Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2020r., poz. 1439, ze zm.), przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podmiot prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach, prowadzącym zbieranie odpadów.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą,

b) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439, ze zm.),

oraz

c) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

d) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

e) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

a) 50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości;

b) 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu);

c) 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze;

d) 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);

  • pełnomocnictwo (jeśli przedsiębiorca występuje przez pełnomocnika) wraz z opłatą skarbową.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właściceli nieruchomości jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna: Anna Dunajczyk
Osoba publikująca: Tomasz Pruś
Osoba aktualizująca: Anna Dunajczyk
Data wytworzenia: 2015-02-20
Data publikacji: 2015-02-20
Data modyfikacji: 2021-03-17