Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

I N F O R M A C J A

13-01-2014

I N F O R M A C J A

Rolnik, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
p o w i n i e n:

 

- w terminie od 1 lutego 2014 roku do 28 lutego 2014  danego roku złożyć stosowny wniosek.
(Uwaga!  we wniosku należy podać numer NIP, PESEL, dane z dowodu osobistego, dokładny adres zamieszkania,  jak również numer rachunku bankowego, imię, nazwisko i adres posiadacza rachunku, pisemną zgodę współposiadaczy gruntu na wypłatę zwrotu podatku celem uniknięcia dodatkowych wezwań o uzupełnienie brakujących danych)

  •  wniosek można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim na stanowisku Podatków i Opłat Lokalnych w pokoju nr 14,
  •  do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawione w okresie   od     1 sierpnia 2013 r.    do    31 stycznia  2014 r.
  •  wnioski należy składać na stanowisku Podatków i Opłat Lokalnych w pokoju  nr 14

 

Należność wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku a w szczególnych przypadkach gotówką w Banku Spółdzielczym w Baranowie Sandomierskim w terminie: do 30 kwietnia 2014 roku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1ha użytków rolnych w 2014 roku wynosi 81,70zł.
Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim
w pokoju nr 14, telefon (0-15) 811 85 81  wew. 111.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Tomasz Priuś
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2014-10-02
Data publikacji: 2014-10-02
Data modyfikacji: