Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Lasowiacka Grupa Działania

25-02-2014

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
za pośrednictwem Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania, działającej na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba.

 

1. Termin składania wniosków: 27.02.2014 r. – 14.03.2014 r.

 

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania (ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba) w godzinach: 7.00–15.00 (poniedziałek -  piątek)

3. Tryb składania wniosków:
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl oraz Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” pod adresem www.lasowiacka.pl

5. Kryteria wyboru „małych projektów” przez Lokalną Grupę Działania, określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru małych projektów oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD udostępnione są na stronach internetowych:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl oraz Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” pod adresem www.lasowiacka.pl


6. Limit dostępnych środków: 81 895,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych zero groszy)

 

7. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu przez LGD:
- Zgodnie z § 24 ust. 8 Regulaminu Rady operacja może być przyjęta do finansowania, jeżeli średnia liczba uzyskanych punktów z wszystkich, ważnych kart oceny, będzie wyższa niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania
-Zgodność z co najmniej jednym kryterium na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR, tj.:
a)  Operacja ma wpływ na realizację celów szczegółowych zawartych w LSR w zakresie rozwoju turystyki
lub
b)  Operacja ma wpływ na realizację celów szczegółowych zawartych w LSR dotyczących wykorzystania lokalnych zasobów społecznych, kulturowych, historycznych lub przyrodniczych

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Tomasz Priuś
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2014-10-02
Data publikacji: 2014-10-02
Data modyfikacji: