Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Wybory Ławników

Wybory ławników sądów powszechnych

W zwiazku z upływem kadencji z dniem 31 grudnia 2019 roku ławników sądów powszechnych, bieżący rok jest rokiem, w którym odbywają się wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

Zgodnie z treścią przepisu art. 160 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sadów powszechnych, ławników do sądu okręgowego oraz sądu rejonowego wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na posiedzeniu w dniu 20 maja 2015 roku ustaliło zatwierdziło poniższą liczbę ławników z terenu gminy Baranów Sandomierski:

- do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ogółem 2 osoby w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osoba,

- do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ogółem 4 osoby w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 0 osób.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)   jest nieskazitelnego charakteru;

3)   ukończył 30 lat;

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)   nie przekroczył 70 lat;

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

Osoby zainteresowane kandydowaniem na ławników sądów powszechnych odsyłamy do przepisów ustawy z dnia USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2019.52  z późn. zm.    wyciąg z ustawy

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

           5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

           6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza sie również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 

Oświadczenie kandydata na ławnika o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 

Oświadczenie kandydata na ławnika o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawiesz

 

Uchwała Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.  

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca: Anna Smykla
Data wytworzenia: 2015-06-02
Data publikacji: 2015-06-02
Data modyfikacji: 2019-08-08