Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014

UCHWAŁA Nr I/1/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

UCHWAŁA Nr I/2/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść
 

UCHWAŁA Nr II/3/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

UCHWAŁA Nr II/4/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

UCHWAŁA Nr II/5/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i zatrudnienia Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

UCHWAŁA Nr II/7/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

UCHWAŁA Nr III/8/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

UCHWAŁA Nr III/9/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2010. treść

UCHWAŁA Nr III/10/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr IV/11/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. treść

UCHWAŁA Nr IV/12/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX/239/09 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych. treść

UCHWAŁA Nr IV/13/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. treść

UCHWAŁA Nr IV/14/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

UCHWAŁA Nr IV/15/10 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

UCHWAŁA Nr V/16/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 15 luty 2011 roku  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dymitrów Duży  na lata 2010- 2017. treść

 

UCHWAŁA Nr V/17/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 15 luty 2011 roku  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 3 listopada 2010 r. NR LV/416/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr VI/18/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na 2011 rok. treść

 

UCHWAŁA Nr VI/19/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku  w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na 2011 rok. treść

UCHWAŁA Nr VI/20/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku  w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Baranów Sandomierski i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. treść

 

UCHWAŁA Nr VI/21/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. treść

 

UCHWAŁA Nr VI/22/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Uchwała budżetowa Gminy Baranów Sandomierski na 2011 rok

Nr VI/23/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku. treść

 

UCHWAŁA Nr VI/24/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego własność Gminy w obrębie miejscowości Skopanie, będącego w użytkowaniu wieczystym. treść

 

UCHWAŁA Nr VI/25/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy w obrębie miejscowości Ślęzaki. treść

 

UCHWAŁA Nr VI/26/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Baranów Sandomierski nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Ślęzaki w Gminny Zasób Nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr VI/27/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy w obrębie miejscowości Dymitrów Duży. treść

 

UCHWAŁA Nr VI/28/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej , niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie, stanowiącej własność Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr VI/29/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr VI/30/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr LV/421/10 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2010- 2015". treść

 

UCHWAŁA Nr VI/31/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 lutego 2011 roku  w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i radnych Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

UCHWAŁA Nr VII/32/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 marca 2011 roku  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012. treść

 

UCHWAŁA Nr VII/33/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 marca 2011 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr VII/34/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 marca 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, stanowiącą mienie gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr VII/35/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 marca 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr VII/36/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 marca 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr VII/37/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 marca 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr VIII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 kwietnia  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr VIII/39/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 kwietnia  2011 roku  zmieniająca uchwałę Nr LII/405/10 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad ustalenia poboru i wysokości opłaty targowej na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr VIII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 kwietnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Skopaniu. treść

 

UCHWAŁA Nr VIII/41/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 kwietnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Baranów Sandomierski nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Ślęzaki w Gminny Zasób Nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr VIII/42/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 kwietnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Woli Baranowskiej. treść

 

UCHWAŁA Nr VIII/43/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 kwietnia  2011 roku  w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/70/07 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim i nadanie jej statutu. treść

 

UCHWAŁA Nr VIII/44/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 kwietnia  2011 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. treść

 

UCHWAŁA Nr VIII/45/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 kwietnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Kaczakach. treść

 

UCHWAŁA Nr IX/46/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 maja  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, położoną w Woli Baranowskiej. treść

 

UCHWAŁA Nr IX/47/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 maja  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco" z deklaracją wekslową. treść

 

UCHWAŁA Nr X/48/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 maja  2011 roku  w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. treść

 

UCHWAŁA Nr X/49/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 maja  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr X/50/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 maja  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr X/51/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 maja  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminy położonych w miejscowości Dymitrów Duży. treść

 

UCHWAŁA Nr X/52/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 maja  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr X/53/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 maja  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminy w miejscowości Dąbrowica. treść  

 

UCHWAŁA Nr X/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 maja  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr X/55/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 maja  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. treść

 

UCHWAŁA Nr X/56/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 maja  2011 roku  w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Baranów Sandomierski". treść

 

UCHWAŁA Nr X/57/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 maja  2011 roku  w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Baranów Sandomierski. treść  

 

UCHWAŁA Nr X/58/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 maja  2011 roku  w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr VI/21/11 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. treść 

 

UCHWAŁA Nr XI/59/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 czerwca  2011 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. treść

 

UCHWAŁA Nr XI/60/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 czerwca  2011 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2010. treść

 

UCHWAŁA Nr XI/61/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 czerwca  2011 roku  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. treść

 

UCHWAŁA Nr XI/62/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 czerwca  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr XI/63/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 czerwca  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr XI/64/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 czerwca  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminy położonych w Woli Baranowskiej. treść

 

UCHWAŁA Nr XI/65/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 czerwca  2011 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Skopaniu. treść

 

UCHWAŁA Nr XII/66/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 15 lipca  2011 roku  w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. treść

 

UCHWAŁA Nr XII/67/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 15 lipca  2011 roku  w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/201/2005 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XII/68/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 15 lipca  2011 roku  w sprawie nadania nazwy ulicy w Baranowie Sandomierskim. treść   

 

UCHWAŁA Nr XIII/69/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 lipca  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść   

 

UCHWAŁA Nr XIII/70/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 lipca  2011 roku  w sprawie zmian w uchwale Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XIII/71/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 lipca  2011 roku  w sprawie poboru podatków w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. treść 

 

UCHWAŁA Nr XIII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 lipca  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Kaczakach. treść

 

UCHWAŁA Nr XIII/73/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 lipca  2011 roku  zmieniająca uchwałę Nr LV/421/10 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2010-2015". treść

 

UCHWAŁA Nr XIV/74/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 sierpnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Dąbrowicy. treść

 

UCHWAŁA Nr XIV/75/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 sierpnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Baranów Sandomierski nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Dymitrów Duży, w gminny zasób nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr XIV/76/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 sierpnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XIV/77/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 sierpnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w Kaczakach. treść

 

UCHWAŁA Nr XIV/78/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 sierpnia  2011 roku  w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Baranów Sandomierski prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Skopaniu. treść  

 

UCHWAŁA Nr XIV/79/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 sierpnia  2011 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. treść

 

UCHWAŁA Nr XIV/80/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 sierpnia  2011 roku  w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XIV/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 sierpnia  2011 roku  w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XIV/82/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 sierpnia  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

 

UCHWAŁA Nr XV/83/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 września  2011 roku  w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. treść

 

UCHWAŁA Nr XV/84/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 września  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

 

UCHWAŁA Nr XV/85/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 września  2011 roku  w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XVI/86/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 października  2011 roku  w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu na kadencję 2012-2015. treść

 

UCHWAŁA Nr XVI/87/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 października  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XVI/88/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 października  2011 roku  w sprawie przyjęcia Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2032. treść

 

UCHWAŁA Nr XVI/89/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 października  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Baranowie Sandomierskim stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XVI/90/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 października  2011 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. treść

 

UCHWAŁA Nr XVI/91/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 października  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr XVII/92/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 listopada  2011 roku  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr XVII/93/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 listopada  2011 roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. treść 

 

UCHWAŁA Nr XVII/94/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 listopada  2011 roku  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012. treść

 

UCHWAŁA Nr XVII/95/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 listopada  2011 roku  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr XVII/96/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 listopada  2011 roku  w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016. treść

 

UCHWAŁA Nr XVII/97/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 listopada  2011 roku  w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. treść

 

UCHWAŁA Nr XVII/98/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 listopada  2011 roku  w sprawie zatwierdzenia projektu pt.,, Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów Sandomierski" o nr WND-POKL.09.01.02-18-199/11

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. treść

 

UCHWAŁA Nr XVII/99/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 listopada  2011 roku  w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranów Sandomierski na lata 2012-2017". treść

 

UCHWAŁA Nr XVII/100/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 listopada  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr XVII/101/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 listopada  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr XVIII/102/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 5 grudnia  2011 roku  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. treść

 

UCHWAŁA Nr XVIII/103/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 5 grudnia  2011 roku  w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. treść

 

UCHWAŁA Nr XVIII/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 5 grudnia  2011 roku  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. treść  

 

UCHWAŁA Nr XVIII/105/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 5 grudnia  2011 roku  w sprawie zmian w Statucie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XVIII/106/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 5 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Woli Baranowskiej, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XVIII/107/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 5 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Baranów Sandomierski nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów, w Gminny Zasób Nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr XVIII/108/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 5 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Baranów Sandomierski nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Skopanie, w Gminny Zasób Nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr XVIII/109/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 5 grudnia  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr XVIII/110/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 5 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Baranów Sandomierski nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie  w Gminny Zasób Nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr XVIII/111/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 5 grudnia  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr XIX/112/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu Gminy, położonego w Dąbrowicy stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XIX/113/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Gminy, położonego w Durdach, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XIX/114/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu Gminy, położonego w Dymitrowie Dużym, stanowiącego mienie Gminy , na okres dłuższy niż 3 lata. treść 

 

UCHWAŁA Nr XIX/115/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu Gminy, położonego w Kaczakach, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XIX/116/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu Gminy, położonego w Siedleszczanach, stanowiącego mienie  Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XIX/117/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu Gminy, położonego w Ślęzakach, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XIX/118/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Baranowie Sandomierskim stanowiącego mienie Gminy, na okres  dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XIX/119/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu Gminy, położonego w Durdach, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XIX/120/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gminy, w obrębie miejscowości Kaczaki. treść

 

UCHWAŁA Nr XIX/121/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego  w Baranowie Sandomierskim, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XIX/122/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gminy w obrębie miejscowości Ślęzaki. treść

 

UCHWAŁA Nr XIX/123/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr XIX/124/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 22 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,, in blanco" z deklaracją wekslową. treść

 

UCHWAŁA Nr XX/125/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 grudnia  2011 roku  w sprawie dopłaty do usług wodnokanalizacyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść 

 

UCHWAŁA Nr XX/126/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu Gminy, położonego w Durdach, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XX/127/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 grudnia  2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu Gminy, położonego w Ślęzakach, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XX/128/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 grudnia  2011 roku  w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu Gminy, położonego w Skopaniu, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XX/129/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 grudnia  2011 roku  w sprawie dopłaty w roku 2012 do kosztów zbiórki odpadów komunalnych stałych i płynnych na podstawie zawartych umów z Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

UCHWAŁA Nr XX/130/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 grudnia  2011 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr XX/131/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 grudnia  2011 roku  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Baranów Sandomierski na 2011 rok Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 22 lutego 2011 roku. treść

 

UCHWAŁA Nr XX/132/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 grudnia  2011 roku  w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z realizacją projektu ,, Remont dróg gminnych zniszczonych na skutek powodzi w 2010 roku". treść 

 

UCHWAŁA Nr XXI/133/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na 2012 rok. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXI/134/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na 2012 rok. treść

 

UCHWAŁA Nr XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Dąbrowicy, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXI/136/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Kaczakach, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXI/137/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Suchorzowie, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXI/138/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Woli Baranowskiej, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść   

 

UCHWAŁA Nr XXI/139/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Baranowie Sandomierskim, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść  

 

UCHWAŁA Nr XXI/140/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXI/141/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXI/142/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej mienie gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXI/143/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących mienie gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXI/144/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  zmieniająca Uchwałę Nr XVII/98/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pt.,, Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów w klasach I- III szkół podstawowych  w gminie Baranów Sandomierski " o nr WND-POKL.09.01.02-18-199/11 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. treść

 

UCHWAŁA Nr XXI/145/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  Uchwała budżetowa Gminy Baranów Sandomierski na 2012 rok. treść

 

UCHWAŁA Nr XXI/146/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXII/147/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 lutego  2012 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących mienie gminy. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXII/148/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 lutego  2012 roku  w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. treść

 

UCHWAŁA Nr XXII/149/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 lutego  2012 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. treść

 

UCHWAŁA Nr XXII/150/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 lutego  2012 roku  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. treść

 

UCHWAŁA Nr XXII/151/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 lutego  2012 roku  w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/190/08 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 września 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Baranów Sandomierski do Stowarzyszenia ,, Lasowiacka Grupa Działania". treść

 

UCHWAŁA Nr XXII/152/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 21 lutego  2012 roku  w sprawie zmian budżetu na rok 2012. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIII/153/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 lutego  2012 roku  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaoparzenia w wodę na obszarze Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIII/154/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 lutego  2012 roku  zmieniająca uchwałę nr XX/132/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z realizacją projektu ,, Remont dróg gminnych zniszczonych na skutek powodzi w 2010 roku." treść

 

UCHWAŁA Nr XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku  w sprawie zmian opłat za zajęcia 1 mpasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIV/156/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim na lata 2012-2013. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/157/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/158/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie dopłaty do usług wodnokanalizacyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść  

 

UCHWAŁA Nr XXIV/159/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/201/2005 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIV/160/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/206/2005 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim i nadania mu statutu. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIV/161/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/204/2005 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Skopaniu i nadania mu statutu. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIV/162/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/205/2005 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej i nadania mu statutu. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIV/163/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/212/08 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Skopaniu do Zespołu Szkół w Skopaniu. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIV/165/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIV/166/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/167/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej mienie gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIV/168/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/169/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2012. treść

 

UCHWAŁA Nr XXV/170/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco" z deklaracją wekslową. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXV/171/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 marca  2012 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVI/172/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVI/173/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. treść    

 

UCHWAŁA Nr XXVI/174/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/175/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2012. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVI/176/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, położonego w Kaczakach, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVI/177/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Woli Baranowskiej, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/178/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Baranowie Sandomierskim, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść  

 

UCHWAŁA Nr XXVI/179/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie posiadanych przez Skarb Państwo udziałów spółki ,,Zakład Produkcji Wody Pitnej Baranów Sandomierski- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVI/180/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Woli Baranowskiej. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/181/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących mienie gminy, położonych w miejscowości Knapy. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/182/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących mienie gminy, położonych w miejscowości Knapy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVI/183/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, zabudowaną, położoną w Dąbrowicy. treść  

 

UCHWAŁA Nr XXVI/184/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Dąbrowicy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVI/185/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, zabudowaną, położoną w Dąbrowicy. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/186/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Woli Baranowskiej. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Dąbrowicy. treść   

 

UCHWAŁA Nr XXVI/188/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 8 maja  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminy, położonych w miejscowości Skopanie. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVII/189/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 12 czerwca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących mienie gminy, położonych w miejscowości Skopanie. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 12 czerwca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Stalowa Wola w sprawie realizacji zadań własnych Gminy Baranów Sandomierski w zakresie zagospodarowania odpadów. treść  załącznik

 

UCHWAŁA Nr XXVII/191/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 12 czerwca  2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. treść  

 

UCHWAŁA Nr XXVII/192/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 12 czerwca  2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/193/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. treść  

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/194/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2011. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/195/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2012. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/196/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2012. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/197/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/198/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Dąbrowicy, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/199/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Knapach, stanowiącego mienie Gminy , na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/200/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Knapach, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść   

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/201/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Suchorzowie, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/202/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Woli Baranowskiej, stanowiącego mienie gminy na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/203/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminy, położonej w miejscowości Skopanie. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/204/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Kaczakach, stanowiącego mienie gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/205/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baranów Sandomierski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIX/206/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 20 lipca  2012 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2012. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXIX/207/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 20 lipca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Woli Baranowskiej. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXIX/208/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 20 lipca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 7 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ewidencyjnej położonej w Siedleszczanach. treść

 

UCHWAŁA Nr XXIX/209/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 20 lipca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 7 lat w trybie bezprzetargowym, działek ewidencyjnych położonych w Siedleszczanach. treść

 

UCHWAŁA Nr XXX/210/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 14 sierpnia  2012 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2012. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/211/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXI/212/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Dąbrowicy, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXI/213/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Kaczakach, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niz 3 lata. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/214/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Knapach, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niz 3 lata. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/215/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Siedleszczanach, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXI/216/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Suchorzowie, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niz 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXI/217/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Woli Baranowskiej, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/218/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w Suchorzowie. treść  

 

UCHWAŁA Nr XXXI/219/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść   

 

UCHWAŁA Nr XXXI/220/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminy, położonych w miejscowości Knapy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXI/221/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Ślęzakach. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/222/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej mienie gminy, położonej w miejscowości Knapy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXI/223/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Dąbrowicy, stanowiącego mienie Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXI/224/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2012. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXI/225/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/226/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 września  2012 roku w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXII/227/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 30 października  2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXII/228/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 30 października  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXII/229/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 30 października  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących mienie Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXII/230/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 30 października  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku stanowiącego własność Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXII/231/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 30 października  2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/232/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 13 listopada  2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/233/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 13 listopada  2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów  wymiaru podatku rolnego na rok 2013. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/234/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 13 listopada  2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/235/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 13 listopada  2012 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2012. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/236/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, gruntu stanowiącego własność Gminy, na okres dłuższy niz 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/237/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminy, położonych w miejscowości Knapy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie komunalizacji mienia na rzecz Gminy Baranów Sandomierski. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/239/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/98/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pt.,, Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Baranów Sandomierski" o nr WND-POKL.09.01.02-18-199/11 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. treść  

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/240/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/241/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2012. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/242/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXXV/243/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 11 grudnia  2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Baranów Sandomierski na lata 2008-2015. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXV/244/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 11 grudnia  2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości Ślęzaki na lata 2008- 2015. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXV/245/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 11 grudnia  2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości Kaczaki na lata 2008- 2015. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXV/246/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 11 grudnia  2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości Skopanie na lata 2008- 2015. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXV/247/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 11 grudnia  2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości Knapy na lata 2008- 2015. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXV/248/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 11 grudnia  2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości Dymitrów Mały na lata 2008- 2015. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXV/249/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 11 grudnia  2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości Dąbrowica na lata 2008- 2015. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXV/250/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 11 grudnia  2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/251/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/252/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia  2012 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2012. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/253/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia  2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/254/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia  2012 roku w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranów Sandomierski". treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/255/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia  2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/256/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baranów Sandomierski na rok 2013. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/257/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2022. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/258/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco" z deklaracją wekslową. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/259/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco" z deklaracją wekslową. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/260/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco" z deklaracją wekslową. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/261/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Baranów Sandomierski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/262/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Knapach. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/263/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Skopaniu. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/264/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/265/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/266/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wola Baranowska na lata 2008- 2015. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/267/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia spółki ,,A B C- Gospodarka Odpadami" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/268/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/269/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco" z deklaracją wekslową. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/270/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2013. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/271/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na 2013 rok. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/272/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej  w Baranowie Sandomierskim na 2013 rok. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/274/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu ,,Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej  szkół Podkarpacia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Suchorzów na lata 2008-2015. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/276/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów Sandomierski niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/277/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/279/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/281/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego gruntu. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/282/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/283/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Baranowie Sandomierskim. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/284/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2013. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco" z deklaracją wekslową. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/286/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco" z deklaracją wekslową. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/287/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/288/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporwadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/289/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie dopłaty w roku 2013 do usług wodnokanalizacyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporwadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/290/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/291/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia zmian w ,,Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranów Sandomierski na lata 2012- 2017". treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/292/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/293/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/294/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść 

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/295/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 marca  2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność gminy, na okres dłuższy niz 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/296/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2013. treść  

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2022. treść 

 

UCHWAŁA Nr XL/298/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w miejscowości Dąbrowica. treść

 

UCHWAŁA Nr XL/299/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco" z deklaracją wekslową. treść

 

UCHWAŁA Nr XL/300/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy, na okres dłuższy niz 3 lata. treść 

 

UCHWAŁA Nr XL/301/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budzetu na 2013 rok. treść 

 

UCHWAŁA Nr XL/302/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2022. treść

 

UCHWAŁA Nr XLI/303/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Dąbrowicy, stanowiącego mienie Gminy, na okres 10 lat. treść

 

UCHWAŁA Nr XLI/304/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własnośc Gminy , na okres 3 lat. treść

 

UCHWAŁA Nr XLII/305/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2013. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIII/306/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. treść 

 

UCHWAŁA Nr XLIII/307/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi miasta i Gminy Baranów Sandomierski z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2012. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIV/308/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIV/309/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIV/310/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2013. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIV/311/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2022. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIV/312/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę urządzeń wyciągu narciarskiego oraz infrastruktury towarzyszącej. treść

 

UCHWAŁA Nr XLV/313/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XLV/314/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2013. treść

 

UCHWAŁA Nr XLV/315/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022. treść

 

UCHWAŁA Nr XLV/316/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XLV/317/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco" z deklaracją wekslową. treść

 

UCHWAŁA Nr XLV/318/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco" z deklaracją wekslową. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVI/319/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVI/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVI/321/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVI/322/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 września 2013  roku w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVI/323/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVI/324/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 17 września 2013 roku w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Baranów Sandomierski prawa własności nieruchomości położonych w Skopaniu. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVII/326/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Baranów Sandomierski nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dąbrowica w Gminny Zasób Nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVII/327/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy, położonym w Baranowie Sandomierskim. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVII/328/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy, położonym w Ślęzakach. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVII/329/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baranów Sandomierski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVII/330/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości Wola Baranowska na lata 2008- 2015. treść

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/331/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmian budzetu na 2013 rok. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/332/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/333/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok. treść 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/334/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/335/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej własnośc Gminy. treść 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/336/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/337/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego wraz z działką ewidencyjną 538/2 w Skopaniu na rzecz najemcy. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/338/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie, stanowiącej własność Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/339/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie, stanowiącej własność Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/340/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie, stanowiącej własność Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/341/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia  6 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu gminy w miejscowości Marki. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/342/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada  2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/343/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/344/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/345/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym. treść 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/346/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie wystąpienia Gminy Baranów Sandomierski ze Spółki ,,ABC - Gospodarka Odpadami" Sp. z o. o. oraz zasad zbycia udziałów. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/347/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Baranów Sandomierski prawa własności nieruchomości położonej w Skopaniu. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/348/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających  rok budżetowy na wydatki związane z realizacją projektu pn. ,,Budowa placu pod stanowiska pompowe oraz konserwacja zbiornika wodnego". treść 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/349/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco" z deklaracją wekslową. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/350/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na realizację projektu pn. ,,Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Ślęzaki'' współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. treść

 

UCHWAŁA Nr XLIX/351/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2013. treść 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/352/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKI z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2022. treść

 

UCHWAŁA Nr L/353/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Woli Baranowskiej. treść

 

UCHWAŁA Nr L/354/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. treść

 

UCHWAŁA Nr L/355/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr L/356/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr L/357/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr L/358/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie opłat za zajęcie 1 m 2  pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr L/359/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy wdrażaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. treść 

 

UCHWAŁA Nr L/360/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2013. treść 

 

UCHWAŁA Nr LI/361/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. treść 

 

UCHWAŁA Nr LI/362/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść 

 

UCHWAŁA Nr LI/363/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy. treść

 

UCHWAŁA Nr LI/364/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia  2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Baranów Sandomierski nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica w Gminny Zasób Nieruchomości. treść  

 

UCHWAŁA Nr LI/365/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Skopaniu. treść

 

UCHWAŁA Nr LI/366/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Skopaniu. treść 

 

UCHWAŁA Nr LI/367/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. treść 

 

UCHWAŁA Nr LI/368/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2013. treść

 

UCHWAŁA Nr LI/369/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Rozwijamy nie rozum, ale całe dziecko" w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowicy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. treść

 

UCHWAŁA Nr LI/370/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Mistrzowskie Kompetencje'' w Publicznej Szkole Podstawowej w Durdach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. treść 

 

UCHWAŁA Nr LI/371/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Gimnazjaliści w SzOKu" w Publicznym Gimnazjum w Ślęzakach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. treść 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI NA ROK 2014 Nr LII/372/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku. treść

 

UCHWAŁA Nr LII/373/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022. treść 

 

UCHWAŁA Nr LII/374/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego ,,in blanco'' z deklaracją wekslową. treść 

 

UCHWAŁA Nr LII/375/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020. treść

 

UCHWAŁA Nr LII/376/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w związku z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. treść

 

UCHWAŁA Nr LII/377/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Planu Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na 2014 rok. treść

 

UCHWAŁA Nr LII/378/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść 

 

UCHWAŁA Nr LII/379/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. treść 

 

UCHWAŁA Nr LIII/380/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ''Przyszłość w Twoich rękach" w Zespole Szkól i Placówek w Baranowie Sandomierskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. treść 

 

UCHWAŁA Nr LIII/381/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie nabycia przez Gminę Baranów Sandomierski prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Skopaniu, stanowiącą własnością Skarbu Państwa. treść

 

UCHWAŁA Nr LIII/382/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy, na okres dłuższy niż 3 lata. treść

 

UCHWAŁA Nr LIII/383/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Baranów Sandomierski na rok 2014. treść 

 

UCHWAŁA Nr LIII/384/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmian w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2022. treść 

 

UCHWAŁA Nr LIII/385/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. treść

 

UCHWAŁA Nr LIII/386/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

UCHWAŁA Nr LIII/387/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Rozwijamy nie rozum, ale cała dziecko" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dąbrowicy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. treść 

 

UCHWAŁA Nr LIII/388/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenie zgody na realizację projektu pn. ,,Mistrzowskie Kompetencje'' w Publicznej Szkole Podstawowej w Durdach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. treść 

 

UCHWAŁA Nr LIII/389/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Gimnazjaliści w SzOKu" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślęzakach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. treść 

 

STANOWISKO Nr4/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie likwidacji Aglomeracji Dąbrowica. treść 

 

UCHWAŁA Nr LIV/390/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. treść 

 

UCHWAŁA Nr LV/391/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść 

 

UCHWAŁA Nr LV/392/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie dopłaty w roku 2014 do usług wodnokanalizacyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść 

 

UCHWAŁA Nr LV/393/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Szkoła Marzeń" w Zespole Szkół w Woli Baranowskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. treść 

 

UCHWAŁA Nr LV394/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. treść 

 

UCHWAŁA Nr LV/395/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. treść

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Patrycja Dyląg
Data wytworzenia: 2015-04-14
Data publikacji: 2015-04-14
Data modyfikacji: 2019-11-25