Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie

14-12-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ds. gospodarki odpadami

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2) ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie o kierunku: ochrona środowiska, ekonomia lub pokrewne;

2) dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, operatywność i odpowiedzialność;

3) znajomość zagadnień z zakresu ustaw:

- o samorządzie gminnym,

- o ochronie środowiska,

- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- o odpadach,

- ordynacja podatkowa,

- o podatkach i opłatach lokalnych,

- o ochronie zwierząt

- o ochronie danych osobowych,

- o opłacie skarbowej,

- prawo zamówień publicznych,

- Kodeks postępowania administracyjnego.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)         pobór, księgowanie i zwrot należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2)         wprowadzanie i weryfikacja danych zawartych w systemie informatycznym do rozliczeń gospodarki odpadami komunalnymi;

3)         uzgadnianie należności i wpłat z ewidencją syntetyczną oraz sporządzanie miesięcznych sprawozdań;

4)         współpraca ze stanowiskiem do spraw księgowości budżetowej oraz do spraw ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w zakresie wykonywanych obowiązków związanych z gospodarką odpadami;

5)         przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych kwartalnych, z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6)         prowadzenie postepowań w zakresie ulg wynikających z ustawy ordynacja podatkowa (odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia);

7)         prowadzenie postępowań w/s określania wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz postępowań dotyczących egzekucji zaległych należności poprzez wystawienie upomnień, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, wystawianie tytułów wykonawczych;

8)         przygotowywanie dokumentów przetargowych, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów;

9)         przygotowywanie projektów uchwał oraz kalkulacji kosztów dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

10)       sporządzanie wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi nadzór nad wykonywaniem przez Gminę obowiązków osiągniecia wynikających z przepisów prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku i ograniczenia składowania odpadów;

11)      przeprowadzanie kontroli w terenie prawidłowości segregacji odpadów;

12)       koordynowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

13)       realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;

14)       realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym:

  1. przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na dany rok kalendarzowy,
  2. rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw dotyczących prowadzenia hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną (1 wydana decyzja w 2016r.),
  3. współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii oraz innymi jednostkami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
  4. współpraca z GZUP w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,
  5. kontrola poprawności wykonywania przez prowadzącego schronisko dla zwierząt zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
  6. zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz współpraca z przedsiębiorcami podejmującymi działania w tym zakresie,
  7. przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań,

15)       wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika i Zastępcę Skarbnika Gminy oraz Kierownika Referatu;

16)       prawidłowe, bieżące i terminowe prowadzenie spraw, rejestrów, ewidencji wynikających z ustalonego zakresu czynności;

17)       właściwe gromadzenie dokumentów w teczkach rzeczowych zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz przekazywanie ich do Archiwum Zakładowego.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

1. Liczba stanowisk : 1.

2. Wymiar etatu: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

3. Forma zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony.

4. Miejsce wykonywanie pracy: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

5. Praca przy komputerze: powyżej 4 godz. dziennie.

6. Planowany termin zatrudnienia: styczeń 2021 roku.

 

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy 6%.

 

V. Wymagane dokumenty.

1. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

6. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

8. Oświadczenie potwierdzające nieposzlakowaną opinię.

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

10. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*.

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu), lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie, w terminie do 23 grudnia 2020 roku do godz. 15.30,
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Urząd Miasta i Gminy nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.

 

VII. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z siedzibą przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,

w tym przepisów archiwalnych;

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia;

6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydata nie podlega on decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap- sprawdzenie ofert pod kątem kompletności i spełniania wymagań formalnych, niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko, etap II- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie, email lub pisemnie na dane kontaktowe podane w dokumentach aplikacyjnych.

Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pok. nr 8, tel. 15 811 85 81 wew. 110.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 30 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.


 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca: Lidia Ciesielska
Data wytworzenia: 2020-12-14
Data publikacji: 2020-12-14
Data modyfikacji: 2020-12-14