Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest:  

 

ZWIĘKSZENIE POZIOMU RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE

 

Zgodnie z art. 3b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., (Dz. U. z 2018r., poz. 1454, ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167), gminy do dnia 31 grudnia 2020r., powinny osiągnąć:

 

  • co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło;
  • co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

 

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Papier, metal,
tworzywa sztuczne, szkło

 

10

 

 

12

 

 

14

 

 

16

 

 

18

 

 

20

 

 

30

 

 

40

 

 

50

 

Poziom osiągnięty

przez

Miasto i Gminę

Baranów Sandomierski

18,06

72,30

20,29

25,02 19,58 24,800 40,73 43,70  

 

   

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
i rozbiórkowe

 

30

 

36

 

38

 

40

 

42

 

45

 

50

 

60

 

70

Poziom osiągnięty przez

Miasto i Gminę

Baranów Sandomierski

 

0

 

100

 

100

 

0

 

57,09

 

75,100

 

51,21

 

71,63

 

 

 

OSIĄGNIĘCIE ODPOWIEDNICH POZIOMÓW OGRANICZENIA SKŁADOWANIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

 

Zgodnie z art. 3c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., (Dz. U. z 2018r., poz. 1454, ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r., w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r., poz. 2412), gminy są obowiązana ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

 

  • do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.


Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r., w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

 

 

Rok

 

2012 rok

 

16 lipca

2013 rok

 

2014 rok

 

2015 rok

 

2016 rok

 

2017 rok

 

2018 rok

 

2019 rok

 

16 lipca

2020 rok

Dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r. [%]

 

75

 

50

 

50

 

50

 

45

 

45

 

40

 

40

 

35

Poziom osiągnięty

przez

Miasto i Gminę

Baranów Sandomierski

4,9

36,91

6,98

0

0

0

13,61

10,77

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. (Dz. U. z 2016r., poz. 2167).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r., w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r., poz. 2412).

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna: Anna Dunajczyk
Osoba publikująca: Tomasz Pruś
Osoba aktualizująca: Anna Dunajczyk
Data wytworzenia: 2015-08-11
Data publikacji: 2015-08-11
Data modyfikacji: 2021-02-02