Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach

 „Szkoła w tutejszej gminie istniała już od roku 1874. Kiedy za staraniem pani baronowej Beist, zamieszkałej w Chmielowie, wystawiono kościół w Dąbrowicy, każdorazowy organista miał obowiązek uczyć dzieci i być pisarzem w gminie. Nauka ta odbywała się w wynajętej chacie, zwykle w porze zimowej”.
W 1886 roku zakupiono w lasach Jaśnie Wielmożnego Hrabiego Jana Tarnowskiego z Dzikowa drzewo na budowę szkoły. W 1887 roku zakończono budowę szkoły o jednej Sali naukowej i mieszkaniu nauczyciela. Pierwszym nauczycielem był Wojciech Żeglicki (1887 – 1889). Po nim objął posadę Ignacy Krogulski (1889 – 1906), którego staraniem w roku 1895, za poparciem ówczesnego właściciela dóbr, Jana Griesswalda wybudowano drugą salę z pokojem dla drugiej siły nauczycielskiej. Dzieci wciąż przybywało i w roku 1905 wygospodarowano trzecią salkę lekcyjną i przyjęto trzecią sił nauczycielską. Po Ignacym Krogulskim obowiązki kierownika szkoły objął Eugeniusz Sikora (1907 – 1924). W 1909 roku szkołę ogrodzono płotem.
 
W 1943 roku zapisanych do szkoły było 426 dzieci (w obowiązku szkolnym 504), poczyniono starania i zorganizowano pełną 7 klasową szkołę podstawową. Dzieci uczyły się, jak mówi kronika „w ciasnym, wypróchniałym, walącym się budynku szkolnym”. Z powodu ciasnoty w szkole, część uczniów uczyła się w Domu Ludowym (wybudowanym w 1937 roku) oraz w wynajętych pomieszczeniach. Warunki nauczania były bardzo złe, brakowało podstawowego sprzętu szkolnego. Nędza, głód, zacofanie powodowały, że do szkoły uczęszczało tylko 40% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. W 1945 roku staraniem kierownictwa szkoły zorganizowano kurs oświatowy dla młodzieży dorosłej, na który zapisało się 70 osób. Po zdaniu egzaminu przed komisją młodzież otrzymała świadectwa równoznaczne z ukończeniem klasy VII szkoły podstawowej. 20 września 1946 roku na zebraniu obywateli podjęto uchwałę o przeprowadzeniu elektryfikacji gromady. Przewodniczącym komitetu elektryfikacyjnego został Piotr Stawowy. Szkoła została zelektryfikowana w 1948 roku, a „31 lipca 1949 roku otrzymała aparat radiowy o sześciu lampach”.
Z powodu dużej ilości dzieci zapisanych do szkoły część dzieci uczyła się stale w wynajętych pomieszczeniach. Dnia 2 lipca 1950 roku został poświęcony kamień węgielny pod nową szkołę w Dąbrowicy. W stosunku do ilości dzieci w okresie powojennym bardzo źle przedstawiał się stan kadry nauczycielskiej: 5 – 6 nauczycieli uczyło ponad 400 dzieci. W 1958 roku został założony Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Ślęzakach, którego przewodniczącym został Władysław Bojda. Materiał na budowę szkoły został częściowo pozyskany z rozbiórki gorzelni w Józefowie. W miesiącu październiku 1958 roku, po zatwierdzeniu planów, rozpoczęto budowę nowej szkoły w Ślęzakach.
3 września 1962 roku, rok szkolny rozpoczęto w nowej, pięknej szkole.

    

Od 1 września 1964 roku została uruchomiona filia w Markach. Nauczycielką była Emilia Średniawska. W 1992 roku szkoła uroczyście obchodziła 30 – lecie powstania. W czasie tej uroczystości szkoła została poświęcona przez ówczesnego proboszcza, księdza Zygmunta Wawrzyszko. Od 1 stycznia 1996 roku organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Reforma Edukacji w 1999 roku zlikwidowała ośmioklasowe szkoły podstawowe. Z dniem 1 września 1999 roku powstały sześcioklasowe szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja oraz trzyletnie i czteroletnie szkoły ponadgimnazjalne kończące się maturą. Decyzją Rady Miejskiej w Gminie Baranów Sandomierski powołano cztery gimnazja. Jedno z nich powstało w Ślęzakach (Uchwała Nr VII/45/99 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 25 marca 1999r.) Od kwietnia 1999 roku rozpoczęły sięprace przygotowujące do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w nowo powołanym gimnazjum. Prace te koordynował Pan Jacek Rożek dotychczasowy nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, a od 1 września 1999 roku powołany został na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Ślęzakach. Na potrzeby gimnazjum przekazano trzy sale lekcyjne na parterze szkoły. Wspólna była sala gimna-styczna, biblioteka z czytelnią i kuchnia. 1 września 1999 roku w Publicznym Gimnazjum w Ślęzakach rozpoczęło naukę 58 uczniów w trzech oddziałach. Naukę prowadziło 12 nauczycieli, wszyscy z wyższym wykształceniem. W szkole podstawowej w roku szkolnym 1999/2000 uczyła się jeszcze klasa siódma i ósma, a w 2000/2001 tylko klasa ósma 28 maja 2002 r. Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz sztandar ufundowany przez nauczycieli. 1 września 2003 roku Uchwałą Nr VIII/41/2003 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26.04.2003 r. utworzono Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślęzakach w skład, którego weszły Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Publiczne Przedszkole. 
7 października 2003 roku Publiczne Gimnazjum otrzymało imię Jana Pawła II.

 

Kontakt:

Ślęzaki 75, 39 – 450 Baranów Sandomierski

tel.: 15 811 87 09, www.zspslezaki.pl, facebook.com/pg