Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

OSP w Baranowie Sandomierskim

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie Sandomierskim

 

Rok założenia - 1858
Liczba osób w jednostce - 110

 

Zarząd OSP w Baranowie Sandomierski:

Prezes                                          Henryk Róg
Wiceprezes-naczelnik             Mariusz Nowak
Wiceprezes                                Ryszard Dudek
Z-ca naczelnika                         Marcin Szlęzak
Sekretarz                                    Tomasz Pruś
Skarbnik                                      Leszek Bęben
Gospodarz                                 Waldemar Grabski
Członek                                       Marcin Borowiec
Członek                                       Marcin Marek

 

Komisja Rewizyjna OSP

Przewodniczacy                       Magdalena Tworek

Wiceprzewodniczacy              Bartłomiej Chwałek

Członek                                       Karol Skura

 

 

Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej

w Baranowie Sandomierskim

 

W 1858 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Michała Zelisa oraz ławnika Feliksa Krauza powstał pierwszy Oddział Straży Pożarnej zwanej w tym czasie z austriacka „FAJERMANY”.

Pierwszym naczelnikiem Straży Pożarnej został Feliks Krauz, który w życiu prywatnym pełnił obowiązki pełnomocnika dóbr hrabiny Krasickiej. Obowiązki naczelnika pełnił do 1865r. po czym przyjął obowiązki Burmistrza Miasta, a naczelnikiem został były Burmistrz Michał Zelis. Warto zaznaczyć, że od początku istnienia Straży Pożarnej była ścisła współpraca z Zarządem Miejskim i Radą Miejską, które nigdy nie szczędziły funduszy na rozwój straży, zakup mundurów, sprzętu, itp. W okresie kiedy naczelnikiem był Feliks Krauz, czyli w latach 1858-1865 Straż otrzymała ręczną przenośną sikawkę. Był to hydrofor wbudowany w dębową beczkę z jedną dźwignią oraz 20 metrami węża wylotowego. Funkcja naczelnika Straży była wówczas równa funkcji ławnika lub starszego cechowego.

Z inicjatywy Michała Zelisa kolejnego naczelnika, oraz dzięki ofiarności społeczeństwa, pomocy gminy i kupców żydowskich została zakupiona sikawka ręczna o stojących cylindrach, wyposażona w odcinek węża ssawnego i węża tłoczonego.

Od 1875r. funkcję naczelnika objął Franciszek Solarski i pełnił ją do 1878r. Następnie krótko naczelnikiem był Edmund Solarski, a po nim funkcję tą powierzono mistrzowi kominiarskiemu Stanisławowi Barańskiemu, który pełnił ją do 1900r. Od 1978r. pojawia się funkcja prezesa Straży Pożarnej, którą powierzono nowemu właścicielowi dóbr baranowskich Feliksowi Dolańskiemu, a po jego śmierci obowiązki te pełnił jego syn Stanisław Dolański, aż do 1922r.

W 1898r. Straż brała udział przy gaszeniu dużego pożaru Zamku oraz wyjeżdżała na pomoc do tak odległych miejscowości jak Mielec, Mokrzyszów itp. Każdy wyjazd odbywał się zaprzęgiem konnym, a koni użyczali wyznaczeni mieszkańcy miasta, którzy później byli zwalniani z powinności na rzecz gminy.

Na lata 1902-1911 przypadła działalność naczelnika Stanisława Satary. W tym okresie czasu straż dochodzi do świetności i jako społeczna organizacja nie tylko walczyła z ogniem ale również brała udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych jakimi były: wylewy rzeki Wisły i jej dopływów w latach 1903-1908.

W 1908r. Straż w Baranowie Sandomierskim obchodziła 50-lecie istnienia. Ze składek obywateli miasta i pomocy gminy został ufundowany sztandar dla straży z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z jednej strony, a św. Florianem z drugiej strony oraz orłem polskim zrywającym się do lotu na drzewcu sztandaru. W czasie I wojny światowej szeregi polskiego wojska musieli zasilić strażacy łącznie z naczelnikiem Stanisławem Satarą. Reorganizację straży przeprowadził Franciszek Satara angażując w jej szeregi pozostałą w miasteczku młodzież. Kolejnym naczelnikiem straży został Ludwik Krzemiński, a prezesem Walenty Kucharski – prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Były to lata 1919-1929, kiedy to dla straży zakupiono nowe mundury, ze środków Zarządu Miejskiego, a Burmistrzem był wówczas Jan Drzewiński. W 1925 roku rozpoczęto budowę remizy strażackiej w czynie społecznym. Od 1929r. funkcję naczelnika pełnił Jan Klarman „Jedynak”. W tym czasie na wyposażenie nowej straży zakupiono motopompę ze środków Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Staraniem Burmistrza Drzewińskiego, a zarazem prezesa straży w 1937r. zakupiono autopogotowie marki Ford, którego wykonawcą była firma poznańska. W 1939r. wraz z rozpoczęciem II wojny światowej zostało skonfiskowane autopogotowie, a strażacy przeszli do pracy konspiracyjnej. Po wyzwoleniu w 1945r. naczelnikiem został Paweł Wilczyński, a po nim kolejno: Władysław Wojnarowski, Ludwik Lipski, Wojciech Wojnas i Józef Patkowski. Częste zmiany na stanowisku naczelnika podyktowane były potrzebami personalnymi dla nowo rodzącej się władzy administracyjnej w miasteczku.

Kiedy kolejny raz naczelnikiem został Jan Klarman „Jedynak” Straż otrzymała samochód marki DODGE z beczką. W 1956r. straż otrzymała nowy sztandar, który posiada do chwili obecnej. Przystąpiono do rozbudowy strażnicy dostosowując ją do istniejących potrzeb. W 1966r. obchodzono uroczyste 1000-lecie Państwa Polskiego. Prezesem jednostki był Tadeusz Paź, a naczelnikiem Jan Klarman „Jedynak”. Straż obchodziła 108 rocznicę powstania. Straż Pożarna w Baranowie Sandomierskim liczyła wówczas 30 członków posiadających różne stopnie wyszkolenia. Władze Miasta i Powiatu Tarnobrzeskiego doceniając działalność i historię jednostki przekazały strażakom nowy samochód pożarniczy Star 25. W remizie zainstalowano syrenę alarmową oraz zakupiono dwie motopompy M-200 i M-800.

W 1967r. po rezygnacji naczelnika Jana Klamana „Jedynaka” naczelnikiem został Andrzej Ciejka, a prezesem Emil Madej, pełniący wcześniej funkcję gospodarza. Dokonywano prób rozbudowy remizy, lecz nie spotkało się to z poparciem władz miejskich. Od 1974r. ponownie prezesem został Tadeusz Paź i pełnił funkcję tę funkcję do 1983r. z inicjatywy naczelnika Andrzeja Ciejki powstała męska i żeńska drużyna młodzieżowa. W latach 1983-1986 następuje chwilowe załamanie działalności OSP oraz częste zmiany w Zarządzie. W 1986r. prezesem zostaje Emil Madej, a naczelnikiem Marian Patkowski. Przy obecnym zaangażowaniu nowego Zarządu w 1988r. Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie Sandomierskim obchodziła 130-lecie istnienia. Sztandar jednostki został udekorowany medalem za usługi dla Województwa Tarnobrzeskiego, a Młodzieżowa Drużyna Chłopców złożyła przyrzeczenie na sztandar jednostki.

W 1989 roku nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu marki Star 244 sfinansowanego prawnie w całości przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, który jest eksploatowany do chwili obecnej. Od 1991 r. prezesem jednostki jest Eugeniusz Baran, a naczelnikiem Andrzej Ciejka. W 1992 roku przystąpiono do rozbudowy remizy. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Dh. Kazimierza Ślęzaka i Eugeniusza Barana w niedługim czasie postawiono dwa boksy garażowe ładnie wykomponowane do istniejącego budynku. W kolejnych latach odbudowano drugie skrzydło, stanowiące salę i zaplecze socjalne.

W 1995r. OSP w Baranowie Sandomierskim spełniając wymogi jako pierwsza na terenie miast i gmin została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 1998 roku jednostka obchodziła 140-lecie swojego istnienia w rozbudowanym i wykończonym obiekcie. W 2001 roku OSP pozyskała nowy samochód marki Lublin, a w latach następnych wyposażyła samochody bojowe w pompę szlamową PS-50, pompę pływającą Niagara, piłę żelazo-beton, piłę do drewna STIHL, pompę szlamową WT-40X, umundurowanie bojowe i wiele innego niezbędnego sprzętu.

W 2008 roku, dzięki staraniom Dh Andrzeja Ciejki i Waldemara Grabskiego przy pomocy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, OSP pozyskała podwozie samochodu ciężarowego marki Star 266. które przekazała do karosacji na samochód pożarniczy. Zostaje on uroczyście włączony do działań operacyjnych w dniu 01.06.2008r. z okazji jubileuszu 150-lecia OSP w Baranowie Sandomierskim. Podczas tej uroczystości jednostka otrzymuje nowy sztandar ufundowany przez mieszkańców miasta Baranów Sandomierski, który to w imieniu mieszkańców wręczył Przewodniczący Rady Osiedla Piotr Chwałek. We wrześniu 2008 roku jednostka ponosi wielką stratę, umiera wieloletni Naczelnik OSP w Baranowie Sandomierskim Dh Andrzej Ciejka!

W 2009 roku jednostka OSP w Baranowie Sandomierskim w uznaniu zasług na rzecz Miasta i Gminy zostaje wyróżniona medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.

W roku 2011 na Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ze względu na stan zdrowia z funkcji Prezesa rezygnuje wieloletni Prezes OSP Dh Eugeniusz Baran. Na tym samym zebraniu zostaje wybrany nowy Zarząd jednostki a Prezesem zostaje wieloletni skarbnik Dh Henryk Róg. Naczelnikiem wybrany został Dh Waldemar Grabski. Jednostka kontynuuje swoją działalność operacyjno-ratowniczą na wysokim poziomie. Ciągle doskonali swoje wyszkolenie a dzięki KSRG uzupełnia jednostkę w potrzebny sprzęt.

W 2013 roku Zarząd podejmuje inicjatywę pozyskania nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Wspólnie z Prezesem miejsko-gminnym Dh Jackiem Hynowskim jednocześnie Burmistrzem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, podejmują działania na rzecz pozyskania nowoczesnego samochodu. Te działania kończą się sukcesem, dzięki przychylności władz i sponsorów.

W grudniu 2014 roku samochód pożarniczy GBA marki IVECO stanął w naszym garażu. W dniu 02.01.2015 roku samochód został wprowadzony do podziału bojowego, akt wprowadzenia wręczył na ręce naczelnika jednostki Dh Waldemara Grabskiego Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Andrzej Babiec.

Poświęcenie samochodu odbyło się w dniu 17.05.2015 roku w Baranowie Sandomierskim podczas miejsko-gminnych obchodów Dnia Strażaka. Poświęcenia dokonał kapelan strażaków ks. Andrzej Machowicz proboszcz parafii w Baranowie Sandomierskim.

Te wszystkie wydarzenia były zwieńczeniem mijającej kadencji obecnego Zarządu. W dniu 27.02.2016 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym podsumowano działalność Zarządu ostatniej kadencji wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Ponownie Prezesem jednostki zostaje wybrany Dh Henryk Róg a Naczelnikiem Dh Mariusz Nowak. Zebranie przyjmuje plan działalności na 2016 rok, wyznacza kierunki działań na lata 2016-2021.

W roku 2018 będzie obchodzić 160-lecie działalności już dzisiaj podejmuje szereg działań przygotowujących ten piękny jubileusz.