przed referendum wyborach do Sejmu:

a) samodzielnie tworząc komitet wyborczy, otrzymała, w skali kraju, co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów,

b) wchodziła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały, w skali kraju, co najmniej 6% ważnie oddanych głosów;

2)   klub poselski, klub senatorski oraz klub parlamentarny, które na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum zrzeszały odpowiednio posłów lub senatorów wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitet wyborczy wyborców, a posłowie lub senatorowie ci stanowili więcej niż połowę składu tych klubów;

3)   stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, która spełnia następujące warunki:

a) została zarejestrowana lub zgłoszona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum,

b) obszar jej działania obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) prowadzi działalność związaną z przedmiotem referendum, a działalność ta mieści się w zakresie jej celów statutowych;

4)   fundacja, która spełnia warunki określone w pkt 3 lit. a i c;

5)   pełnomocnik, o którym mowa w art. 63 ust. 3.

 

 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.2015.318)

Formularz zgłoszenia kandydatów do Obwodowej Komisji ds. Referendum

 

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI Z DNIA 27 LIPCA 2015 ROKU
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim informuje, że zgodnie z art. 36 Kodeksu wyborczego, między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborów został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy pok. Nr 2, w godzinach pracy urzędu.

Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
 

I posiedzenie (szkolenie) dla członków Obwodowych Komisji ds Referendum odbędzie się 27 sierpnia 2015 roku tj. czwartek o godz. 16.00 w sali Remizy OSP w Baranowie Sandomierskim, ul. Kilińskiego 1.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca: Lidia Ciesielska
Data wytworzenia: 2015-08-18
Data publikacji: 2015-08-18
Data modyfikacji: 2015-08-21