Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie

20-11-2020

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 197/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 20 listopada 2020 roku
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim
1.    Liczba stanowisk: 1
2.    Wymiar etatu: pełny etat - 40 godzin tygodniowo
3.    Forma zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony.
4.    Miejsce i warunki wykonywania pracy: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca wyjazdów w teren, kontaktów z instytucjami i innymi  jednostkami w zakresie realizacji zadań.
5.    Termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2020 roku.

6.    Wymagania niezbędne:
1)    wykształcenie wyższe magisterskie;
2)    obywatelstwo polskie;
3)    co najmniej 3-letni staż pracy;
4)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5)    nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)     niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1440 ze zm.);
7)    znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeks pracy, prawo budowlane, kodeks postepowania administracyjnego, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

7. Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych;
2)    predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem, a także predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością zakładu, udokumentowane doświadczenie w tym zakresie;
3)    dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, uczciwość, pracowitość, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy pod presją;
4)    umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych, umiejętność korzystania
z Internetu.

8.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    kierowanie Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2)    prowadzenie wszystkich spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych;
3)    odpowiedzialność za całokształt zadań oraz prowadzenie gospodarki finansowej GZUP;
4)    składanie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności GZUP;
5)    przygotowywanie projektów uchwał oraz innych materiałów przedkładanych organom Gminy;
6)    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy;
7)    organizacja pracy w GZUP na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań;
8)    sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GZUP;
9)    sprawowanie nadzoru nad bieżącym utrzymaniem w ruchu urządzeń będących w zarządzie GZUP.

9.    Informacja.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZUP w Baranowie Sandomierskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

10.    Wymagane dokumenty.
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
4) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności;
5) kserokopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie;
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 1440, ze zm.).
Uwaga!
Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 10 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych  kopii,  powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

11. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach) należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu),  z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

12. Klauzula informacyjna.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z siedzibą przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz ustawa o pracownikach samorządowych.
6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydata nie podlega on decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 
13. Dodatkowe informacje:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą poświadczoną własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781).”
2)   Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów. Złożone oferty będą badane pod kątem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych, niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko;
II etap – rozmowa kwalifikacyjna – podczas której przeprowadzona zostanie ocena kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów, połączona przedstawieniem koncepcji kierowania Zakładem. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie, e- mail lub pisemnie na dane kontaktowe podane w dokumentach aplikacyjnych.
3) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy.
4)   Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 11 grudnia 2020 roku.
5)  Informacje o warunkach  organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim można uzyskać w siedzibie GZUP ul. Langiewicza 8 - sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 lub telefonicznie  (15) 811 80 76.
6) Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.
7) Organizator przed powołaniem kierownika zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania kierownika. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko kierownika powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 
     Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, tel. 15 8118581 wew. 109.
 

 


Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

/-/

Marek Mazur

Pliki do pobrania

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca: Lidia Ciesielska
Data wytworzenia: 2020-11-20
Data publikacji: 2020-11-20
Data modyfikacji: 2020-12-29